Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Još nema kraja decenijskom sporu Neksana i Glavnog grada: Ponovo o odštetnom zahtjevu od 400.000 eura

Spor oko zgrade na Tabačkom mostu

Još nema kraja decenijskom sporu Neksana i Glavnog grada: Ponovo o odštetnom zahtjevu od 400.000 eura

Vrhovni sud naložio dopunsko vještačenje kako bi se precizno utvrdila eventualna izgubljena dobit

Još nema kraja decenijskom sporu Neksana i Glavnog grada: Ponovo o odštetnom zahtjevu od 400.000 eura Foto: Foto: Pobjeda
PobjedaIzvor

Vijeće sudija Vrhovnog suda dr Ranka Vukića, Tatjane Ljujić, Jelene Čabarkape, Snežane Vukčević i Radojke Nikolić usvojilo je reviziju Glavnog grada u sporu po tužbi Neksana, vlasništvo Miodraga Dake Davidovića i predmet vratilo Apelacionom sudu.

Riječ je o skoro desetogodišnjem sporu oko naknade štete koju Davidović traži zbog kašnjenja sa komunalnim opremanjem luksuzne zgrade u centru Podgorice kod Tabačkog mosta na Ribnici, koja je izgrađena krajem 2014. godine. Privredni sud je u tri navrata djelimično usvajao tužbu Neksana dodjeljujući im 400.000 eura odštete, dok se Apelacioni, Vrhovni i Ustavni sud međusobno nijesu mogli usaglasiti, imajući u vidu da su presude više puta ukidane, te da je Neksanu usvojena i ustavna žalba.

Neksan tvrdi da zbog kašnjenja Glavnog grada sa priključenjem zgrade na komunalnu infrastrukturu, za što je platio 432.500 eura, nije mogao da proda stanove i poslovne prostore, zbog čega je izgubio 400.000 eura. Ustavni sud nije bio saglasan sa ocjenom Vrhovnog i Apelacionog suda da odluka Privrednog nije mogla biti utemeljena na vještačenju u vezi sa izgubljenom dobiti koja se mogla očekivati da je Glavni grad na vrijeme izvršio svoje obaveze. U toj odluci se ukazuje da je nesporan propust Glavnog grada što zgrada nije bila komunalno opremljena, te da je Neksan dostavio sve dokaze u vezi sa štetom, dok je stav sudova bio da time nije dokazano da bi tu dobit i ostvario. Ustavni sud je utvrdio da je Neksanu povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

Vrhovni sud je krajem marta ukinuo prošlogodišnju odluku Apelacionog suda koji je nakon ovakvog stava Ustavnog potvrdio dosuđenu odštetu Neksanu, a iako je usvojio reviziju Glavnog grada, ukazano je da je ispravan zaključak suda o njihovoj odgovornosti, ali da je sporan iznos utvrđene štete.

Glavni grad nije sporio da nijesu na vrijeme opremili zemljište, ali je to pravdao odlukom Ministarstva kulture da proglasi Tabački most kulturnim dobrom. Vrhovni sud je bio saglasan sa stavom Apelacionog da ovi navodi nijesu osnovani, imajući u vidu da je Glavni grad u maju 2016. godine objekat, ipak, priključio na komunalnu infrastrukturu, iako je zabrana zbog kulturnog dobra i dalje na snazi.

Ipak, Vrhovni sud je prihvatio navode Glavnog grada da je sporna metodologija na osnovu koje su vještaci utvrdili iznos izgubljene dobiti, jer je ocijenjeno da nijesu uradili analize niti predstavili konkretne podatke na osnovu kojih su mogli zaključiti da su u međuvremenu cijene nekretnina pale za 20 odsto, na osnovu čega su napravili obračun štete.

"Iako objekat ima 19 stanova, 30 garaža i šest poslovnih prostora, tužilac je dostavio ugovore i predugovore o kupoprodaji samo za sedam stanova, dva garažna mjesta, a nijedan za poslovne prostore. Vještaci se, međutim, prilikom obračuna visine izmakle dobiti, ne koriste podacima iz navedenih dokaza, već je utvrđuju polazeći od procenta umanjenja prodajnih cijena nekretnina na tržištu u spornom periodu od 20 odsto, primjenjujući ga na sve posebne jedinice u objektu, bez prethodnog dokaza po kojim ih je cijenama tužilac prodao. Pri tome, ostalo je neutvrđeno da li je i kako u konačnom realizovana prodaja nekretnina iz dostavljenih pravnih poslova", smatraju sudije, dodajući da je neophodno sprovesti dopunsko vještačenje kako bi se utvrdio tačan iznos izmakle dobiti.

Tek tada, kako je ukazano, sud će na osnovu njihovog nalaza utvrditi da li je i u kom obimu Neksan izgubio dobit. Za to će biti potrebno pribaviti realizovane kupoprodajne ugovore kao jedini relevantni parametar za praćenje kretanja tržišnih cijena, posebno imajući u vidu da se na ovu zgradu, zbog njene ekskluzivnosti, ne mogu primijeniti zvanični statistički podaci, niti cijene nekretnina na istoj ili sličnim lokacijama.

Neksan je izgradio zgradu na obali Ribnice kod Tabačkog mosta krajem 2014. godine, a zgrada je trebalo da bude priključena na komunalnu infrastrukturu u januaru 2015. godine.

Portal Analitika