Politika

GEGAJ: Neće biti spajanja izbora

Par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri bi­će odr­ža­ni u re­dov­nom ter­mi­nu i ne­ma ni­šta od nji­ho­vog spa­ja­nja sa pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma ko­ji će bi­ti odr­ža­ni na pro­lje­će idu­će go­di­ne, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan“ Ni­ko­la Ge­gaj, funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS). On je po­ru­čio da je DPS spre­man za di­ja­log sa opo­zi­ci­jom o pre­ki­du boj­ko­ta par­la­men­ta, ali da ne pri­hva­ta­ju ucje­ne i ul­ti­ma­tu­me.
GEGAJ: Neće biti spajanja izbora
Portal AnalitikaIzvor

– Po­zi­va­mo ih da se vra­te u par­la­ment, ali oni ne mo­gu dik­ti­ra­ti uslo­ve – re­kao je Ge­gaj.
Go­vo­re­ći o pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, on je ka­zao da će Mi­lo Đu­ka­no­vić sam od­lu­či­ti da li će bi­ti kan­di­dat DPS-a za še­fa dr­ža­ve.
Ge­gaj je is­ta­kao da je još ra­no go­vo­ri­ti o to­me ka­ko će DPS iza­ći na je­se­nje lo­kal­ne iz­bo­re, ali pod­sje­ća da su naj­bo­lje re­zul­ta­te ostva­ri­va­li u sa­mo­stal­nim na­stu­pi­ma.
– Uvje­ren sam da uvi­jek ima pro­sto­ra za di­ja­log i po­vra­tak opo­zi­ci­je u par­la­ment. Da­kle, mi ih po­zi­va­mo da se vra­te u par­la­ment, ali oni ne mo­gu dik­ti­ra­ti uslo­ve. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta si­gur­no ne­će pri­sta­ti na ucje­ne jer one ne vo­de rje­še­nju. Na­ša par­ti­ja će raz­go­va­ra­ti kroz ra­zu­man di­ja­log, a ne je­zi­kom ul­ti­ma­tu­ma. Ucje­ne ne do­pri­no­se ni ot­po­či­nja­nju neo­p­hod­nog dij­a­lo­ga, a ka­mo­li nje­go­vom kva­li­te­tu, naveo je Gegaj.

Portal Analitika

Komentari (0)

Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.