Društvo

Direktor AKOKVO Goran Danilović, bez stručnog ispita i znanja engleskog jezika, ,,zaposjeo“ instituciju u kojoj samoinicijativno donosi pravilnike bez saradnje sa ustanovama visokog obrazovan

Kadija uvodi pravila da bi i tužio i sudio

Na pitanje o položenom stručnom ispitu, iz Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja su, rečenicom - zahtjev i prijavu za polaganje stručnog ispita direktor je predao krajem prošle godine, potvrdili da Danilović, iako je bio u zakonskoj obavezi, nije, od prvobitnog imenovanja oktobra 2021. do danas, položio stručni ispit?!

Kadija uvodi pravila da bi i tužio i sudio Foto: Mara Babović/Pobjeda
PobjedaIzvor

Direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) Goran Danilović trenutno je jedini direktor agencije sličnoga profila u Evropi koji je političar, ne dolazi iz akademske zajednice i bez ikakvog je radnog iskustva u oblasti obrazovanja.

Danilović nema položen stručni ispit za rad u državnim organima, na šta ga obavezuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima, a upitno je njegovo znanje engleskog jezika, što je bio jedan od uslova na konkursu za izbor direktora AKOKVO-a.

Lider Ujedinjene Crne Gore, kojeg je vlada Zdravka Krivokapića imenovala za v. d. direktora AKOKVO 14. oktobra 2021, u v. d. stanju je bio tri puta, dok ga vlada Dritana Abazovića nije imenovala za direktora 15. juna prošle godine.

Od stupanja na dužnost, Danilović je sa upitnom namjerom promijenio dva bitna akta. Jedan se ticao snižavanja kriterijuma za izbor direktora Agencije, i to je učinjeno, preko Upravnog odbora, mjesec prije raspisivanja konkursa za mjesto direktora.

Drugi akt, koji je Danilović ,,pripremio“, su pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. To je učinjeno konspirativno, gotovo zavjerenički, bez konsultacija sa Ministarstvom prosvjete, pojedinačnim ustanovama visokog obrazovanja i stejkholderima.

Ovo se zaključuje iz odgovora AKOKVO-a na pitanja Pobjede, koja su prvobitno bila namijenjena Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija kao krovnoj i nadzornoj instituciji. Ministarstvo je pitanja proslijedilo Agenciji, koja je na dio pitanja pripremila djelimične odgovore, dok je ostatak pitanja prećutan.

AH, TA GLUPA PRAVILA

Na pitanje o položenom stručnom ispitu, osim citiranja zakonskih normi, iz Agencije su rečenicom - zahtjev i prijavu za polaganje stručnog ispita direktor je predao krajem prošle godine - potvrdili da Danilović, iako je bio u zakonskoj obavezi, nije, od prvobitnog imenovanja oktobra 2021. do danas, položio stručni ispit.

A nadležne Uprava za ljudske resurse i Vlada Crne Gore očigledno nijesu vršile nadzor nad neispunjavanjem zakonskih obaveza, pa samim tim i kršenjem zakona.

Iz Agencije su, pozivajući se na Danilovićevo posljednje imenovanje od 15. juna 2023. godine, saopštili da je imenovani „dužan da položi stručni ispit za rad u državnim organima u roku od jedne godine od dana donošenja rješenja“, prenebregavajući činjenicu da je isti pokrivao poziciju direktora posljednjih par godina - u v. d. stanju?!

U biografiji Gorana Danilovića, na sajtu AKOKVO-a, piše da on govori samo ruski jezik, zbog čega je Pobjeda uputila pitanje - da li je on dostavio dokaz o znanju engleskog jezika, što je bio jedan od uslova na konkursu za izbor direktora te institucije.

Na ovo pitanje je, umjesto direktnog odgovora, saopšteno: ,,Uprava za ljudske resurse i Vlada Crne Gore su sprovodile konkurs za imenovanje direktora Agencije i relevatni dokazi o ispunjenosti svih propisanih uslova iz konkursa su u posjedu organa koji su su sprovodili konkurs“.

Kuriozitet je da je taj konkurs, nakon čijeg sprovođenja je Danilović imenovan za direktora, raspisan mjesec nakon što je Upravni odbor AKOKVO donio odluke o izmjenama i dopuni Statuta AKOKVO. Ovim izmjenama su sniženi kriteriji za izbor i imenovanje direktora.

Umjesto ranijeg uslova da za direktora može biti imenovano lice koje ima „najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima“, ovom odlukom taj uslov je smanjen na „tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva na drugim poslovima“. Izmijenjen je i raniji uslov da direktor mora imati „znanje najmanje jednog stranog jezika“ u uslov da mora imati „znanje jednog stranog jezika u nivou A1“.

U skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike - CEFR postoji ukupno šest nivoa znanja engleskog jezika. A 1 po CEFR-u je prvi nivo poznavanja engleskog jezika, podrazumijeva da kandidat posjeduje samo najosnovnija znanja - da se predstavi, kaže osnovne stvari o sebi i bliskim ljudima, kao i da na jednostavan način priča o temama koje ga interesuju.

Na pitanje zbog čega je UO AKOKVO izmijenio i snizio kriterijume za imenovanje direktora nije odgovoreno. Umjesto obrazloženja odluke, iz AKOKVO-a su odgovorili:

"Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Agencije iz 2022. godine donijeta je u cilju usklađivanja sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima te su precizirani uslovi za imenovanje direktora i pomoćnika direktora", piše, između ostalog, u odgovoru.

Za mjesto direktora prijavilo se više kandidata. Ministar prosvjete Miomir Vojinović predložio je Vladi Danilovića, koji je prije toga tri puta uzastopno od Vlade bio imenovan za vršioca dužnosti Agencije.

IZNAD SVIH

Pola godine nakon imenovanja, bez konsultacija s ustanovama visokog obrazovanja, Ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete i ostalim učesnicima sistema visokog obrazovanja, u svojstvu direktora Agencije, Danilović je 22. novembra 2023. donio pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Suprotno principu transparentnosti, Agencija je ustanove visokog obrazovanja o toj odluci obavijestila mejlom 23. novembra 2023. godine, bez bilo kakve prethodne najave da će se pravila mijenjati.

"Stupanjem na snagu ovih pravila prestala su da važe prethodna, koja su donijeta 2019. godine. Rokovi iz pravila su instruktivne prirode i predviđeni su radi efikasnije organizacije postupka reakreditacije. Tim rokovima se ne umanjuje obim pravne zaštite niti se umanjuju prava ustanovama visokog obrazovanja", saopšteno je iz Agencije.

Na pitanje Pobjede o donošenju pravila o postupku reakreditacije bez širih konsultacija, iz AKOKVO-a su odgovorili kako ,,u procesu donošenja internih akata, Agencija nije u obavezi da ista izradi u konsultaciji sa Ministarstvom prosvjete, pojedinačnim ustanovama visokog obrazovanja i stejholderima“.

Osim što pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja nijesu interni akt, već sistemski (internim aktom se određuju interne procedure, način obavljanja poslova i druga pitanja od značaja za rad organa državne uprave), članom 13a Zakona o visokom obrazovanju propisano je da Agencija poslove na obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja „u skladu s evropskim standardima i smjernicama“.

U standardu 3.1 evropskih standarda i smjernica piše: „Kako bi se garantovala svrha eksternog obezbjeđenja kvaliteta, važno je da ustanove visokog obrazovanja i šira javnost imaju povjerenja u agencije. Zbog toga se ciljevi i aktivnosti obezbjeđenja kvaliteta opisuju i objavljuju uporedo s opisom odnosa između agencije i relevantnih učesnika u visokom obrazovanju, a posebno ustanova visokog obrazovanja, i sa oblašću rada agencije.“

U standardu 2.2. navodi se: „Standard eksterno obezbjeđenje kvaliteta treba definisati i osmisliti posebno kako bi se osigurala njegova podobnost za postizanje ciljeva i zadataka koji su za njega postavljeni, uzimajući u obzir relevantne propise. Relevantni učesnici (stejkholderi) treba da budu uključeni u njegov dizajn i kontinuirano poboljšanje.“

Da bi se obezbijedilo poštovanje evropskih standarda i smjernica, a time i Zakona o visokom obrazovanju, bilo je neophodno da Agencija prije donošenja pravila sarađuje s ustanovama visokog obrazovanja i Ministarstvom prosvjete na njihovom usklađivanju i definisanju, kao što je bio slučaj tokom izrade pravila o reakreditaciji ustanova usvojenih u decembru 2019. nakon višemjesečne konsultacije sa svim stejkholderima.

I na pitanje Pobjede - ko je dao ovlašćenje Daniloviću da, kao osoba koja nikad nije bila zapošljena ni na jednoj visokoobrazovnoj instituciji, donosi pravila koja se tiču cjelokupnog državnog visokoškolskoga sistema - iz AKOKVO-a su samo ponovili kako starješina organa po zakonu donosi interne akte.

"Radi organizovanja efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja poslova u organu državne uprave, starješina organa državne uprave, odnosno lice koje on ovlasti, donosi interne akte upravljanja kojima se u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima uređuju interne procedure, način obavljanja poslova i druga pitanja od značaja za rad organa državne uprave. Interni akti upravljanja u organima državne uprave su instrukcije i pravila", saopštili su iz AKOKVO-a.

NEKO IPAK MORA BITI ODGOVORAN

Iz AKOKVO-a pak nijesu citirali član 18 Statuta Agencije u kojem se jasno definiše djelokrug rada direktora Agencije i piše da on „predlaže statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije i donosi druga akta iz djelokruga poslova Agencije“, već su utemeljenje pokušali naći u članu 36 Zakona o državnoj upravi, zanemarujući značenje termina interni dokument, koji se odnosi samo i isključivo na akta koja uređuju pravila unutar jednog državnog organa.

Ni na pitanje - kako je moguće da konstituenti 44. vlade, koji su u predizbornom periodu obećavali meritokratiju, na čelu AKOKVO-a, i pored svih nedostatnosti i nezakonitosti, očiglednih političkih intervencija, umjesto stručnog akademskog kadra, i dalje podržavaju političara bez potrebnih profesionalnih znanja i kvalifikacija – nije odgovoreno.

Odgovor na ovo pitanje, ali i kompletno nasljeđe bivših ministara Vesne Bratić i Miomira Vojinovića sada ,,padaju na leđa“ ministarke Anđele Jakšić-Stojanović.


Znakovita tišina

Iz AKOKVO-a nije odgovoreno na pitanje Pobjede da li Goran Danilović ima srpsko državljanstvo, na šta je, u tekstu objavljenom 17. februara 2023. godine, ukazivao njegov bivši partijski kolega Dobrilo Dedeić. Dedeić je javno ustvrdio da je Danilović, nakon 2007. godine, zajedno sa Andrijom Mandićem, stekao državljanstvo Republike Srbije, što nikada nije demantovano.

Nije odgovoreno ni na pitanje, prvobitno upućeno ministarki prosvjete, kako Vlada i nadležno ministarstvo gledaju na obećani kriterijum meritokratije pri zapošljavanju i imenovanju javnih funkcionera, kada je i javno objelodanjeno da je Danilovićevo imenovanje rezultat političkoga dogovora. To je javno ustvrdila dr Branka Bošnjak na RTCG u emisiji ,,Okvir“ 24. novembra 2023. eksplicitnim navodom da je prisustvovala pregovorima u kojima je AKOKVO, kao dio političkoga dogovora, pripao Danilovićevoj partiji.

Portal Analitika