Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Izmjene Krivičnog zakonika: Za prodaju djece do 10 godina zatvora, dodata tri nova člana o oružju

Kažnjavaće se i prinudno zaključivanje braka

Izmjene Krivičnog zakonika: Za prodaju djece do 10 godina zatvora, dodata tri nova člana o oružju

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je utvrđen na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade, predviđeno je da se doda novi član "Prodaja djece", kojim je propisana kazna zatvora od od jedne do deset godina.

Izmjene Krivičnog zakonika: Za prodaju djece do 10 godina zatvora, dodata tri nova člana o oružju Foto: UGC
Portal AnalitikaIzvor

"Ko drugome protivpravno nudi, prihvata ili posreduje u prebacivanju djeteta za novčanu ili drugu naknadu, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina". 

Takođe, izraz "maloljetna lica“mijenja se riječju „djeca“.

Još jedan od predloženih novih članova je i "Prinudno zaključenje braka, vanbračne zajednice ili životnog partnerstva lica istog pola"

“Ko silom ili prijetnjom prinudi drugo lice na zaključenje braka, stupanje u vanbračnu zajednicu ili zaključenje životnog partnerstva lica istog pola, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ko silom ili prijetnjom prinudi ili navede dijete da zaključi brak, stupi u vanbračnu zajednicu ili zaključi životno partnerstvo lica istog pola ili mu ugovori brak ili vanbračnu zajednicu ili životno partnerstvo lica istog pola, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina. Ko drugo lice navede na odlazak ili odvede u inostranstvo u namjeri izvršenja djela iz st. 1 i 2 ovog člana, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine”, predviđeno je ovim članom.

Osim toga, predloženo je i da se doda član "Primanje i davanje mita u postupku stečaja", a kojim je predviđeno da će se povjerilac ili član odbora povjerilaca koji zahtijeva ili primi mito ili koji prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugog da glasa na određeni način ili da ne glasa ili da preduzme drugu radnju radi oštećenja nekog od povjerilaca u stečajnom postupku, kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

“Ako djelo izvrši stečajni upravnik, stečajni sudija ili vještak, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina. Ko povjeriocu, članu odbora povjerilaca, stečajnom upravniku, stečajnom sudiji ili vještaku, obeća ili da mito radi izvršenja djela kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Učinilac djela iz stava 3 ovog člana koji je dao mito na zahtjev povjerioca, člana odbora povjerilaca, stečajnog upravnika, stečajnog sudije ili vještaka, a djelo je prijavio prije nego što je saznao da je ono otkriveno, može se osloboditi od kazne”.

U novom Krivičnom zakoniku predloženo je i da se nađe "Obučavanje životinja za borbe i organizovanje borbi životinja". 

“Ko iz koristoljublja obučava životinje za borbe, organizuje ili finansira borbe životinja ili borbe između životinja i ljudi ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom od šest mjeseci do tri godine. Ko prisustvuje ili omogući prisustvo djetetu borbama iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do jedne godine. Ko odgaja, drži, proda ili preda drugom životinju za namjenu iz stava 1 ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do dvije godine i novčanom kaznom. Životinja iz st. 1 i 3 ovog člana oduzeće se, osim ako pripada licu koje nije povezano sa djelom iz st. 1, 2 i 3 ovog člana.“

Predloženo je i da se, nakon člana 403, dodaju tri nova člana koji glase: nedozvoljena proizvodnja oružja i eksplozivnih materija, nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama i falsifikovanje i uklanjanje oznaka sa oružja i eksplozivnih materija.

 

Vlada utvrdila Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
0
Vlada utvrdila Predlog zakona o sprečavanju pranja novca…
05.12.2023 18:28

 

Portal Analitika