Društvo

DN: Crnogorski birači su neracionalni

264CG-izbori1
P
rosječan crnogorski birač glas daje partiji koju vodi harizmatski li­der, koja mu je bliska u nacionalnom i vjerskom smislu i od koje oče­kuje određenu korist, poručili su analitičari za DN.

DN: Crnogorski birači su neracionalni
Portal AnalitikaIzvor

Politička opredjeljenja crnogorskih birača oblikuju socio-kulturne okol­nosti, ali i same političke partije vo­đene interesom za dobijanjem glaso­va. Na biračkom mjestu naši glasači se najčešće ne vode racionalnim, već nacionalnim, vjerskim i ideološkim interesima.

Sociolog Ivan Radojičić za Dnevne novine kaže da objašnjenje motiva građana prilikom izbora političke op­cije treba tražiti u autokratskoj vlada­vini na kojoj se baštini naša istorija i patrijarhalna porodica kao njena ini­cijalna kapisla. Po njegovom mišlje­nju, na izbor glasača utiče i odsustvo adekvatnog pravnog i uopšte institu­cionalnog okvira kao garanta osnov­nih ljudskih prava i sloboda, pa poje­dinac preko partije nastoji da zadovo­lji materijalne ili neke druge interese.

U Crnoj Gori postoji još uvijek jak "kult" lidera, što je odraz neslobod­nih, autoritarnih matrica mišljenja koje mogu da uspore integraciju cr­nogorskog političkog prostora u glo­balne tokove moderne demokratije, kaže profesor Filip Kovačević.

Dugotrajnost i nesmjenjivost vladajućih struktura uslovila je stvara­nje čvrstih koruptivnih mehaniza­ma koji prilaze glasačkom procesu kao polju za zloupotrebu teškog ma­terijalnog položaja birača, smatra Kovačević.

"Na taj način, procedura koja bi trebalo da bude vrhunac slobode i kontrole nad sopstvenom sudbinom, pretvara se u svoju suprotnost: glasa­či su bukvalno ucijenjeni da glasaju one koji koriste poluge vlasti za svoj politički profit".

Jak uticaj na glas birača ima­ju sociokulturni faktori kao što su pripadnost određenoj naciji i vjeroispovijesti.

"Birači u Crnoj Gori uglavnom svoj glas daju onoj partiji sa kojom se identifikuju na osnovu pripadno­sti crkvi, naciji i veoma rijetko na osnovu nekog stava vezanog za ne­ko društveno ili ekonomsko pitanje. Takođe postoji i određeni trend idolo-poklonstva, gdje birači glasaju za par­tiju samo zbog harizme nekog politi­čara bez ikakvog stava o samoj par­tiji za koju glasaju" smatra politikolog Vladimir Jovanović.

Po njegovim riječima u Crnoj Gori imamo pojavu iracionalnog glasača, koji je zaslijepljen demagogijom po­litičara oko vjere ili nacije.

"Političke partije ovakav profil gla­sača koriste, što se može vidjeti prili­kom izbornih kampanja kada se podstiču nevidljive razlike i zloupotre­bljavaju crkve, zastave i druga identitetska obilježja bacajući u sijenku bitna politička i ekonomska pitanja" zaključuje Jovanović.

Postoji slaganje među stručnjaci­ma da će se stanje u perspektivi pro­mijeniti i da će se birači više osvrta­ti na ekonomska i pitanja od važno­sti za njegov svakodnevni život. Ana­litičari navode više argumenata za ovu tvrdnju.

Profesor Kovačević u pritisku ne­zavisnih medija, autonomnih nevla­dinih organizacija i opozicionih par­tija, vidi pomake u promjeni situa­cije od posljednjeg izbornog ciklusa time što se prostor za zloupotrebe smanjuje.

"Što institucije budu omogućava­le slobodnije izraženu volju glasača, to će za veliku većinu glasača doći do izražaja aspekti kao što su partijski programi", smatra Filip Kovačević.

Slično razmišlja i Vladimir Jovano­vić koji misli da je profil iracionalnog glasača u izumiranju usljed sve većeg broja obrazovanih građana i sve ve­će zainteresovanosi istih za politička i svakodnevna društvena pitanja, što predstavlja svojevrsni izazov za poli­tičke partije u Crnoj Gori.

Očigledno je da naši građani ne vrednuju političke opcije po ono­me što je njihov konkretni učinak, već se opredjeljuju na osnovu dru­gih faktora. Politička kultura je ta­kva da forsira autoritarni tip bi­rača i podgrijava podjele različite vrste. Znamo čime je takva kultu­ra rezultirala u posljednjih dvade­setak godina. Svi društveni fakto­ri, počev od obrazovanja do me­dija, moraće da porade na razvi­janju pojedinca koji je sposoban da donosi racionalne odluke jer od tih odluka zavisi i on, ali i či­tavo društvo.

Portal Analitika