Društvo

Projekat Compass 2020

Istovremenom upotrebom više vrsta dronova do sigurnijeg mora

Inovativno-naučni projekat COMPASS2020 čiji je puni naziv “Koordinacija pomorskih sredstava za stalno i sistematsko nadziranje” realizuje se u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama od maja prošle godine i već je postigao značajne rezultate, kazao je za Dnevne novine rukovodilac projekta Nexhat Kapidani.

Istovremenom upotrebom više vrsta dronova do sigurnijeg mora Foto: Ilustracija
Dnevne novineIzvor

“Projekat je iz oblasti demonstracije primijenjenih rješenja u cilju poboljšanja granične i spoljne bezbjednosti. Na taj način, Uprava je postala dio evropskog konzorcijuma koji će demonstrirati efikasnu saradnju bespilotnih sredstava (letilica i plovila) sa ostalim sredstvima za potrebe nadzora pomorskog saobraćaja”, ističe Kapidani.

Na ovom projektu, naglašava, učestvuje konzorcijum od 14 partnera.

“Partneri se mogu klasifikovati u tri grupe: mala i srednja preduzeća i velike koorporacije kao tehničko-industrijski partneri prepoznati širom svijeta po uspješnom poslovanju, visoko rangirani naučno istraživački centri i akademska zajednica kao i grupa krajnjih korisnika, čiji je dio i Uprava”, objašnjava Kapidani.

Projekat se, dodaje on, realizuje u saradnji sa portugalskim Generalnim direktoratom za pomorsku upravu (DIRECCAO GERAL DA AUTORIDADE MARITIMA) koji ima ulogu vodećeg partnera.

“Projekat se finansira u okviru programa Horizont 2020, od strane Evropske komisije i njene Izvršne istraživačke agencije (Research Executive Agency). Ukupan budžet projekta je 4,838,489.61 eura, dok je za Upravu predviđeno 150,000.00 eura”, rekao je Kapidani.

Crna Gora je, naglašava, pridružena programu EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, u periodu 2014-2020. godine, a nacionalnu koordinaciju obavlja Ministarstvo nauke.

“Realizacijom projekta COMPASS 2020 nastoji se pokazati kombinovana upotreba više bespilotnih sredstava da bi se postigla veća pokrivenost, bolji kvalitet informacija i kraće vrijeme reagovanja u pomorskim operacijama. Kombinacijom inovativnih tehnologija i integrisanjem istih u sadašnje operativne procedure, C0MpASS2020 omogućava permanentan nadzor i povećava kvalitet dobijenih informacija službama koje imaju nadležnosti na moru, na način što smanjuje troškove, a povećava pouzdanost operacija”, pojasnio je Kapidani.

U okviru projekta COMPASS2020, kako je rekao, definisano je nekoliko koncepta operacija (eng. Concept of Operations CONOPS) od kojih su za Upravu najzanimljiviji: traganje i spašavanje na moru, zatim reagovanje u pomorskim nezgodama/havarijama/vanrednim situacijama, kao i zaštita životne sredine i sprečavanje mora od zagađenja sa plovila.

“Predložena rješenja se oslanjaju na kombinovano korišćenje sredstava (letilica i plovila), sa i bez posade, kako bi se postigla veća pokrivenost, bolji kvalitet informacije i kraće vrijeme odziva u pomorskim operacijama”, ističe Kapidani.

Značajna primjena ovih rješenja, dodaje, jeste u situacijama traganja i spašavanja kao i reagovanja u vanrednim situacijama zagađivanja mora sa plovila.

“Jedno od rješenja bazira se na inovativnom CONOPS-u, po kome se koristi više bespilotnih letilica i podvodnih plovila sa najsavremenijim karakteristikama, koji će biti lansirani sa patrolnih brodova Pomorske uprave Portugala i sa kopna. Rješenje će biti podržano sa centralne lokacije kao i sa drugih interoperabilnih centara”, kazao je Kapidani.

Bespilotna sredstva, letilice i plovila, kako je rekao, mogu poslužiti kao daljinski brodski senzori, koji objezbjeđuju kritične podatke za misije i koji se mogu iskoristiti za razvoj namjenskih usluga tokom projekta, kao što su npr. moduli za objedinjavanje podataka i analizu rizika.

“U zadnjoj fazi projekta će se uraditi demonstracija i validacija rezultata projekta u Portugalu, i omogućiti konzorcijumu da predstavi razvijeno rješenje u realnom vremenu i stvarnom okruženju”, naglašava Kapidani.

Predviđeno je, kaže, da u toku ove finalne demonstracije u vidu pomorske-vazduhoplovne vježbe, bude izvršeno nekoliko kombinovanih operacija sa više vrsta sredstava patrolne brodove Pomorske uprave Portugala, bespilotne letilice sa fiksnim krilima AR5 i AR3 kompanije TEKEVER iz Portugala, podvodno autonomno plovilo A18-M kompanije ECA Group iz Francuske i bespilotni multikopter kompanije AIRBUS iz Njemačke.

“Po ugovoru o grantu, projekat će trajati 18 mjeseci s tim da je zbog krize uzrokovane novim korona virusom trajanje projekta produženo za još šest mjeseci. Projekat je počeo 1. maja 2019. godine, i očekuje se da završi krajem aprila 2021. godine”, kazao je Kapidani.

U prethodnom periodu realizacije ovog projekta, ističe, ostvareni rezultati su uglavnom pratili planiranu dinamiku te su određene faze projekta završene u okviru vremenskih ograničenja, a druge su odložene zbog uticaja krize.

“Uprava u okviru svojih nadležnosti (traganja i spašavanja na moru, zaštite mora od zagađenja sa plovila i nadzora pomorskog saobraćaja), kao krajnji korisnik na ovom projektu, radi na definisanju scenarija i zahtjeva korisnika sistema COMPASS2020 kao i na izradi i sprovodenju planova za testiranje i validaciju predviđenih rješenja”, objasnio je Kapidani.

Značajna uloga Uprave, smatra, biće i na diseminaciji rezultata projekta, budući da je Uprava pored ostalih aktivnosti angažovana i u vođenju radnog paketa WP6 koji se tiče diseminacije i promocije svih ostvarenih rezultata i doprinosa učesnika projekta.

“Kao glavni dosadašnji ostvareni rezultati mogu se izdvojiti nekoliko naučnih radova u domenu primjene bespilotnih letilica na slučajeve upotrebe u pomorskom okruženju kao što su traganje i spašavanje, zaštita mora od zagađenja sa plovila kao i nadzor pomorskog saobraćaja”, kazao je Kapidani.

Uprava je, kako je naglasio, bila aktivni učesnik na mnogim naučnim skupovima i konferencijama, gdje je predstavila rezultate projekta i doprinijela u vidu promocije inovativnih rješenja u poslovnoj sferi domaćih i stranih krajnih korisnika i industrijskih kompanija iz oblasti tehnološkog razvoja.

“Značaj projekta COMPASS2020 za sve partnere na projektu, a samim tim i za Crnu Goru i Upravu kao ključnog nosioca aktivnosti na nacionalnom nivou, može se rezimirati u sljedećem: brža reakcija u situacijama traganja i spašavanja, preciznija lokacija nastalih događaja na moru i procjena situacije, kao i pravovremeno djelovanje u slučajevima zagađenja mora i mogućnost preventivnog djelovanja”, pojasnio je Kapidani.

Glavni značaj projekta COMPASS2020, ističe, može se sagledati u donošenju revolucionarnih promjena u nadzoru pomorskog saobraćaja u Evropi i kod nas, uz upotrebu savršene integracije bespilotnih sredstava (letilica i plovila) sa ostalim sredstavima u jedinstveni operativni sistem.

“Ovaj inovativni pristup će biti prvi korak koji će voditi promjenama operativnih procedura sa kojima pomorske vlasti koriste bespilotna sredstava u njihovim operacijama”, zaključio je Kapidani.

Portal Analitika