Abiznis

Glavni grad uvećava vlasnički udio u Novom duvanskom kombinatu

Skupština Glavnog grada usvojila je odluku o pretvaranju nenovčanog uloga Glavnog grada u trajni ulog u AD " Novi duvanski kombinat" Podgorica, kojom će Glavni grad uvećati vlasnički udio u kompaniji sa sadašnjih 30 procenata za vrijednost naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od oko 409 hiljada eura. U tom iznosu biće emitovane akcije koje će biti u vlasništvu Glavnog grada.
Glavni grad uvećava vlasnički udio u Novom duvanskom kombinatu
Portal AnalitikaIzvor

Članom 1 odluke definisano je da se nenovčani ulog Glavnog grada u AD ″Novi duvanski kombinat″ Podgorica, utvrđen Rješenjem o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja nenovčanog uloga u akcijski kapital u iznosu od 573.366 eura, zamjenjuje nenovčanim ulogom utvrđenim Ugovorom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 982.309 eura.

-Razlika uloga iz člana 1 ove Odluke u iznosu od 408.943 eura, pretvara se u trajni nenovčani ulog Glavnog grada u AD ″Novi duvanski kombinat″ Podgorica i za isti će se emitovati određeni broj akcija koje će biti u vlasništvu Glavnog grada- navedeno je u odluci. 

Kako stoji u obrazloženju, odlukom se daje mogućnost da se na osnovu izrade novog idejnog, odnosno glavnog projekta, koji je ponovo revidiran i usvojen na zahtjev arapskog investitora "BMJ Industries", uradi nova realna struktura vlasnika AD "Novi duvanski kombinat" Podgorica i da se uložena nenovčana sredstva ukupne vrijednosti 982.309 eura, utvrđena po Ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i umanjena za iznos nenovčanog uloga od 573.366 eura u iznosu razlike od 408.943 eura pretvore u trajni nenovčani ulog u AD "Novi duvanski kombinat".

Odluku o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga, koje će biti u vlasništvu Glavnog grada, treba da donese skupština akcionara Novog duvanskog kombinata. 

 

 

Portal Analitika