Abiznis

Lazović pisao Vujoviću: Radni tim neće predlagati A2A rješenja štetna po državu

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović uputio je pismo potpredsjedniku Vlade Miloradu Vujoviću. Pismo dostavljeno Portalu Analitika, objavljujemo integralno.
Lazović pisao Vujoviću: Radni tim neće predlagati A2A rješenja štetna po državu
Portal AnalitikaIzvor

U cilju razrješenja pitanja u vezi sa Akcionarskim ugovorom između Države Crne Gore i A2A, koristim priliku da ukažem na sledeće:

-shodno zaključku sa sastanka održanog u utorak, 12.jula, dana 17.jula dostavljen Vam je predlog formulisan na osnovu zahtjeva iznijetih na sastanku;

-ponuđene opcije oslikavaju zahtjev ministara u Vladi imenovanih na predlog opozicije da:

-A2A ima pravo da proda Državi, a Država ima obavezu da od A2A kupi, akcije koje u EPCG-u posjeduje A2A pod uslovima dogovorenim za Put Opciju dokle god A2A posjeduje akcije u EPCG; i

- A2A može da prenese akcije EPCG na treće lice samo uz prethodnu saglasnost Države, uz preciziranje slučajeva kada saglasnost Države ne bi bila potrebna. 

-do danas nismo dobili odgovor koji zahtjev treba da proslijedimo A2A.

Što se tiče novih zahtjeva koji se odnose na tumačenje i mehanizme iz osnovnog ugovora,  još jednom smo provjerili sa pravnim savjetnicima i obavještamao vas da je EPCG Ugovor istekao. S tim u vezi, nema smisla govoriti o aneksu isteklog ugovora samim tim što je i priroda novog ugovora drugačija obzirom da to nije više privatizacioni ugovor već ugovor između akcionara.  Pravo na akcije koje je A2A stekao kroz taj ugovor važi neograničeno, ali kao stvarno (svojinsko pravo utemeljeno na osnovu zakona) a ne kao ugovorno pravo iz EPCG Ugovora.

Vladi nije bilo u interesu da aktivira odredbe ugovorao privatizaciji EPCG-a, koje se tiču postupka utvrđivanja ispunjenosti indikatora kao preduslova za aktiviranje Call opcije Države. Naime, preduslov za izvršenje Call opcije je postojanje sporazuma A2A i Države da indikatori nisu ispunjeni, odnosno odluka nezavisnog eksperta/arbitražnog tribunala kojom će se utvrditi da li su indikatori ispunjeni odnosno neispunjeni. Na osnovu takve odluke Država odnosno A2A bi imali sledeća prava: (A) ukoliko ekspert/arbitražni tribunal utvrdi da su ispunjeni indikatori A2A bi imao pravo da stekne većinski udio u EPCG odnosno (B) ukoliko ekspert/arbitražni tribunal utvrdi da indikatori nisu ispunjeni Država bi imala pravo da iskoristi svoju Call opciju, pri čemu se postavlja pitanje kupoprodajne cijene. Naime, Država bi morala da plati cijenu koja bi bila veoma blizu cijeni za koju je A2A stekao akcije (okvirno €400m).

Kako bi se preduprijedilo potencijalno osporavanje za Crnu Goru izuzetno značajnog projekta Bloka 2, i drugih važnih investicija EPCG-a, od strane drugog najvećeg akcionara, napravili smo Ugovor do kraja 2016.godine do kada će se donijeti sve odluke u vezi sa realizacijom II Bloka TE Pljevlja. S druge strane, želeći da u slučaju nastavka saradnje umanji izloženost kompanije rizicima u okolnostima koje su izvan uticaja ugovornih strana, A2A je insistirala na definisanju izlazne opcije, što je Vlada i prihvatila.

U cilju postizanja široke saglasnosti u vezi sa ovim značajnim pitanjem, još jednom naglašavamo da smo otvoreni za konkretne predloge koje ćemo uputiti kompaniji A2A. Međutim, nećemo predlagati A2A rešenja za koja smatramo da su lošija po Državu nego rešenja sadržana u predlogu novog Akcionarskog ugovora. 

Portal Analitika