Kultura

Konsultacije na FLU tradicionalan pristup kandidatima za upis u prvu godinu studija

Na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore ove godine  je predloženo 15 budžetskih  mjesta na Slikarstvu, 10 na Vajarstvu  i 15 na Grafičkom dizajnu.
Konsultacije na FLU tradicionalan pristup kandidatima za upis u prvu godinu studija
Portal AnalitikaIzvor

Prodekan za nastavu na ovom fakultetu mr Zdravko Delibašić kaže da Fakultet tokom cijele godine obavlja svakodnevne konsultacije, kako bi se svi kandidati unaprijed upoznali sa uslovima i pripremom obaveznih radova, o čemu su im Imagedostupne informacije i na sajtu i na društvenim mrežama.

 “Uzimajući u obzir specifičnosti umjetničkih-likovnih oblasti, svi kandidati polažu prijemni ispit u trajanju od tri do četiri radna dana kako bi se provjerile njihove sposobnosti (talenti) za birane umjetničke oblasti. Tokom prvog dana prijemnog ispita, svi kandidati polažu Crtanje po modelu, kako bi komisija stekla uvid u atentičnost njihovih radova (mapa) koje takođe prilažu uz traženu dokumentaciju za prijemni ispit“ opisuje standardnu proceduru prodekan Delibašić.

Prema njegovim riječima, u zavisnosti od izbora Studijskog programa, drugog i trećeg dana prijemnog ispita kandidati polažu praktične vježbe iz oblasti: Slikarstva, Crteža i Grafičkog dizajna. Nakon završenih vježbi komisija pojedinačno vrednuje sve radove kojima se dodaje zbir bodova iz svjedočanstava završenih srednjih škola. Nakon obračuna formira se finalna rang lista kandidata, koja se objavljuje u roku od 24 sata nakon zavšetka prijemnog ispita.

„Prohodnost upisa imaju srednje likovne škole, gimnazija i srednje stručne škole. Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz dva predmeta (Test opšte kulture i praktični dio dopunskog ispita: Crtanje po modelu) od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova. Pripremu pitanja, koncipiranje testa i raspodjelu ocjena na osnovu broja tačnih odgovora vrši ispitna komisija. Uspjeh na testu iz pojedinog predmeta ocjenjuje se na način kao što se boduje maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno“, objašnjava prodekan Delibašić.

On naglašava da su svi nivoi studija na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, po novom akreditovanom planu, besplatni, tako da ista pravila upisa važe za strane i domaće kandidate. Strani kandidati uz traženu dokumentaciju i mapu radova dužni su dostaviti potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.

Portal Analitika