Abiznis

CBCG: Raste broj kompanija u blokadi

Izvor

Na dan 31.12.2010. godine, od 53.861 pravnih i fizičkih lica koji obavljaju djelatnost, njih 14.113 je bilo u blokadi, što je u odnosu na novembar 2010. godine, kada je 13.788 pravnih i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost bilo u blokadi, više za 2,36%.

U vrijednosnom smislu, na 31.12.2010. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosi 253.915.056,37 €, što je u odnosu na novembar 2010. godine, kada je ukupan dug iznosio 237.446.140,24 €, više za 6,94 %.

Koncetracija duga na dan 31.12.2010. godine, relativno je velika, tako da 10 najvećih dužnika, odnosno svega 0,07 % od ukupno evidentiranih dužnika, učestvuju sa čak 20,82% u odnosu na predhodno navedeni ukupan dug, što znači da njihova blokada iznosi 52.875.148,27 €.

Pedeset najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvuju sa 41,19% u odnosu na predhodno navedeni dug, što znači da njihova blokada iznosi 104.585.505. 61 €. 

Dana 31.12.2010. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.554 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 56.484.100,09 €, što čini 22,25 % ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.559 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 197.430.956,28 €, što čini 77,75% ukupnog iznosa blokade.

Od 50 izvršnih dužnika, koji imaju najveći iznos duga, dana 31.12.2010. godine, 38 izvršnih dužnika je bilo u neprekidnoj blokadi duže od godine dana i njihova blokada je iznosila 74.906.774,24 € što čini 76,00% ukupnog iznosa duga, dok je 12 izvršna dužnika bilo u blokadi do godinu dana i blokada je iznosila 29.678.731,37 €, što čini 24,00% ukupnog iznosa blokade.

Portal Analitika