Društvo

STANKOVIĆ: Privremeno skladištenje otpada striktna nadležnost Opštine Berane

1608stankovicok
U
vezi sa zahtjevom Odbora grupe građana četiri mjesene zajednice (Prijelozi, Štitari, Bubanja i Brzava), koji se protive izgradnji privremenog skladišta komunalnog otpada u mjestu Rujišta u opštini Berane, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je saopšteno da, shodno odredbama člana 78 Zakona o upravljanju otpadom, jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju komunalni otpad na obradu mogu dati privrednom društvu koje ima dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine, ili komunalni otpad mogu privremeno skladištiti.

STANKOVIĆ: Privremeno skladištenje otpada striktna nadležnost Opštine Berane
Portal AnalitikaIzvor

-Skupština opštine Berane određuje lokaciju na kojoj će se vršiti privremeno skladištenje komunalnog otpada i subjekta koji će obavljati ove poslove. Dakle, nijedan državni organ, pa ni Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ne daje saglasnost na odluku o određivanju lokacije Skupština opštine Berane- ističe se u saopštenju Ministarstva dostavljenom Portalu Analitika, koje potpisuje generalni direktor Siniša Stanković.

Kako je pojasnio, odredbama člana 78 propisuje se da lokacija treba da bude ograđena, da ima postavljenu vagu, čuvarsku i službu za evidentiranje količina otpada, te da ispuni druge uslove kako privremeno skaldištenje ne bi doprinijelo dodatnom zagađenju životne sredine.

-Kada se obezbijede ovi uslovi, Skupština opština Berane donosi odluku o načinu na koji će se vršiti privremeno skladištenje i mjerama koje će se preduzimati, u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma. Zakonom je propisano, takođe, da se za količine otpada koje se na lokaciji skladište duže od jedne godine, plaća naknada od 10 eura po toni. Sredstva dobijena po ovom osnovu su prihod budžeta Crne Gore i mogu se koristi isključivo za realizaciju projekata iz oblasti upravljanja otpadom-navodi se u saopštenju.

Stanković  je podsjetio da se lokacija u mjestu Rujište, za koju nadležni u Opštini Berane smatraju da je pogodna za privremeno skladištenje komunalnog otpada, nalazi u državnom vlasništvu i da njome gazduje Uprava za šume.

-Opština Berane je, u skladu sa nadležnostima Vlade Crne Gore, dostavila zahtjev Ministarstvu finansija koje je pokrenulo proceduru kod nadležnih ministarstava za dobijanje mišljenja o mogućnosti davanja ove lokacije na raspolaganje Opštini Berane. Shodno dobijenim mišljenjima Ministarstvo finansija treba da uputi Vladi Crne Gore na odlučivanje zahtjev Opštine Berane. Tek nakon odluke Vlade steći će se uslovi da Skupština opštine Berane, eventualno, donose odluku o određivanju konkretne lokacije u mjestu Rujište za privremeno skaldištenje komunalnog otpada.  Nakon donošenja ove odluke, Opština Berane treba da izvrši izmjene i dopune Plana privremenih objekata, te shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata izda odborenje za infrastrukturno opremanja lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada. Nadležni organ lokalne uprave u Opštini Berane treba da prije izdavanja odobrenja za izvođenje radova treba da definiše da li je potrebno da se radi eleborat procjene uticaja na životnu sredinu.Na osnovu navedene procedure, a u cilju stvaranja potrebnih uslova za privremeno skladištenje komunalnog otpada, jasno je da se još nijesu stekli potrebni uslovi za počinjanje aktivnosti na infrastrukturnom opremanju lokacije u mjestu Rujište- naglašava se u saopštenju.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma podsjeća da Opština Berane može, uz male napore, organizovati privremeno skladištenje komunalnog otpada na lokaciji Vasove vode, za koju postoje i prostorno-planske pretpostavke i riješeni imovinsko-pravni odnosi.

-Na odluku o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi na toj lokaciji Ministarstvo održivog i turizma dalo je saglasnost- zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika