Crna hronika

Obračun kotorskih klanova: Stupara htjeli da ubiju zoljom

Ko­tor­ska bol­ni­ca je već dva da­na pod po­li­cij­skom op­sa­dom. Raz­log pri­su­stva ve­li­kog bro­ja na­o­ru­ža­nih po­li­ca­ja­ca u toj zdrav­stve­noj usta­no­vi je­ste spre­ča­va­nje aten­ta ­ta na čla­na ta­ko­zva­nog ka­vač­kog kla­na Vo­ji­na Stu­pa­ra, piše "Dan".
Obračun kotorskih klanova: Stupara htjeli da ubiju zoljom
Portal AnalitikaIzvor

Po­li­cij­ski nad­zor na tim Ko­to­ra­ni­nom po­ja­čan je jer je ne­dav­no, or­ga­ni­zo­van aten­tat na nje­ga, ko­ji je, sre­ćom, spri­je­čen. Njega su zoljom pokušali da ubiju članovi suparničkog klana, pa je to bio razlog da mu policija pojača obezbjeđenje.

Stu­par je ranije ra­njen u or­ga­ni­zo­va­noj sa­če­ku­ši u ko­tor­skom na­se­lju Ra­ki­te. Tom pri­li­kom, tro­ji­ca na­pa­da­ča is­pa­li­la su na de­se­ti­ne hi­ta­ca pre­ma nje­go­vom pri­ja­te­lju Mi­lo­šu Ra­do­nji­ću, ko­ji je uspio da iz­bjeg­ne ki­šu me­ta­ka. Stu­par je u tom na­pa­du po­go­đen u le­đa. Iako su pr­vi re­zul­ta­ti po­ka­za­li da ni­je ži­vot­no ugro­žen, za­dr­žan je na li­je­če­nju u ko­tor­skoj bol­ni­ci. 

Ka­ko je po­li­ci­ja do­šla do čvr­stih sum­nji da iza na­pa­da sto­ji ta­ko­zva­ni ška­ljar­ski klan, zbog stra­ha da će se vra­ti­ti da za­vr­še po­sao, ra­nje­nog Ko­to­ra­ni­na ču­va­la je po­li­ci­ja. To­kom Stu­pa­ro­vog bo­rav­ka u ko­tor­skoj bol­ni­ci, po­li­cij­ski slu­žbe­nik ko­ji je bio za­du­žen da ga ču­va u bol­nič­koj so­bi uočio je na zgra­di po­red te zdrav­stve­ne usta­no­ve sum­nji­va li­ca. Vi­dio je da ne­ko­li­ko njih sto­ji na zgra­di sa na­pra­vom ko­ja je li­či­la na zo­lju i da ci­lja­ju pre­ma so­bi u ko­joj se na­la­zio Stu­par. Po­li­ca­jac je od­mah o to­me oba­vi­je­stio svo­je ko­le­ge, ko­je su se upu­ti­le pre­ma po­me­nu­toj zgra­di. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, aten­ta­to­ri su tom pri­li­kom je­dva uma­kli po­li­ci­ji. Na­vod­no, u po­sled­njem tre­nu su vi­dje­li pa­tro­le ko­je su im pri­la­zi­le. Po­li­caj­ci su bi­li do­volj­no bli­zu da vi­de na­pa­da­če, ali su oni ipak uspje­li da po­bjeg­nu. Sum­nja se da su ta li­ca od­mah za­tim po­bje­gla iz ze­mlje ka­ko bi iz­bje­gla hap­še­nje.

Ne­du­go na­kon to­ga, Stu­pa­ro­vo zdrav­stve­no sta­nje se po­gor­ša­lo, zbog če­ga je pre­ba­čen u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci. I u toj zdrav­stve­noj usta­no­vi bio je pod po­li­cij­skim nad­zo­rom zbog stra­ha od „ška­lja­ra­ca”. On je mi­nu­log pet­ka po­no­vo smje­šten u ko­tor­sku bol­ni­cu zbog hi­rur­škog za­hva­ta ko­jem tre­ba da se pod­vrg­ne. Po­li­ci­ja od ta­da kon­tro­li­še bol­ni­cu, ali i oko­li­nu, ka­ko ne bi do­šlo do na­pa­da na Stu­pa­ra.

On je ra­njen 27. mar­ta, dok se sa Ra­do­nji­ćem na­la­zio u auto­mo­bi­lu. Tro­ji­ca ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca su im pre­pri­je­či­la put. Od­mah su iz­va­di­li „he­kle­re” i otvo­ri­li va­tru. Is­pa­lje­no je na de­se­ti­ne hi­ta­ca, a Ra­do­njić je uspio da otvo­ri vra­ta vo­zi­la i po­bjeg­ne me­đu par­ki­ra­ne auto­mo­bi­le. Na­pa­da­či su na­sta­vi­li da pu­ca­ju u nje­go­vom prav­cu, ali je uspio da iz­bjeg­ne met­ke. Ka­da su vi­dje­li da Stu­par bje­ži, je­dan od na­pa­da­ča is­pa­lio je vi­še hi­ta­ca u nje­go­vom prav­cu, od ko­jih ga je po­go­dio je­dan. Na tom mje­stu is­pa­lje­no je oko 50 me­ta­ka. Sre­di­nom ma­ja na­pa­da­či su po­no­vo or­ga­ni­zo­va­li sa­če­ku­šu za Ra­do­nji­ća, ko­ji je tom pri­li­kom te­ško ra­njen. Me­ci su ga po­go­di­li u rame, vrat i gla­vu. Sa ozbilj­nim po­vre­da­ma, smje­šten je u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re. Ka­ko je pro­ci­je­nje­no da se i on na­šao na me­ti „ška­lja­ra­ca”, po­li­ci­ja ga je ne­ko­li­ko da­na ču­va­la, ali je on ubr­zo na svoj za­htjev pu­šten iz bol­ni­ce. Ne­du­go za­tim pre­ži­vio je dva oru­ža­na na­pa­da. 

Pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, Stu­par i Ra­do­njić su bli­ski sa Ko­to­ra­ni­ma Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom i Ra­do­jem Zvi­ce­rom, ko­ji se vo­de kao bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca, i upra­vo zbog to­ga su se na­šli na me­ti čla­no­va ri­val­ske kri­mi­nal­ne gru­pe iz Ko­to­ra.

Portal Analitika