Abiznis

Raspisan tender za izgradnju skladišta crvenog mulja

Kompanija Politropus Alternative, kupac dijela imovine Kombinata aluminijuma (KAP), pozvala je zainteresovane domaće i strane građevinske firme da se jave na tender za izgradnju skladišta crvenog mulja u krugu Fabrike za preradu aluminijuma.
Raspisan tender za izgradnju skladišta crvenog mulja
Portal AnalitikaIzvor

Tenderska dokumentacija objavljena je na sajtu kompanije, www.politropus-alternative.com.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 20. marta u 15 sati.

U pozivu se navodi da je objekat smješten u Dajbabama, a projektovan je za potrebe skladištenja rastresitog materijala - isušenog crvenog mulja.

Ponuđači su dužni da prije predaje ponude, pregledaju svu tendersku dokumentaciju i utvrde njenu ispravnost, prouče sve stavove i dokumenta. Svaku dvosmislenost ili neslaganja, Politropus Alternative će objasniti, dopuniti ili ispraviti i o tome dati pisane instrukcije ponuđaču.

Podnošenjem ponude smatraće se da je ponuđač u potpunosti prihvatio kompletnu tendersku dokumentaciju.

Predmet tenderske dokumentacije je ustupanje građevinsko-zanantskih radova, pri čemu je ponuđač u obavezi da ponudi sve pozicije radova obuhvaćene tenderskom dokumentacijom.

Politropus Alternatrive planira da počne radove najkasnije 10. aprila.

U pozivu se navodi da Politropus Alternative nije dužan da usvoji ponudu najjeftinijeg, niti da obrazlaže zbog čega se opredijelio za nekog ponuđača.

Cijene u ponudi moraju da budu date za sve pozicije radova za čije izvođenje ponuđač konkuriše, a rok važenja ponude je 60 dana od njene predaje.

Ponuda treba da sadrži propratno pismo, obrazac ponude, predračun na bazi predmjera iz tenderske dokumentacije, vraćenu ovjerenu tendersku dokumentaciju i priloge.

Uz ponudu, ponuđač je dužan da dostavi opšte informacije koje, između ostalog, sadrže podatke o ponuđaču, vlasništvu, broju i strukturi zaposlenih, proizvodne pogone, godinu osnivanja, kopiju registracije firme, licence odgovornih rukovodilaca, bilans za prethodnu godinu, plan organizacije radova i dinamički plan njihovog napredovanja.

Investitor će u roku važenja ponude obavijestiti ponuđača o rezultatima tendera, a ukoliko ga ne obavijesti smatraće se da ponuda nije prihvaćena.

Politropus Alternative, čiji je vlasnik Ukrajinac Roman Denkovič, kupio je Fabriku za preradu aluminijuma za 1,9 miliona EUR.

Kompanija sa sjedištem u Tivtu kupila je i dva bazena crvenog mulja KAP-a, kao i dio zemljišta sa objektom u krugu kompanije i u Spužu za 450 hiljada EUR.

Portal Analitika