Društvo

Presuda Osnovnog suda

Poništena kao nezakonita odluka RTCG o imenovanju Raonića za generalnog direktora

Osnovni sud u Podgorici donio presudu kojom je poništena kao nezakonita odluka RTCG o imenovanju generalnog direktora Borisa Raonića od 01.06.2023. godine, pa je naloženo navedenom javnom preduzeću da izvrši ponovno imenovanje generalnog direktora između prijavljenih kandidata, po uslovima javnog konkursa za imenovanje na tu funkciju na čelu RTCG od 17.06.2021. godine, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. To je saopšteno iz Osnovnog suda. 

Poništena kao nezakonita odluka RTCG o imenovanju Raonića za generalnog direktora Foto: Pobjeda/Iva Mandić
Portal AnalitikaIzvor

Odbačen je, kako kažu, tužbeni zahtjev u dijelu u kojem je traženo da se izvrši ponovno imenovanje za generalnog direktora između preostalih kandidata, osim kandidata Borisa Raonića.

U obrazloženju presude sud navodi da je prilikom donošenja navedene odluke tuženi bio dužan da cijeni činjenično stanje, koje proizilazi iz dokumentacije dostavljene od strane prijavljenih kandidata po predmetnom javnom konkursa prilikom prvog konkurisanja, te isklljučivo činjenično stanje koje je u odnosu na svakog od prijavljenih kandidata postojalo u vrijeme objavljivanja konkursa.

U vrijeme objavljivanja predmetnog javnog konkursa Boris Raonić je, u vrijeme prijave na javni konkurs i imenovanja za generalnog direktora, bio član Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM), odnosno bio je javni funkcioner kojeg je imenovala Skupština Crne Gore, a što je u suprotnosti sa odredbom čl. 29 st. 1 tač. 2 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizije Crne Gore. Tom odredbom je propisano da članovi Savjeta ne mogu biti lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština i Vlada.

Takođe, sud ukazuje i na odredbu čl. 50 st. 5 istog Zakona, kojom je propisano da za generalnog direktora RTCG ne može biti imenovano lice koje po ovom Zakonu ne može biti član Savjeta.

Isto činjenično stanje je bila osnova za donošenje pravosnažne presude ovog suda P.br. 3110/21 od 04.01.2023. godine, kada je poništena kao nezakonita prva odluka RTCG od 06.08.2021. godine, kojom je Raonić imenovan za generalnog direktora. Dakle, Boris Raonić je u vrijeme objavljivanja javnog konkursa bio u sukobu interesa koji mora biti ograničavajući faktor, pa uopšte po predmetnom javnom konkursu ne može biti imenovan za generalnog direktora RTCG.

"o što je Raonić dana 13.08.2021. godine, podnio ostavku na članstvo u SEAM je bez uticaja na drugačiju odluku suda, budući da je u vrijeme raspisivanja javnog konkursa od 17.06.2021. godine, bio na toj funkciji, imenovan od strane Skupštine Crne Gore, usljed čega nije mogao biti izabran na mjesto generalnog direktora RTCG. Predmetna odluka o imenovanju Raonića je nezakonita i zbog toga što ne sadrži valjano obrazloženje, to jest nisu navedeni kriterijumi koji su prevagnuli u korist izabranog kandidata, odnosno razlozi koji su opredijelili da se da podrška izabranom kandidatu", piše u odluci suda. 

Podsjećaju da se protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka.

Portal Analitika