Abiznis

Damjanović: Opasno je štelovati javni dug i BDP

Predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP) kazao je da je veoma opasno štelovati iznos javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod.
Damjanović: Opasno je štelovati javni dug i BDP
Portal AnalitikaIzvor

- Sa stranica Pobjede sam pročitao „slavodo­bitno" saopštenje kako je pro­cijenjeni javni dug ispod 60 odsto, te nema potrebe za preduzimanje Zakonom o budže­tu i fiskalnoj odgovornosti predviđenih mjera. Veoma je opasno da neko pokuša da „šteluje" iznos javnog duga u bruto domaćem proizvodu, na način da će procijenjeni iznos BDP-a „malo uvećati" pa će dug pasti ispod zakonskih kriterijuma, a Vlada neće morati da sprovodi mjere poput rebalansa, smanjenja tekućih (i po­litičkih) izdataka ili posebne mjere sanacije - kazao je Da­mjanović i dodao da bi, možda, Vlada na taj način dobila malo vremena, ali bi Crna Gora izgubila premnogo vremena potrebnog da se izađe iz stanja ekonomskog beznađa u kome se trenutno nalazi. - Pošto nije bilo volje da se for­mira nezavisan fiskalni savjet koji bi bez uplitanja sa strane davao ocjene ispunjenosti fi­skalnih kriterijuma, na potezu je DRI koja ima zakonska ovla­šćenja i koja ne smije, ni po ko­ju cijenu, dopustiti bilo kakvo „namještanje" fiskalnih para­metara, javnog duga i budžet­skog deficita - kazao je Da­mjanović za Pobjedu.

Na pitanje da li očekuje rebalans budžeta u ovoj godini, on je odgovorio da smo na isteku prvog kvartala i da je rano go­voriti o rebalansu. Upitan da li smatra da je diskriminatorski predlog čiji je on autor, da žene sa troje i više djece imaju pravo na doživot­nu novčanu naknadu u visini 70 odsto prosječne zarade, u odnosu na žene koje imaju dvoje djece ili ih uopšte nema­ju, Damjanović je odgovorio da nije.

- Prijedlog zakona upravo na ustavnim osnovama, o čemu je jednoglasno podršku dao i Od­bor za zakonodavstvo, kroz uvođenje posebnih mjera po­kušava da dovede u ravnopra­van položaj kategoriju majki sa više djece koje su u crnogor­skim radnim uslovima u ne­mogućoj misiji kvalitetnog obavljanja radnog angažmana i kvalitetne brige o više djece -rekao je Damjanović i istakao da ga „pomalo iznenađuje ton" pitanja Pobjede.

- Pozivam čitaoce Pobjede da se zajednički podsjetimo čla­na 73. Ustava Crne Gore gdje u stavu 2 toga člana veoma pre­cizno piše da „država stvara uslove kojima se podstiče ra­đanje djece". E pa, evo prilike da kroz usvajanje prijedloga zakona koji sam podnio u sa-radnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, država počne da stvara te uslove - poentirao je Damjanović. Važno je, naveo je, da se napo­mene i još jedan, ne manje va­žan segment predloženog za­kona, a to je uvođenje nove kategorije socijalnog davanja-naknade za roditelje i staratelje djece sa posebnim potrebama, danas svakako najugroženije kategorije crnogorskog druš­tva:

- U tom pravcu očekujem po­dršku u Skupštini, ne samo mojih opozicionih kolega već i kolega iz parlamentarne veći­ne za donošenje ovog zakona - zaključio je predsjednik Od­bora za ekonomiju.

Pobjeda

Portal Analitika