Abiznis

Prihodi budžeta veći za 96,4 miliona nego lani, julski suficit od 17 miliona

Prihodi budžeta za sedam mjeseci iznose 924,3 miliona eura i veći su nego lani za 96,4 miliona eura, pokazuju zvanični podaci Ministarstva finansija. Ohrabruje, da je državna kasa u julu bila u suficitu za čak 17 miliona eura, ali zabrinjava činjenica da se kapitalni budžet troši sporije.
Prihodi budžeta veći za 96,4 miliona nego lani, julski suficit od 17 miliona
Predrag Zečević
Predrag ZečevićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju sa početka 2018. godine vidljivi su i kroz naplatu prihoda budžeta, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - jul iznosi 924,3 miliona eura, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 96,4 miliona eura ili 11,6% i u odnosu na plan za 3,5 miliona eura  ili 0,4%.

“Sve najznačajnijie kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine. Naplata poreza na dobit viša je za 29,4%, poreza na promet nepokretnosti 19,1%, poreza na dodatu vrijednost 15,9%, poreza na dohodak 8,2% i akciza 1,5%. Takođe, i doprinosi su zabilježili rast od 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine”, kažu iz Ministarstva finansija.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 24,5%, naknade za 47,8% i primici od otplate kredita i sredstava prenesenih iz prethodne godine za 41,2%. Takođe, i donacije su udvostručene.

Izdaci budžeta u periodu januar-jul iznosili su 992,6 miliona eura ili 22,4% BDP-a što je u odnosu na isti period 2017. godine više za 59,7 miliona eura ili 6,4%. U odnosu na prethodnu godinu, rast rashoda, u ovom periodu, rezultat je veće realizacije Kapitalnog budžeta u odnosu na isti period prethodne godine.

U odnosu na plan izdaci su manje realizovani za 50,3 miliona eura ili 4,8%, pri čemu su ukupni tekući izdaci, u posmatranom periodu, ostvareni 2,1% iznad plana, dok je kapitalni budžet ostvaren za 68,9 miliona eura manje od planiranog, što bi trebalo biti nadomješteno u narednim mjesecima.

U strukturi tekućih rashoda, kategorije Transferi za socijalnu zaštitu i Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su niže u odnosu na plan za 12,5 miliona eura i 8,1 miliona eura, respektivno. U dijelu Bruto zarada, povećano izdvajanje rezultat je identifikovanog nedostatka sredstava po ovom osnovu kod pojedinih potrošačkih jedinica, prije rebalansa budžeta usvojenog krajem jula.

U periodu januar-jul tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 68,2 miliona eura što je 35% manje u odnosu na prošlu godine, a u julu je zabilježen suficit budžeta u iznosu od 17,0 miliona eura ili 0,5% BDP-a.

 

Portal Analitika