Društvo

Vlada: Država gubi značajne prihode zbog rada na crno

Vlada Crne Gore je danas donijela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu.
Vlada: Država gubi značajne prihode zbog rada na crno
Portal AnalitikaIzvor

Kriterijumi i postupak za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca utvrđuju se Uredbom i to na osnovu: odnosa ponude i tražnje na tržištu rada; mogućnosti zadovoljavanja tražnje na tržištu rada, zapošljavanjem crnogorskih državljana; zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori u prethodnom periodu; iskorišćenosti godišnje kvote u prethodnoj godini; i potrebe poslodavaca za zapošljavanjem u godini za koju se utvrđuje kvota. 

Uredbom je propisano da se iz godišnje kvote izdvaja određeni broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje nadležno ministarstvo može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtjev Zavoda za zapošljavanje. Odlukom je određena kvota od 15.454 stranih državljana koji mogu privremeno boraviti i privremeno se zaposliti u Crnoj Gori u 2019. godini.

U raspravi je zaključeno da se uočava na velikim gradilištima znatan broj nezakonito angažovanih radnika, da država time gubi značajne prihode te da će ova problematika biti u narednom periodu prioritet u radu Komisije za borbu protiv sive ekonomije kao i inspekcijskih službi i organa za sprovođenje zakona.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2018. godini u kojem je navedeno, između ostalog, da su državni prihodi u 2018. godini bili veći za 8,9 odsto nego u 2017, te da su ukupni prihodi bili veći veći za 8,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu. 

U raspravi je istaknuto da su prošle godine prihodi bili veći za 187 miliona eura, dok je godišnja rata za gradnju autoputa iznosila 186 miliona što znači da je jedna rata isplaćena ostvarenom većom naplatom. Zaključeno je da se prihodi ostvaruju na zadovoljavajući način po svim osnovama i da se bilježi kontinuirani rast te da fiskalna i makroekonomska stabilnost, kao nesumnjivo najveći uspjeh 41. Vlade Crne Gore, daje mogućnost za dalji rast i stvaranje nove vrijednosti. Ukazano je da u narednom razdoblju treba održati rast ali se i odgovornije i sadržajnije baviti rashodnom stranom budžeta.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe koja je tehnički usaglašena sa odgovarajućim aktima Evropske unije što je obaveza naše zemlja prema porazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2018. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 - 2018. godine u kojem je navedeno da je u potpunosti je realizovano 86,48 odsto aktivnosti koje su bile usmjerene na blagovremeno i tačno informisanje građana o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Sprovedene aktivnosti pozitivno su uticale na građane, što potvrđuje i posljednje istraživanje javnog mnijenja, finansiranog i sproveedenog od strane EU, koje pokazuje da stepen informisanosti građana, u različitoj mjeri, prelazi 82 odsto, da je podrška građana za proces pristupanja Crne Gore Uniji i dalje stabilna i da iznosi 65,9 odsto, dok pozitivan stav prema EU ima 67,4 odsto građana Crne Gore.

„Ovakav stepen povjerenja u Evropsku uniju pokazuje da građani Crne Gore vide EU kao svoj izbor te da u njoj prepoznaju vrijednosti kojima teže. Pored narastanja nacionalizama i trenda snaženja nacionalnih država koje direktno ugrožavaju EU mi imamo u Crnoj Gori značajan građanski potencijal koji treba da nas podstakne da na pitanjima evorpske integracije radimo još direktnije, snažnije i sadržajnije“ – zaključio je raspravu po ovoj tački premijer Duško Marković.

Vlada je donijela Uredbu o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede usvojila Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2019. godinu. S obzirom na to da se važeća uredba odnosila isključivo na programe podrške vezane za direktne investicije, a u praksi se stvorila potreba za konstantnim stimulisanjem i jačanjem sektora malih, srednjih i velikih preduzeća koja je prepoznata u više strateških dokumenata kao jedan od ključnih stubova ubrzanog ekonomskog razvoja, za koji je potrebno kreirati uslove ipodsticaje kako bi se unaprijedila njihova konkurentna sposobnost, a time i konkurentnost privrede u cjelini, pristupilo se izradi nove Uredbe.

Programom za unapređenje konkurentosti privrede, za čiju realizaciju je opredijeljeno ukupno 1.640.000 eura, svi dosadašnji programi namijenjeni razvoju preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća objedinjeni su u jedinstveni program, koji će se sastojati od 10 programskih linija.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta za 2019. godinu. U cilju obezbjeđenja stabilnosti tržišta cigaretama, kao i očuvanja prihoda budžeta po tom osnovu, predloženo je zadržavanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta iz 2018. godine i tokom 2019. godine (2,10 eura po paklici). U tom kontekstu, zaključeno je da je prethodno neophodno pristupiti izmjeni zakonskih odredbi koje uređuju ovo pitanje, kako bi se stvorili uslovi da se predlog realizovuje.

Usvojena je Informacija o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) kroz generalno i selektivno povećanje kapitala i prihvaćen predlog za povećanje kapitala, kao i Indikativni plan upisa i plaćanja akcija.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen privrednom društvu "Montenegro Yacht Services" doo Tivat i prihvatila Sporazum o ustupanju Ugovora. 

Imajući u vidu da, po zakonu, koncesionu djelatnost može obavljati samo privredno društvo koje je registrovano u Crnoj Gori, Ugovorom je predviđeno osnivanje privrednog društva koje će biti u vlasništvu firme iz Holandije, a čiji ce akcionari biti po 50 odsto Damen (ili sa njim povezana lica) i Adriatic Marinas (ili sa njim povezana lica) a na koje će se prenijeti Koncesija sa Konzorcijuma. Novoosnovana kompanija „Montenegro Yacht Services" doo Tivat (Konzorcijum) će nuditi sveobuhvatne usluge održavanja, popravke i konverzije za jahte i superjahte za različite tržišne segmente. Zajednički strateški cilj u osnovi ovog projekta je stvaranje nove održive i profitabilne djelatnosti sa potencijalom za budućnost, u okviru čiste i održive industrije.

Prema Ugovoru, Koncesionar je u obavezi da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava brodogradilišnu luku na Koncesionom području u periodu od 30 godina, a ukupni planirani iznos za investiciju u prve tri godine je 20 miliona eura. Poslovnim planom na početku rada kompanije planirano je 35 zaposlenih, a nakon 5. godine 300 do 400 zaposlenih sa punim radnim vremenom.

Vlada je donijela Plan sanacije šuma u 2019. godini. Tim povodom, pored ostalog, zaključeno je da finansijska sredstva ostvarena prodajom drveta sa degradiranih površina budu usmjerena za sprovođenje šumsko-uzgojnih i mjera zaštite šuma.

Donijet je i Akcioni plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu (2019-2021). Cilj Akcionog plana je suprostavljanje svim oblicima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, uključujući šumske krađe i protivpravno zauzimanje šumskog zemljišta, namjerno podmetanje šumskih požara, uništavanje graničnih linija između državnih i privatnih šuma, korupciju u šumarstvu, sa posebnim akcentom na bespravne aktivnosti u oblasti korišćenja šuma i prometa bespravno posječenog drveta.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu. Tim povodom, Uprava za šume zadužena je da obezbijedi punu primjenu programa i svih ugovorenih obaveza u dijelu realizacije blagovremene doznake stabala, prijema i otpreme drvnih sortimenata, kao i kontinuirani monitoring realizacije svih koncesionih ugovora, godišnjih ugovora o korišćenju šuma, obračuna i naplate prihoda, uz prethodno obezbjeđenje bankarskih garancija od strane koncesionara i drugih korisnika šuma. Uprava je zadužena da, za preduzeća koja ne ispunjavaju obaveze prema koncesionom ugovoru, pokrene proceduru za raskid ugovora.

Usvojena je Informacija o predlogu Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom i prihvaćen tekst Javnog oglasa.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj i formirala Radni tim za praćenje realizacije Ugovora zaključenog 28.decembra 2018. godine sa Konzorcijumom Fortum i Elektroprivrednom Crne Gore AD Nikšić. Radni tim je zadužen za bržu impelmetaciju svih osnova Ugovora, kao i ažurno dostavljanje podataka od obiju strana, u cilju efikasne realizacije ovog važnog projekta za energetski i ukupni ekonomski razvoj Crne Gore.

Vlada usvojila Informaciju o realizaciji projekta "Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću" s Predlogom ugovora o realizaciji projekta. Cilj je osposobiti stadion za utakmice reprezentacija Crne Gore po standardima Svjetske fudbalske federacije (FIFA). Troškovi rekonstrukcije u iznosu od 3,3 miliona eura biće predviđeni budžetom za 2020, 2021. i 2022. godinu dok će 1,5 milion eura izdvojiti Fudbalski savez Crne Gore.

Usvojena su Pravila o komunikacijama kojima su prvi put detaljno opisane komunikacione procedure Vlade i ministarstava sa ciljem dalje profesionalizacije komuniciranja unutar i van sistema, kako bi građani bili pravovremeno i tačno informisani o aktivnostima Vlade, a mediji ažurno dobijali tražene informacije uvažavajući pravo javnosti da bude podrobno informisana.
 

Portal Analitika