Društvo

Počinje projekat "Posmatranje medvjeda“

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria, Javno preduzeće „Nacionalni parkovi Crne Gore“, Lovačka organizacija – Kolašin, Lovačko društvo – Mojkovac, Turistička organizacija – Mojkovac, Turistička organizacija – Kolašin i NVO Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida potpisale su danas Memorandum o saradnji povodom implemenatacije regionalnog projekta „Posmatranje medvjeda“.
Počinje projekat "Posmatranje medvjeda“
Portal AnalitikaIzvor

Projekat „Posmatranje medvjeda“ predstavlja zajedničku inicijativu NP Biogradska gora  i NP Tara, u okviru regionalnog projekta  koji realizuju Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria i "Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" pod nazivom: "Zaštićena područja za prirodu i ljude", pod podkroviteljstvom švedske razvojne agencije - SIDA. Inicijativa je posvećena razvoju turizma orjentisanog na prirodu uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda. U naredne tri  godine će se saradnjom predstavnika nauke i privrede uspostaviti sistem za razvoj i održivo korišćenje  resursa i zaštitu prirode. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite divljih vrsta, ali i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda i drugih divljih vrsta ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju i drugih turističkih usluga orjentisanih na prirodu, saopštio je predsjednik Parkova Dinarida, Zoran Mrdak.

„Ova inicijativa je dio regionalnog projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, dakle idemo van onog osnovnog fokusa samo na prirodu. Oko toga je budućnost zaštićenih područja. Naravno osnovna svrha je očuvanje prirode  za buduće generacije ali to ne možemo  da postignemo nekim dekretom ili zakonom nego našim radom i učešćem šire zajednice.  – izjavio je Martin Šolar, direktor kancelarije Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria sa sjedištem u Zagrebu. Takođe nam je drago da nakon pet godina rada WWF na promociji i unapređenju zaštićenih područja, danas imamo kredibilnu regionalnu asocijaciju sa sjedištem u Crnoj Gori. Parkovi Dinarida, pored ovog  projekta, započeli su realizaciju novih značajnih inicijativa, koje se takođe baziraju na bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama i dijeljenju najboljih praksi među zaštićenim područjima“. - dodao je Šolar.

“Ovaj projekat je važan i zbog toga što ovakvom nacionalnom parku ne trebaju veliki projekti već više manjih inicijativa, koje će se dobro uklopiti u okolinu i biti skoro nevidljive u tom predivnom prostoru a služiti svojoj svrsi, bilo da je ona naučna, edukativna, zdravstvena, ili bilo koje druge vrste. Ovaj projekat je upravo takav i u punom smislu doprinosi afirmaciji ovog Nacionalnog parka. Danas kad se brzo živi ja nacionalne parkove vidim kao suprotno - mjesta gdje ljudi žele da uspore vrijeme i vrate se prirodi”, kazao je Darko Brajušković, pomoćnik direktora Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore.

„Danas lovačka udruženja moraju da se manje bave promocijom lova, a više ulazu napora u posmatranje i zaštitu divljači. Mi najbolje znamo gdje su staništa i prelazi, pa ćemo  se angažovati da se  sprijeci krivolov, a promovišu komercijalne aktivnosti koje se zasnivaju na posmatranju divljih životinja koje gravitiraju oko Biogradske gore“ – izjavio je  Sreten Peković, predsjednik lovačke organizacije „Lovac“ u Kolašinu.

Potpisnici  Memoranduma o saradnji ce  raditi na  sprovođenju ovog projekta kroz niz aktivnosti:

priprema  baze podataka za NP Biogradsku goru i NP Taru sa informacijama o regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama, lokalnim turističkim organizacijama i organizatorima putovanja, pružaocima usluga smještaja, hrane i aktivnosti u prirodi, kao i proizvođača suvenira i različitih domaćih radinosti;
izrada biznis plana za turistički paket „Posmatranje medvjeda“, koji će razviti NP „Biogradska gora“ u saradnji sa lokalnim i regionalnim partnerima;
trening za interpretaciju divljeg svijeta za nadzornike u nacionalnom parku, predstavnike turističkih agencija, vodiče i druge zainteresovanih partnera;
obuka za prikupljanje DNK materijala za praćenje stanja populacije medvjeda za predstavnike nacionalnih parkova i zainteresovane volontere. Analiza DNK materijala će biti obavljena od strane stručnih službi u regionu
unapređenje monitoringa populacije mrkog medvjeda korišćenjem satelitske telemetrije, foto detekcije i standardizovanim prikupljanjem uzoraka za genetičku analizu;
studijska posjeta za rendžere i interpretatore divljeg svijeta
opremanje edukativnog kutka o mrkom medvjedu  i divljem svijetu u NP Biogradska gora
unapređenje rada hranilišta za mrke medvjede  i izgradnja trajnog hranilišta
saradnja sa obrazovnim ustanovama 

Portal Analitika