Abiznis

Vujović: Neobjavljivanje dokumentacije za Buljaricu, skriva domaće tajkune i političku elitu

''Ne objavljivanje tenderske dokumentacije za valorizaciju lokaliteta „Buljarica“, sa izvještajima o radu tenderske komisije i procjeni vrijednosti obuhvaćenih nepokretnosti, kao i informacijama o prevodu prava raspolaganja na nepokretnostima sa opštine Budva i opštine Bar na Vladu Crne Gore predstavlja nastavak loše i neprimjerene privatizacione prakse u Crnoj Gori'', navodi se u saopštenju potpredsjednika Vlade Crne Gore Milorada Vujovića.
Vujović: Neobjavljivanje dokumentacije za Buljaricu, skriva domaće tajkune i političku elitu
Portal AnalitikaIzvor

''Određivanje stepena tajnosti nad dokumentima koji se odnose na prodaju i davanje u zakup lokaliteta Buljarica i u kojima je sadržana argumentacija ove odluke ne može biti opasna za ekonomske interese Crne Gore'', kazao je Vujović.

Kako on navodi ovakvim postupanjem Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte krše se odredbe Zaona o državnoj imovini kojim se raspolaganje imovinskim pravima na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini vrši bez znanja javnosti i ovom postupku neosnovano odrežuje stepen tajnosti.

''Donošenje odluka od opštedruštvenog interesa, daleko od očiju javnosti, po pravilu asocira na korupcionaške tezge, sa nerijetko anonimnim kupcima, iza kojih stoje domaći tajkuni ili politička elita.'', ističe Vujović

Kako dalje govori štetne posljedice po ekonomsku politiku Crne Gore, shodno odredbrama Zakona o tajnosti podataka, ne mogu nastupiti u konkretnom slučaju jer su predmet prodaje i zakupa nepokretnosti na kojima su kao suvlasnici sa Državom Crnom Gorom upisana fizička lica i na kojima su upisane brojne zabilježbe zbog vođenja upravnih ili sudskih sporova, kao i hipoteke i koncesije.

''Javni interes nad lokalitetom Buljarica, shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, određen je time jer se nalazi u zahvatu Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Buljarica I i Nacta Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Buljarica I. Ukazujemo i na to, da je važećim Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPPNMD) (Sl. list CG 30/07) u okviru kategorije spomenici prirode Buljarica prepoznata kao pjeskovito - šljunkovita plaža sa zaleđem i površinom od 4 ha. Napominjem da javni poziv kao predmet prodaje obuhvata nepokretnosti ukupne površine od 4.898.216 m2'', dodaje se u saopštenju Vujovića.
 
Kako se dalje u saopštenju navodi ako se ovome doda da je plaža Buljarica zaštićena 1968. godine kao predio posebnih prirodnih odlika i da kao takva predstavlja zaštićeno prirodno dobro iz čl. 6 Zakona o životnoj sredini Crne Gore onda se definitivno ne vidi osnova za određivanje bilo kog stepena tajnosti.
 
''Eventualna odluka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da ukine rješenje kojim je dokumentaciju o valorizaciji lokaliteta „Buljarica“ označio stepen tajnosti „povjerljivo“ otklonila bi sve nedoumice oko ovog privatizacionog poduhvata.  Još uvijek nijesmo dobili zvanične odgovore od predstavnika opštine Budva i opštine Bar o tome kako je izvršen prenos prava raspolaganja na nepokretnostima obuhvaćenih javnim pozivom sa ovih opština na Vladu Crne Gore. Možda je ovakav odnos dobar pokazatelj kako se državnom imovinom raspolaže bez znanja građana i njihovih predstavnika u lokalnim parlamentima'', zaključuje se u saopštenju potpredsjednika Vlade Crne Gore Milorada Vujovića  

Portal Analitika