Društvo

Pravda dostižna, ali košta od 100 eura pa naviše

Stara navika Crnogoraca da i najmanje sporove rješavaju pred sudom ne jenjava godinama, iako je iznos od 100 eura najmanja cifra koju moraju platiti ako odluče da se obrate advokatu.
Pravda dostižna, ali košta od 100 eura pa naviše
Portal AnalitikaIzvor

Ne zna se koliko je iznosila najviše naplaćena advokatska usluga, dok prema zvaničnoj tarifi koju je propisala Advokatska komora Crne Gore advokati mogu najviše zaraditi za sastavljanje pravnih ljekova u sporovima vrijednim preko milion eura. Za usluge zastupanja u takvim sporovima mogu najmanje tražiti 1.400, ali ne više od 5.400 eura. Pojavljivanje na suđenju u ovakvim predmetima advokati mogu naplatiti od 700 do 2.700 eura -stoji u cjenovniku Advokatske komore.

Realno stanje

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović tvrdi da u odnosu na stvarnu situaciju, tarife koje se nalaze u zvaničnom advokatskom cjenovniku djeluju bajkovito.

"U 50-60 odsto slučajeva mi idemo ispod tarife, jer je platežna moć građana takva da ne mogu da plate usluge advokata po propisanom cjenovniku", pojasnio je Begović.

On je kazao da je advokatska tarifa već deset godina na snazi, ali da je većina advokata ne primjenjuje iz objektivnih razloga. Objašnjava i da je dozvoljeno da se klijent sa advokatom dogovori o cijeni. Međutim, ovim dokumentom određeno je ispod i preko kojeg iznosa advokati ne bi smjeli da prihvate posao.

Limiti

Prema članu 4 advokatske tarife, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog, ali ne manje od 50 odsto. U slučaju da stranka pristane da plati više, „dogovor“ ne smije da premaši petorostruki iznos predviđen tarifom za određenu uslugu. Osim predmeta čija vrijednost premašuje cifru od 1.000.000 eura, u slučajevima za teška krivična djela advokati mogu da „okrenu“ i na desetine hiljada eura.

"Budite sigurni da ukoliko je advokat preduzeo više radnji u toku jednog postupka taj iznos koštanja usluga može da bude visok. Za najteže krivično djelo ubistvo, za koje je zaprijećena kazna zatvora preko deset godina pristup prvom ročištu košta 250 eura. Ukoliko se suđenje odlaže to će optuženog koštati 120 eura", pojasnio je advokat Begović.

On je naveo da pojavljivanje na suđenju za djela za koje je zaprijećena kazna manja od deset godina advokati mogu naplatiti 200 eura.

Kada je u pitanju sastavljanje žalbi na presudu prvostepenog suda za djela do deset godina zatvora ona košta 400 eura. Klijent je dužan platiti 500 eura za žalbu kada se radi o krivičnom djelu za koje je propisana kazna preko 10 godina zatvora. Advokat Begović napominje da je angažovanje advokata u težim predmetima nije nimalo lak posao.

"To su postupci koji mogu trajati i po nekoliko godina do donošenja pravosnažne presude. Dešava se da se postupak ponovi, ali ima slučajeva da klijent u nastavku procesa ne angažuje istog advokata. U svakom slučaju biti branilac optuženima za najteža krivična djela je jedan zahtjevan i odgovoran posao", kaže on.

Paušal i satnica

Begović napominje da je advokatima dopušteno da stranke zastupaju na procenat od naplaćenog spora.

"Takođe, advokat i stranka mogu ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu kao i nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti niža od 75 eura za svaki započeti sat", pojasnio je Begović.

Međutim, on naglašava da prilikom utvrđivanja i naknade troškova advokata stranci koja je uspjela u sporu, sudovi ili drugi državni organi nijesu obavezni da uvaže dogovor advokata i klijenta već troškove postupka obračunavaju po advokatskoj tarifi.

Na kraju Begović je naglasio da prema kodeksu profesionalne etike svaki advokat je dužan da obavijesti, upozori, odnosno upozna klijenta sa visinom advokatskih usluga koje su definisane tarifom, a koje donosi Advokatska komora Crne Gore.

Isplata

Prema pravilima advokatske tarife, troškovi se naplaćuju nakon izvršene usluge i to za svaku pojedinačnu radnju. Pravilnik, međutim, dozvoljava da se advokat sa strankom može sporazumjeti da mu se unaprijed isplati dio ili cjelokupan iznos nagrade i troškova.

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unaprijed naplati novčana sredstva na ime obezbjeđenja buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja stoji u advokatskom cjenovniku.

Izvor: Pobjeda

Foto: answerafrica.com

Portal Analitika