Društvo

Evo odredbi Zakona o komunalijama: Nećete vjerovati šta se sve kažnjava

Portal Analitika na zahtjev čitalaca objavljuje sve kaznene odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima u kojima su predviđene novčane kazne. Zakon je izazavao veliku pažnju javnosti, naročito vlasnika kućnih ljubamaca.
Evo odredbi Zakona o komunalijama: Nećete vjerovati šta se sve kažnjava
Portal AnalitikaIzvor

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) u zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta: pere rublje, kupa se, poji stoku, pere vozila i radi ostalo što bi moglo uticati na oštećenje instalacija i uređaja i uticati na bezjednost - kvalitet vode za piće (član 17 tačka 9);

2) uzima vodu sa javnih česmi u druge svrhe, izuzev za piće (član 17 tačka 13);

 3) podiže i uklanja poklopace, šahtove i rešetke sa slivnika komunalne infrastrukture (član 17 tačka 15);

4) drži radi prodaje ili prodaje proizvode van prostora određenog za tu namjenu (član 17 tačka 17);

5) prodaje mliječne proizvode bez zaštitne odjeće (član 17 tačka 18);

6) prodaje životne namirnice u posudama koje su oštećene, prljave i nezaštićene od spoljašnjih zagađenja (član 17 tačka 19);

7)Ukoliko se na zelenim površinama kreće van određenih staza i puteva (član 18 tačka 1);

8) kliza se, smuča se, sanka se, igra fudbal i slično na mjestima koja nijesu za to određena (član 18 tačka 5);

9) uništava, uklanja i neadekvatno koristi klupe, stolove, stolice, korpe za otpatke, dječije rekvizite i ostali mobilijar (član 18 tačka 6);

10) loži vatru ili pali granje i lišće (član 18 tačka 8);

11) skida, uništava ili oštećuje putokoze, znakove, natpise i slično (član 18 tačka 9);

12) oštećuje, uništava ili prlja opremu na javnim zelenim površinama (ograde, ogradna stubišta, živice, klupe, stolove, skloništa, sprave za igru djece, gnijezdišta i kućice za ptice, sanitarne uređaje, javnu rasvjetu, spomenike, izložene skulpture i sl. (član 18 tačka 10);

13) kida cvijeće i lišće, vadi cvijeće i čupa ili uništava travu i drugo bilje – sadnice (član 18 tačka 11);

14) kampuje bez odobrenja (član 18 tačka 14);

15) penje se na drveće, spomenike, izložbene skulpture na javnim površinama (član 18 tačka 15);

16) skida zaštitni materijal kojim se omotava drveće ili cvijeće ili koji se stavlja na travu u cilju njene zaštite (član 18 tačka 18);

17) upotrebljava površine za dječju igru ili koristi sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni (član 18 tačka 19);

18) napasa krupnu ili sitnu stoku na javnim zelenim površinama (član 18 tačka 20);

19) pušta paščad i pernatu živinu na javnu zelenu površinu (član 18 tačka 21);

20) baca papir i druge otpatke (flaše, drugu ambaležu, žvakaće gume, opušake od cigareta i slično) (član 18 tačka 22). (5) Za prekršaje iz stava 1 tač. 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 19 i 20, izreći će se kazna prekršajnim nalogom fizičkom licu u iznosu od 100 eura.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 eura do 7.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) postavi, premješta i uklanjanja komunalne objekate i uređaje bez odobrenja izdatog od nadležnog organa uprave (član 17 tačka 1);

2) koristiti komunalne objekte, suprotno njihovoj namjeni (član 17 tačka 2);

3) uništava i oštećuje i neovlašćeno koristiti komunalne objekte, infrastrukturu, opremu i sredstva (član 17 tačka 3);

4) koristiti komunalne objekte za isticanje oglasa, reklama i drugog propagandnog materijala (član 17 tačka 4);

5) na seoskim vodovodima izvodi radove dogradnje i rekonstrukcije bez prethodno 29 pribavljene vodne saglasnosti u skladu sa zakonom (član 17 tačka 5);

6) otvara i zatvara armature, instalacije, hidrante i ostale uređaje na vodovodnoj mreži za javno vodosnabdijevanje, rezervoarima i kaptažama, osim u slučajevima kada je to neophodno u cilju sprječavanja štete većih razmjera (pucanje cijevi, požar i sl.) (član 17 tačka 6);

7) komunalnu uslugu, odnosno komunalni proizvod koristi nenamjenski (član 17 tačka 7);

 8) preduzima radove ili aktivnosti u blizini sistema za javno vodosnabdijevanje, kojima se onemogućava korišćenje i oštećuje taj sistem (član 17 tačka 8);

9) oštećuje i skida mjerne instrumente za utrošak vode i plombe na njemu (član 17 tačka 10);

10) otvara ventile na priključku ili ispred mjernog instrumenta zatvorenog od strane vršioca komunalne djelatnosti (član 17 tačka 11);

11) neovlašćeno uzima vodu iz uličnih protivpožarnih hidranata (član 17 tačka 12);

12) u atmosfersku kanalizaciju ispušta i ubacuje materije, supstance i predmete kojima se može oštetiti atmosferska kanalizacija, odnosno ugroziti njeno pravilno funkcionisanje i kojima se može štetno djelovati na zdravlje ljudi (fekalije; kisjeline, alkalije, razne soli, naftne derivate, masti i druge materije koje mogu razoriti materijal od kojih je izgrađena atmosferska kanalizacija ili zagaditi recipiente u koje se ispušta atmosferska voda: prouzrokovače zaraznih i parazitskih bolesti ili materijale zagađene takvim klicama, kao i radioaktivne otpadne materije; materijale koji razvijaju toksične i eksplozivne plinove i vrše druge štetne uticaje na same kanale ili okolinu, kao i razne vrste otpada, pepeo, kosti, gips, cement, pijesak i dr.); (član 17 tačka 14);

13) odlaže komunalni i drugi otpad van mjesta predviđenog za tu namjenu, na obalama i u koritima vodotoka, stajaćih voda, na putevima i pored puteva (član 17 tačka 16);.

14) obara i uklanjanja drveće, kida grane, vrhove drveća i šiblje, bez odobrenja nadležnog organa (član 18 tačka 2);

15) oštećuje drveće, šiblje i živice, skida koru s drveća, zakiva eksere i klinove u stabla, buši ili na drugi način oštećuje (član 18 tačka 3);

16) lijepi i pričvršćuje plakate po fasadama zgrada, stablima, postavlja oglasne i reklamne objekate, panoe, bez izdatog odobrenja (član 18 tačka 4);

17) parkira vozila na zelenim i drugim javnim površinama, koje nijesu za to namijenjene, ukoliko to posebnim propisom nije dozvoljeno (član 18 tačka 7);

18) kopa i odnosi zemlju, humus, kamen ili pijesak (član 18 tačka 12);

19) istovara građevinski i drugi materijala bez odobrenja (član 18 tačka 13);

20) oštećeuje postojeću vegetaciju za vrijeme gradnje ili zatrpava je navoženjem zemlje i ostalog materijala (član 18 tačka 16);

21) pere vozila na javnoj površini ili ispušta kisjelinu, motorno ulje i sl. (član 18 tačka 17);

22) drži i uzgaja sitnu i krupnu stoku i perad na područjima suprotno odlukama lokalne samouprave (član 18 tačka 23);

23) sa gradilišta izlazi vozilom na opštinski put ili javnu površinu bez prethodnog pranja točkova (član 18 tačka 24);

24) prekopava javnu površinu radi postavljanja instalacija i za druge potrebe, bez saglasnonsti nadležnog organa (član 18 tačka 25). (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura. (3) Za prekšaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice, novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do do 2.000 eura. 30 (4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 5.000 eura. (5) Za lakše prekršaje iz stava 1 tač. 4, 7, 16, 17 i 23 izreći će se kazna prekršajnim nalogom: - pravnom licu u iznosu od 1.000 eura; - preduzetniku u iznosu od 200 eura; - odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 100 eura; - fizičkom licu u iznosu od 100 eura.

Portal Analitika