Politika

Lekić: Front nije dioničarsko društvo

Izvor

"Demokratski  front  nije dioničarsko društvo, već oz­biljna organizacija koja, kao takva, u svojim redovima još nije ni započela temu poslaničkih mandata", pojasnio je Lekić u razgovoru za "Vi­jesti". Toliko je, naglasio je bivši diplomata, prečih pitanja u ovom trenutku.

"Konačno, u toku je i dalje širenje fronta, pa tema man­data može imati smisla tek nakon sagledavanja ukupne strukture fronta", kazao je Lekić pojašnjavajući da pod širenjem fronta podrazumjeva to što će Savjet tog po­litičkog subjekta biti osnažen novim uglednim imenima, ali i da se razgovora sa drugim političkim subjektima o mo­gućnosti da uskoro postanu dio komponente fronta.

Lekić je rekao da je više očekivao u ponudi SNP-a.

"Nisam pristalica antago­nizacije u opoziciji, pa zato mislim da treba nastaviti di­jalog, između ostalog i zbog respekta prema članovima i biračima te stranke. Naravno, govorim o nastavku razgo­vora, sve dokle je ozbiljan dijalog još moguć", dodaje Lekić.

Ponovio je da se SNP, kao i ostale komponente DF iz više razloga trebaju naći u je­dinstvenom savezu.

„Teško da DF može ho­mogeno funkcionisati sa ta­kozvanim spoljnim koalici­jama. Premda je sastavljen od različitih subjekata, DF nije mehanički zbir partija, aso­cijacija i pojedinaca već politička organizacija sa određenim iden­titetom i subjektivitetom koji se zas­niva na zajed­ničkim idejama, vri­jednostima  i odlučnom opozicio­nom dijelovanju", po­jasnio je bivši diplo­mata i univerzitetski profesor.

Kao trenutne prioritete njihovog dje­lovanja, čelnik  fronta navodi  definisanje uslova za re­gularne iz­bore.

„Tu ne mislim samo na biračke spiskove već i na ulogu tužilaštva, na pošto­vanje medijskih pravila... Mi nismo pristalice apriornog bojkota, ali jesmo vrlo odlučni u zahtijevima za poštovanje barem elemen­tarnih izbornih pravila i uslova", kazao je Lekić za Vijesti i uz napomenu da će spisak tih uslova gdje računa na opoziciono partnerstvo i saradnju sa nevladinim organizacijama uputiti i međunarodnim fak­torima.

Portal Analitika