Abiznis

Zakoni o administrativnim i lokalnim komunalnim taksama za unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija dr Bojana Bošković predstavila je Predlog Zakona o administrativnim taksama koji je na današnjoj sjednici usvojila Vlada Crne Gore.
Zakoni o administrativnim i lokalnim komunalnim taksama za unaprijeđenje poslovnog ambijenta
S.G.
S.G.Autor
Portal AnalitikaIzvor

„Donošenje Zakona o administrativnim taksama i Zakona o lokalnim komunalnim taksama su aktivnosti Vlade na unapređenju poslovnog ambijenta. Udruženja poslodavaca su posljednjih godina ukazivala na problem sa ovom vrstom fiskaliteta odnosno parafiskaliteta. U tom kontekstu je i Vlada odlučila da kroz aktivnosti Savjeta za konkurentnost izmijeni ova dva propisa“, izjavila je generalna direktorica Bošković.

Saopšteno  je da u sistemu postoji 659 administrativnih taksi i da je Zakon o administrativnim taksama u periodu od 2003. do 2017. godine mijenjan čak 14 puta i da su svaki put utvrđivane nove takse kao posljedica novih nadležnosti koje su dobijale ministarstva i agencije i istakla da je dosadašnji problem predstavljalo i to što nije postojala mogućnost elektronskog plaćanja administrativnih taksi i ti se uslovi ovim zakonom stvaraju tj. elektronskim putem i elektronskim sredstvima će biti moguće platiti administrativne takse

„Lokalne administrativne takse se mogu utvrditi samo uz prethodnu saglasnost Vlade" i istakla da se Ministarstvo finansija trudilo i analiziralo da prepozna nekoliko oblika dokumenata koje izdaju državni organi u cilju unificiranja njihove cijene međutim analiza je pokazala su da se cijene za razna uvjerenja, dozvole ili licenci koje izdaju državni organi kreću od 10 pa do 10 000 eura te u tom kontekstu nije bilo moguće izvršiti njihovo pojednostavljenje odnosno objedinjavanje ili grupisanje. U tom smislu su prepoznata dokumenta koja izdaju državni organi za čijim izdavanjem vlada najznačajnije interesovanje građana i privrede i u tom smislu su smanjene administrativne takse.

Generalna direktorica Bošković je saopštila da su vršena upoređivanja administrativnih taksi sa taksama iz zemalja regiona i ispostavilo se da Crna Gora ima najviši iznos ovih taksi i u tom kontekstu su smanjene cijene taksi na sljedeće iznose:

zahtjev, molba, predlog i drugi podnesak – smanjenje sa 5 EUR na 2 EUR;

žalba protiv rješenja – smanjenje sa 5 EUR na 4 EUR;

opomena – smanjenje sa 3 EUR na 2 EUR;

uvjerenje – smanjenje sa 5 EUR na 3 EUR;

ovjera ugovora – smanjenje sa 5 EUR na 3 EUR;

ovjera punomoćja – smanjenje sa 5 EUR na 3 EUR;

rješenje – smanjenje sa 5 EUR na 3 EUR.

Predloženim tekstom Zakona izvršeno je smanjenje 72 takse (11% od ukupnog broja), dok je ukinuto 49 taksi (7%). 

Smanjenje iznosa taksi izvršeno je kod Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprave za nekretnine, Zavoda za intelektualnu svojinu, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministrastva održivog razvoja i turizma, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo sporta.

„Po ovom osnovu će se smanjiti prihodi u budžetu u iznosu između 1,1 i 2,4 miliona eura u zavisnosti od toga koliki će biti intezitet izdavanja ovih vrsta dokumenata. Međutim, taj će propušteni prihod za budžet biti anuliran dodatnim prihodima koji će se ostvariti po osnovu izdavanja ličnih dokumenata jer je ovo godina reizdavanja ličnih dokumenata“, istakla je generalna direktorica Bošković.

Takođe, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Predlog Zakona o lokalnim komunalnim taksama.

„Zakon o lokalnim komunalnim taksama  je donešen 2006. godine i od tada nije mijenjan. Na osnovu ovog Zakona donijete su 23 odluke na lokalnom nivou. Postojala je neujednačena praksa opština prilikom utvrđivanja ovih taksi i prilikom utvrđivanja njihove visine. Nijesu prisutne samo regionalne razlike koje su i prirodne nego imamo i visoke razlike u opštinama za iste takse koje se nalaze u istom regionu. Cilj je bio da se utvrdi bolja osnova za monitoring i transparentnost utvrđivanja ovih naknada“, saopštila je generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, dr Bojana Bošković.

Takođe, generalna direktorica Bošković je istakla da će lokalne zajednice do 31. jula biti u obavezi da donesu nove odluke uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade i dodala da su u pripremi Zakona prepoznali i ono što su bile odluke Ustavnog suda u vezi sa nekim od odredaba ovog Zakona.  

Portal Analitika