Abiznis

Otvoren poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podsjeća poljoprivredne proizvođače da je u toku poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji.
Otvoren poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji
Portal AnalitikaIzvor

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice, premije po grlu za priplodne ovce i koze, i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 01. marta do 30. aprila. Za organizovani tov rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije 10 dana od početka tova.

Za premije po grlu za sve vrste stoke, preduslov je da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u bazi podataka Veterinarske uprave, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

Da bi držalac životinje ostvario pravo na premiju za organizovani tov junadi, bikova i volova potrebno je da na arhivu Ministarstva dostavi: popunjen obrazac za premije, potvrda o registraciji i broju grla iz Veterinarske uprave, prijavu početka organizovanog tova grla koju treba da prati potvrda o broju grla na gazdinstvu iz veterinarske baze podataka, kako bi se imao uvid o broju grla u tovu. Pod organizovanim tovom se smatra tov minimum tri grla iz sopstvene proizvodnje ili minimum deset kupljenih grla (pod kupljenim grlima podrazumijevaju se grla kupljena u Crnoj Gori ili iz uvoza); ako su grla uvezena potrebno je dostaviti rješenje Veterinarske uprave o uvozu, dobijeno pri ulasku u Crnu Goru (rješenje o uvozu graničnog veterinarskog inspektora), sa brojem uvezenih grla i identifikacionim brojevima grla; otkupni list klanice koja je upisana u Registar odobrenih objekata, (sa upisanim imenom i adresom vlasnika, datumom otkupa, tjelesnom masom grla, brojem gazdinstva, identifikacionim brojem grla i kategorijom grla).

Podrška za održivo korišćenje planinskih pašnjaka se daje poljoprivrednim gazdinstvima koja najmanje tri mjeseca u godini drže stoku (svoju i stoku uzetu na mljekarinu) na katunima. Preduslov podrške za goveda i ovce je da su grla obilježena ušnim markicama i njihovo kretanje na katun prijavljeno u skladu sa zakonom. Minimalan broj za podršku je pet uslovnih grla.

Uslov za plaćanje premije jeste da poljoprivredno gazdinstvo bude registrovano u Registru poljoprivrednih proizvođača.

Zainteresovani proizvođači za “Direktnu podršku u stočarskoj proizvodnji” i “Odživo korišćenje planinskih pašnjaka” zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Formulari zahtjeva za podršku mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke. Detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

"Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni", zaključuje se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Portal Analitika