Abiznis

Još legalizuje objekte po važećem zakonu

Ministarstvo ekologije, planiranja prostora i urbanizma traži nova rješenja za divlju gradnju

Razmatraju fazu u kojoj ovlašćena privredna društva utvrđuju usklađenost bespravnog objekta sa smjernicama važećeg planskog dokumenta i smatraju da je rješenje prije izmjena zakona bilo cjelishodnije. 

Ministarstvo ekologije, planiranja prostora i urbanizma traži nova rješenja za divlju gradnju Foto: Pobjeda
PobjedaIzvor

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata nastaviće se u skladu sa važećim odredbama Zakona o planiranju i objekata, dok se ne pristupi eventualnim izmjenama tog akta, kazali su Pobjedi iz Ministarstva ekologije, planiranja prostora i urbanizma, dodajući da je, prema podacima iz decembra prošle godine, do sada obrađeno 86 odsto zahtjeva.

Postupak

Shodno zakonu, jedinice lokalne samouprave su nadležne za sprovođenje tog postupka, dok Ministarstvo vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, prati rad jedinica i pruža potrebnu podršku.

- Pažljivo se razmatra faza postupka u kojoj ovlašćena privredna društva utvrđuju usklađenost bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta, što je jedan od uslova za legalizaciju. Smatramo da je prethodno rješenje (prije izmjena i dopuna zakonskog teksta) cjelishodnije, te da su jedinice lokalne samouprave u okviru javnih ovlašćenja dužne da tumače planske dokumente - kazali su iz Ministarstva i naveli da se razmatra mogućnost preciziranja, ali i utvrđivanja kontrole namjene sredstava koja će se prikupiti u procesu legalizacije.

- Zakonom je predviđeno da će se ta sredstva koristiti za urbanu sanaciju i obezbjeđivanje alternativnog smještaja. Cilj legalizacije je unapređenje područja i javnih površina devastiranih bespravnom gradnjom, njihovo komunalno opremanje i u konačnom, unapređenje uslova života u bespravnim naseljima. Legalizacija podrazumijeva radnje i postupke drugih nadležnih organa, prvenstveno katastra, koji je najznačajnija karika, te se pojedina rješenja moraju pažljivo sagledati i unaprijediti - naglasili su iz Ministarstva.

Podsjetili su da je od 52.303 zahtjeva za legalizaciju obrađeno 45.000, odnosno 86 odsto.

-Do kraja februara očekujemo novije podatke i tada ćemo imati drugačiju sliku - kazali su iz Ministarstva naglašavajući da je izmjenama Zakona „otvorena“ mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju bez određivanja roka, kako je bilo propisano osnovnim tekstom zakona iz 2017. godine.

Rješenja

- Od stupanja na snagu izmjena zakona, donijeto je 175 rješenja o legalizaciji, što ukupno čini 1.185 legalizovanih objekata, do sada. Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva, donijeto je 6.364 rješenja o prekidu postupka, bilo zbog neusklađenosti sa planovima ili zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - kazali su iz Ministarstva i podsjetili da se urbana sanacija objekata osnovnog stanovanja može platiti na 240 mjesečnih rata, a ostalih objekata na 120.

Procedura koja obuhvata provjeru vizualizacije (oblikovanje i materijalizacija) objekta ima za cilj da osigura da se smjernice planskih dokumenata u potpunosti sprovedu. Rješenje o usklađivanju je osnov za brisanje tereta „bez građevinske dozvole“ u listu nepokretnosti.

Portal Analitika