Impresum

Uređivačka politika Portala Analitika vodi se u skladu sa Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore.

Zalažemo se za objavu informacija od javnog interesa, promociju građanske i multietničke Crne Gore i evropskih demokratskih vrijednosti.

Naziv medija: Portal Analitika

Adresa elektronske pošte

portalanalitika@t-com.me

Internet stranica

https://www.portalanalitika.me/

Naziv osnivača medija:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "PORTAL PRESS" PODGORICA

Sjedište osnivača medija: Ul. 19. decembra br.5, 81000 Podgorica, Crna Gora

PIB osnivača medija 02770237

Vlasnička struktura "PORTAL PRESS" - 100% udjela "First Finansial Holdings" D.O.O. Podgorica

Sjedište "First Financial Holdings": Ul. Ulcinjska br. 3

PIB "First Financial Holdings": 02628295

Vlasnička struktura "First Financial Holdings" D.O.O. Podgorica-100% vlasnik Petros Stathis

Detaljna vlasnička struktura - podaci o licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu, kao i podaci o povezanim licima za Portal Analitika (Portal Press DOO) nalazi se ovdje.


Rosanda Mučalica

Glavna i odgovorna urednica

Tel: 067 281 269

e-mail: rosanda.mucalica@portalanalitika.me

e-mail: mrosanda@yahoo.com


Miloš Prelević

Zamjenik glavne i odgovorne urednice

e-mail: milos.prelevic@portalanalitika.me

e-mail: milos.prelevic@gmail.com


Tinka Đuranović

Izvršna direktorica

Tel: 067 135 113

e-mail: tinka.djuranovic@portalanalitika.me