Društvo

Zbog zamućenja mora u Petrovcu prekršajni postupak protiv „Euromix montaže“

Uprava za inspekcijske poslove najavila je danas da će pokrenuti prekršajni postupak protiv firme „Euromix montaže“, izvođača radova na hotelu „Rivijera Crystal” u Petrovcu, zbog ekološkog incidenta prouzrokovanog ispumpavanjem prljave vode iz jame za budući bazen direktno na šetalište u Petrovcu, koja je kasnije preko plaže oticala u more i izazivala zamućenje istog. Inspekcija je zabranila dalje ispumpavanje voda u more i naložila izvođaču radova da obezbijedi saglasnost „Vodovoda i kanaliazcija“ Budva na uslove ispuštanja voda sa gradilišta u kanalizacionu mrežu.
Zbog zamućenja mora u Petrovcu prekršajni postupak protiv „Euromix montaže“
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno Portalu Analitika iz Uprave za inspekcijske poslove, za realizaciju projekta izgradnje hotela ,,Rivijera Crystal” sproveden je postupak procjene uticaja na životnu sredinu, urađen je Elaborat o procjeni uticaja i za isti je dobijena saglasnost od Agencije za zaštitu životne sredine.

 Elaboratom je propisana obaveza izvođača radova da u slučaju pojave podzemnih voda na iskopu o tome obavijesti nadzorni organ i da  uz njegovu saglasnost obezbijedii crpljenje istih, tako što će spriječiti da se one vraćaju na lokaciju odakle se crpe ili da se izlivaju na okolninu. Firma „Euromix Montaže“ nije ispoštovala ovu proceduru, pa će ekološki inspektor protiv ovog pravnog lica i izvršnog direktora podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Iz Uprave za inspekcijske poslove napominju da su po zahtjevu Savjeta Mjesne zajednice Petrovac 12. marta izašli na teren i utvrdili da izvođač radova na hotelu ,,Rivijera Crystal” crpi podzemne voda iz jame budućeg bazena i objekata koji će biti u funkciji istog, kao i sa lokacije iskopa uz objekat hotelske zgrade.

„Voda sa ove lokacije je takođe ispumpavana u kanal na šetalištu odakle je tekla u more. Ova voda nije bila zamućena. U trenutku inspekcijskog nadzora na ovoj lokaciji nije bilo ispumpavanja fekalnih voda jer iste nijesu bile prisutne u jamama“, saopšteno je Portalu Analitika.

Na zahtjev ekološke inspekcije preduzeće ,,Vodovod i kanaliazcija” Budva dostavilo je informacije o radovima na izmještanju pumpne potisne stanice fekalne kanalizacije sa lokacije na kojoj se vrši iskopavanje temeljne jame bazena. Po dostavljenoj informaciji potisna pumpna sa lokacije budućeg bazena (parcela u vlasništvu investitora) izmještena je u trup šetališta, odnosno na zemljište koje je javna površina. U toku izmještanja pumpne stanice, izvršeno je i pomjeranje cijevi kanalizacione mreže, kao i vodovodnih cijevi kako bi se nesmetano izvodli radovi.

Inspektori ekološke inspekcije i odsjeka za vodoprivrednu inspekciju izvršili su ponovni nadzor na pomenutoj lokaciji 17. marta i utvrdili da je izvođač radova prestao sa ispumpavanjem vode iz jame budućeg bazena hotela “Rivijera Crystal” na šetalište i plažu, odnosno vode su ispuštane u kanalizacionu mrežu. Na šetalište i plažu je i dalje vršeno ispumpvanje bistre vode iz jame uz temelje hoteleske zgrade.

„Subjektu nadzora je rješenjem zabranjeno ispumpavanje voda u more. Takođe, naloženo mu je da obezbijedi saglasnot pravnog lica d.o.o. ,,Vodovod i kanalizacija “ Budva na uslove ispuštanja voda sa gradilišta u kanalizacionu mrežu“, zaključuje se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

N.D.

 

Portal Analitika