Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Negativno mišljenje DRI na pravilnost poslovanja Ministarstva poljoprivrede: Preusmjerili 112 hiljada eura preko limita

"Zaključivali ugovore o konsultantskim uslugama za koje već postoje sistematizovana radna mjesta"

Negativno mišljenje DRI na pravilnost poslovanja Ministarstva poljoprivrede: Preusmjerili 112 hiljada eura preko limita

Državna revizorska institucija (DR) je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu.

Negativno mišljenje DRI na pravilnost poslovanja Ministarstva poljoprivrede: Preusmjerili 112 hiljada eura preko limita Foto: DRI
Portal AnalitikaIzvor

„Državna revizorska institucija je sprovela reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu. Predmetnom revizijom nije obuhvaćena sredstava Agrobudžeta iz razloga što je u prethodnom periodu vršena revizija efikasnosti korišćenja tih sredstava“, kazali su iz DRI.

Nadležni kolegijum DRI, koji je rukovodio revizijom, u sastavu: Zoran Jelić, senator - rukovodilac Kolegijuma DRI i dr Branislav Radulović, senator – član Kolegijuma DRI, izrazio je, kako su naveli u saopštenju iz DRI, pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu.

„Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu, koji daje objektivan prikaz primitaka i izdataka, DRI je utvrdila da je vršeno interno preusmjeravanje sredstava po pojedinim pozicijama Ministarstva u iznosu od 787.100,00€, od čega preusmjeravanje preko dozvoljenog limita iznosi 111.972,94€“, saopštili su oni.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojom je DRI dala ukupno 37 preporuka utvrđene su, navode oni, neusklađenosti u oblasti Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o državnoj imovini, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o radu. 

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije u potpunosti planiralo budžet za 2022. godinu, koji je utemeljen na realnim potrebama i mogućnostima sa jasnim obrazloženjem. Ministarstvo poljoprivrede je u 2022. godini koristilo 6.000.000,00€ sredstava iz tekuće budžetske rezerve po osnovu zaključka Vlade. Po Izvještaju o načinu utroška sredstava tekuće budžetske rezerve je Ministarstvo poljoprivrede u 2022. godini koristilo 1.822.764,67€ sredstava tekuće budžetske rezerve i to 1.500.000,00 € radi direktne uplate na račun AD 13 jul Plantaže shodno zaključku Vlade i 10.450,00 € za mljekare DOO „Milmark group“ i DOO „Nika“. Državna revizorska institucija je nakon izjašenjenja Ministarstva dobila na uvid dokumenta o korišćenju preostalih sredstava iz tekuće budžetske rezerve u iznosu 312.314,67€. Prilikom isplate ovih sredstava, Ministarstvo se pozvalo u dostavljenimrješenjima za subvenciju kamate na kredite od IRF-a na Zaključak Vlade od 23. jula 2020. godine, koji je iz decembra 2020. godine i iz juna 2021. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija su u 2022. budžetskoj godini, bez saglasnosti Vlade Crne Gore, odobrili subvenciju kamate na kredite što je suprotno članu 43 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti“, saopštili su iz DRI.

Ministarstvo je, navode oni, zaključivalo ugovore o konsultantskim uslugama za poslove iz redovne aktivnosti Ministarstva za koje već postoje sistematizovana radna mjesta. 

„Pored toga, Ministarstvo je tokom 2022. godine angažovalo od 33 do 50 lica zaključivanjem ugovora o djelu na period od čak dvije godineza obavljanje poslova koji su iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvo nije uspostavilo adekvatan nadzor i kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora. Ministarstvo nije ispoštovalo Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru u pogledu razdvajanja dužnosti lica, koje kontroliše i potpisuje odobravanje plaćanja; izrade Plana unaprjeđenja upravljanja i kontrole, dostavljanja Godišnjeg izvještaja Ministarstvu finansija, kao i popunjenosti Odeljenja za unutrašnju reviziju sa višim i mlađim unutrašnjim revizorom. Shodno Sporazumu o obavljanju poslova unutrašnje revizije, jedinica za unutrašnju reviziju Ministarstva nije izvršila nijednu reviziju Uprave za šume, Uprave za vode, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. U vezi sa davanjem koncesija u oblasti vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo nije dostavilo DRI odluku ili zaključak Vlade kojim se daje saglasnost Upravi za gazdovanje šumama i lovištima da potpiše anekse, što je bila obaveza imajući u vidu da je Vlada koncedent i donosi odluke o davanju koncesija“, saopštili su iz DRI.

Lokalne samouprave nijesu dostavljale povratne informacije Ministarstvu po osnovu uplaćenih 900.000€ lokalnim samoupravama, iako je, kazali su oni, postojala obaveza lokalnih samouprava da dostavljaju izvještaje o realizaciji projekata.

„Nadležni Kolegijum DRI je utvrdio da se sa Izvještajem o reviziji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022. godinu upozna Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore zbog značajnosti utvrđenih nepravilnosti i obaveze iz nadležnosti Odbora u oblasti oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ministarstvo poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao subjekt revizije dužan je da do 17. jula 2024. godine, dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka a najkasnije do 17. decembra tekuće godine, Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama“, zaključuju iz DRI.

Izvještaj je dostupan na internet stranici DRI.Portal Analitika