Abiznis

Budžetski inspektor konačno stiže

 Ministarstvo finansija će intenzivirati napore da budžetska inspekcija profunkcioniše punim kapacitetom i popuni se mjesto glavnog budžetskog inspektora, kazali su Pobjedi iz ovog Vladinog resora. 
Budžetski inspektor konačno stiže
Nova PobjedaIzvor

- Stvorene su zakonske pretpostavke, a Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija formirano je Odjeljenje za budžetsku inspekciju. Mjesto glavnog budžetskog inspektora je trenutno nepopunjeno i pored toga što je, u prethodnom periodu u više navrata, bila sprovođena procedura popune ovog radnog mjesta - objasnili su iz ovog resora. Podsjetimo da je funkcija budžetskog inspektora ustanovljena 2014.

PRIPREMA

Ministarstvo finansija će intenzivirati napore kako bi, kako su objasnili, Budžetska inspekcija bila kadrovski ojačana i funkcionisala u punom kapacitetu, s obzirom na značaj njenog rada u jačanju fiskalne discipline i unapređenja nadzora nad zakonitim korišćenjem novca građana. U Ministarstvu pripremaju novu sistematizaciju koja bi trebalo da ojača i ovaj resor. - Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija koji je trenutno u pripremi, a koji se usklađuje sa novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, dodatno će biti razrađen djelokrug rada i opis poslova budžetske inspekcije.

Očekuje se da se i na taj način da doprinos jačanju ove inspekcije kao i njenoj kadrovskoj popuni - ocijenili su u Ministarstvu. Iz ovog resora podsjećaju da je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti utvrđeno da nadzor nad sprovođenjem zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i propisa donešenih na osnovu njega vrši Ministarstvo finansija, a inspekcijski nadzor budžetski inspektor.

-Inspektor kontroliše zakonitost i namjensko korišćenja budžetskih sredstava potrošačkih jedinica, opština i drugih subjekata javnog sektora. Inspekcijski nadzor obuhvata kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekta nadzora. Budžetski inspektor ima ovlašćenje da o uočenim nepravilnostima pokrene prekršajni postupak – objasnili su u Ministarstvu.

KONTROLA

U nadležnosti budžetske inspekcije je i priprema i sprovođenje kontrole zakonitog i namjenskog korišćenja budžetskih sredstava potrošačkih jedinica. - U njenoj nadležnosti je i kontrola izvršenja budžeta lokalnih samouprava, javnih ustanova, nezavisnih regulatornih tijela, privrednih društava i pravnih lica čiji je vlasnik država ili opštine ili imaju većinski vlasnički udio, kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekata nadzora. U nadležnosti je i nadzor u dijelu zakonitog, efikasnog i efektivnog rada Agencije za zaštitu konkurencije - objašnjavaju iz Ministarstva finansija. 

Portal Analitika