Abiznis

VLADA: Novi model stručnog osposobljavanja

vladaok
V
lada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i donijela zaključak da se pristupi izradi novog modela stručnog osposobljavanja.

VLADA: Novi model stručnog osposobljavanja
Portal AnalitikaIzvor

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona je usaglašavanje sa preporukama MONEYVAL-a, novim preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, kao i relevantnim evropskim direktivama. Na bazi dosadašnjeg iskustva, Predlogom zakona predviđeno je proširenje kruga obveznika. Novim odredbama preciznije se definišu slučajevi u kojima se sprovode mjere provjere identiteta klijenta i njegovo poslovanje, i to ne samo prema novim, nego i prema klijentima sa kojima je već uspostavljen poslovni odnos. Pored ostalog, novinu predstavlja i mogućnost za utvrđivanje i provjeru identiteta klijenta preko trećeg lica, a povećani su i iznosi novčanih kazni.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu. Vlada je konstatovala da će kvalitetno izvršavanje alternativnih sankcija i mjera umnogome doprinijeti smanjenju stope recidivizma, smanjenju zatvorske populacije, a, samim tim, i smanjenju troškova. I ovom prilikom naglašeno je da rad u javnom interesu mora da ispunjava tri uslova: da se njime ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo, da je koristan za društvo i da se ne vrši radi sticanja dobiti. U tom cilju, Ministarstvo pravde je već potpisalo sporazume sa pet lokalnih samouprava, čime se društvenoj zajednici daje aktivnija uloga u krivično-pravnom sistemu i ostvaruje neposredna korist od rada u javnom interesu, dok osuđenici dobijaju priliku da razviju odgovorniji odnos prema društvu, ali i prema svojim postupcima.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Četvrtog godišnjeg nacionalnog programa (ANP) u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP). Izvještaj obuhvata pregled realizovanih aktivnosti po prioritetima u sedam oblasti: politička pitanja, vladavina prava, parlamentarne reforme, bezbjednosna, vojno-odbrambena, ekonomska i pravna pitanja. Na sjednici je ocijenjeno da sprovođenje Programa teče planiranom dinamikom i da Crna Gora posvećeno radi na punoj implementaciji planiranih aktivnosti, s posebnim akcentom na četiri ključne oblasti: vladavini prava, reformi vojno-odbrambenog sektora, reformi sektora bezbjednosti i jačanju podrške javnosti.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Prema službenoj evidenciji, Sud je do kraja 2013.godine imao u radu 1062 predstavke protiv države Crne Gore. Do dana podnošenja izvještaja Sud je donio 700 odluka, od čega je u 671 slučaju predstavka odbijena, u 10 slučajeva je utvrđeno da nije bilo povrede konvencijskih prava, dok je u 19 slučajeva Evropski sud utvrdio povredu barem jednog od konvencijskih prava. Iako statistika ukazuje da u Crnoj Gori ne postoji sistemsko kršenje ljudskih prava, Vlada je naglasila da posebnu pažnju treba posvetiti presudama kojima je utvrđeno kršenje prava, kako bi se otklonile uočene slabosti i unaprijedio crnogorski pravni sistem.

Pored ostalog, Vlada je danas usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za II generaciju. Na bazi iskustava iz dosadašnje primjene Programa, Vlada je donijela zaključak da se pristupi izradi novog modela stručnog osposobljavanja, koji će pratiti izmjene i dopune Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, sa mjerama za podsticaj većeg zapošljavanja visokoškolaca nakon obavljenog stručnog osposobljavanja i smanjivanje regionalnih razlika u ponudi i tražnji za visokoškolcima.

 

Portal Analitika