Društvo

Blažić odgovara Demokratama

Prof. dr Đorđije Blažić uputio je saopštenje povodom reagovanja Demokrata na njegovu izjavu o raspisivanju izbora u opštinama Tuzi i Golubovci. Saopštenje prenosimo u cjelini.
Blažić odgovara Demokratama
Portal AnalitikaIzvor

„Bez namjere polemisanja sa Demokratama ili sa bilo kime , zbog  javnosti imam profesionalnu obavezu da odgovorim autorima komentara , najviše, zbog dijela komentara koji se odnosi na navodno moje „odmicanje od struke i približavanje svoj stav predsjedniku države, Filipu Vujanoviću“ koji dio najblaže rečeno smatram neumjesnim i politikantskim, što inače nije imanentno ovoj demokratskoj, mladoj, novoj, principijelnoj i perspektivnoj političkoj partiji. Naravno rukopis ovih riječi mi je veoma poznat i dolazi od „stare garde“ i vječitih političkih gubitnika koji su u 27 godišnjem političkom stažu mijenjali partije kako im zatreba i koji javno podržaše treći mandat aktuelnog predsjednika države , sa čim stavom se nisam složio , ali iz pristojnosti nijesam komentarisao kako su se opozicioni akateri te izjave „odmakli od struke i približili svoj stav predsjedniku države koji je bio jedan od kandidata“!

Demokratija podrazumjeva najmanje dva elementa, snagu argumenta i kulturu dijaloga, koja je u jednom dijelu očigledno izostala kod davanja saopštenja Demokrata. Svak ima pravo na svoj sud i argumente koje treba poštovati ali to ne znači da se treba i složiti.

Očigledno da dio saopštenja izražava našu profesionalnu saglasnost oko promjene pravnog statusa opština Tuzi i Golubovci , ali ne i profesionalnu saglasnost oko „obaveze raspisivanja izbora“. Nije dovoljno čitati zakon i misliti da je to pravo. Nažalost dominantno egzistiraju čitači zakona koji sebe smatraju pravnicima ,što je daleko od prava , naročito kada se čita samo ono što odgovara trenutnom političkom stavu neke partije. Ovo posebno sa razloga što je sistem lokalne samouprave veoma složen sistem koji obuhvata jednu od najširih sfera pravnog uredjivanja nekog društvenog odnosa koji se broji stotinama propisa različitog nivoa od ustava, zakona , podzakonskih akata državnih organa do stotine i stotine propisa autonomnog prava lokalne samouprave, što nije lako apsolvirati bez poznavanja teorijskih i medjunarodno pravnih aspekata ove oblati.

Veoma često se teritorijalna organizacija poistovjećuje sa lokalnom samoupravom , što jesu vezane ali ne i iste oblasti, već mnogo različite. Teritorijalna organizacija je samo prostorna i administrativna podjela teritorije svake države a lokalna samouprave je pravo gradjana i politčka zajednica u kojoj se vrši lokalna „vlast“ kao autonomna. U svom ranijem komentaru ukratko sam objasnio moju pravnu argumenatciju oko lokalnih izbora ,temeljeći je isključivo profesiji kao i do sada, a ne personalno prema bilo kome niti u institucionalnom a po najmanje personalnom obliku, kako to neumjesno pokušaše komentatori da prikažu. Mnogo bi vremena trebalo za detaljnije objašnjenje ovog „problema“ za koji isam već rekao da nije „najsretnije“ riješen , naročito u prelaznim i završnim odredbama izmjena i dopuna zakona o Glavnom gradu, ali je riješen.

Precizno sam dao svoje stanovište da se Zakon o teritorijalnoj organizaciji i obavezno raspisivanje nakon teritorijalnih promjena, tj promjena granica jedinica lokalne samouprave pa i Glavnog Grada,ne može primjenjivati na nove opštine Tuzi i Golubovci iz razloga što takvih promjena nije ni bilo . Član 16 Zakona o teritorijalnoj organizaciji izričito propisuje da se osnivanjeopštine, ukidanjeipromjenateritorijeopštine ( teritorijalnapromjena) vršise:

1) spajanjem dvije ili više opština u novu opštinu;

2) dijeljenjem jedne opštine u dvije ili više novih opština;

3) pripajanjem dijela jedne opštine drugoj;

4) spajanjem djelova dvije ili više opština u novu opštinu;

5) ukidanjem opštine I pripajanjem njene teritorije jednoj ili više opština;

6) izdvajanjem dijela jedne opštine u novu opštinu ;

7) izdvajanjem gradske opštine u novu opštinu.

Ni jedan od ovih oblika teritorijalnih promjena nije prisutan u konkretnoj situaciji, pa čak ni izdvajanje gradske opštine u novu opštinu jer takvo izdvajanje bi moralo da znači izdvajanje teritorije ovih opština iz teritorije Glavnog Grada i sprovodjenjekomletnog postupka izdvajanja, kao kod opština Petnjica i Gusinje, uz izradu elaborata o opravdanosti a naročito referenduma gradjana , što je uslov Evropske Povelje o lokalnoj samoupravi kod teritorijalnih promjena. U kontekstu novih zakona takvih postupka a samim tim i takvih promjena nije ni bilo u materijalno pravnom smislu već samo u formalno pravnom smislu gdje su postojeće „teritorije“ novih opština uredjene statutom Glavnog Grada postale zakonska kategorija u teritorijalnim granicama Glavnog Grada. Pri tome očigledno se zaboravlja da je pitanje izbora u novim opštinama vrlo jasno opredeljeno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu koji precizno uredjuje da će se na pitanje izbora primjenjivati Zakon o izborima odbornika i poslanika a ne Zakon o teritorijalnoj organizaciji.

Upravo iz navednih pravnih razloga što se ne radi o teritorijalnoj promjeni  smatram da se član 38 Zakona o teritorijalnoj organizaciji ne može primjeniti jer isti propisuje da samo kada kada nastupi teritorijalna promjena, predsjednik Crne Gore je dužan da raspiše izbore u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je osnovana nova opština",

Koliko je to zakonsko rješenje o primjeni izbornog zakona pravo rješenje o tome bi se već moglo diskutovati sa argumentim za i protiv?“, navodi se u saopštenju prof. dr Đorđija Blažića. 

Portal Analitika