Abiznis

Ponude za KAP moguće dostavljati još sjutra

162kapok
P
onude na tender za prodaju imovine Kombinata aluminijuma (KAP), po početnoj cijeni od 28 miliona EUR, moguće je dostavljati još sjutra do 16 sati.

Ponude za KAP moguće dostavljati još sjutra
Portal AnalitikaIzvor

Javno otvaranje ponuda zakazano je za četvrtak u 11 sati u prostorijama podgoričkog Privrednog suda.

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju preduzeća i građani koji po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti.

Na prodaju su ponuđeni građevinski objekti sa zemljištem u Botunu, koje čine objekti fabrike glinice sa pripadajućom infrastrukturom, kao i oni u Dajbabama gdje, između ostalog, spada i fabrika za proizvodnju anoda sa skladištem koksa i pogonom za reparaciju šipki i kandži, zgrada uprave Anoda, pogoni Elektrolize, Livnica sa pratećim radionicama za održavanje, kompresorska stanica, objekti fabrike Silumini sa pratećim radionicama za održavanje i infrastrukturom.

Na prodaju su ponuđeni građevinski objekti sa zemljištem u Botunu koje, između ostalog, čine upravna zgrada KAP-a, zgrade ambulante, uprave transporta, centra zaštite na radu, servis za transportna sredstva, mehanička radionica, elektro i građevinska radionica, centralno skladište, objekti Vatrogasne službe, parking prostori i garaže, deponija čvrstog otpada sa pripadajućim objektima i objekat glavne ulazne kapije.

Ponuđena su i proizvodna postrojenja, oprema i uređaji, transportna sredstva i druga pokretna imovina zatečena na dan prodaje stečajnog dužnika. Tu spadaju i objekti sa postrojenjima za pretovar i skladištenje glinice i za pretovar i skladištenje sode u Baru.

Objekti unutar Kombinata ograđeni su i povezani infrastrukturom i servisnim saobraćajnicama, a KAP je povezan drumskom saobraćajnicom sa magistalnim putem i željezničkim kolosjekom sagrađenim sredstvima KAP-a, koji povezuje Kombinat sa željezničkom infrastrukturom Crne Gore.

Imovina koja se prodaje tehnološki i funkcionalno je povezana i namijenjena je za obavljanje djelatnosti proizvodnje aluminijuma.

Na prodaju su i poslovni prostori u naseljima Zabjelo i Drpe Mandića, kao i gradsko građevinsko zemljište u neposrednoj blizini centra Gintaš u Podgorici, udaljeno oko 400 metara od centra grada, površine 4,76 hiljada metara kvadratnih, i gradsko građevinsko zemljište na istoj lokaciji površine 511 metara kvadratnih.

Procijenjena vrijednost zemljišta, kako se navodi u oglasu, iznosi 52,04 miliona EUR, dok je početna prodajna cijena 28 miliona EUR.

Ponuda, između ostalog, mora da sadrži puni naziv, sjedište i adresu preduzeća, njegovu djelatnost i reference, odnosno puno ime i prezime ako ponudu dostavlja osoba, adresu stana, jedinstveni matični broj i broj lične karte ili pasoša.

“Takođe, treba da sadrži podatak o imovini za koju se nudi kupovina i iznos ponuđene kupoprodajne cijene, kao i broj računa na koji će se napraviti povraćaj depozita u slučaju da se ponuda zainteresovanog ne prihvati”, navodi se u oglasu.

Ponuđači su dužni da uplate depozit u iznosu od milion EUR.

Smatra se da su ispunjeni uslovi za javno otvaranje pisanih ponuda ako je u oglasom ostavljenom roku prispjela jedna pisana ponuda i ako je na dan javnog otvaranja ponuda najmanje jedan zainteresovani pristupio javnom otvaranju.

Postupak sprovodi komisija koju imenuje stečajni upravnik, koji je istovremeno predsjednik komisije, uz prisustvo predstavnika ponuđača. Na osnovu zapisnika komisije stečajni upravnik će u roku od osam dana odlučiti o izboru najpovoljnijeg ponuđača i proglašenju kupca.

Ukoliko je jedan zainteresovani dostavio ponudu, stečajni upravnik može donijeti odluku da ga proglasi kupcem.

Za slučaj da je više njih dostavilo ponudu sa istim iznosom, prednost će se dati ponudi koju dostavi renomirani proizvođač iz djelatnosti rudarsko-metalurškog sektora bez negativne reputacije u poslovima privatizacije preduzeća u tom sektoru, sa najpovoljnijim kratkoročnim, srednjeročnim i dugoročnim planom razvoja fabrike, većim prihodom od KAP-a i izjavom o spremnosti preuzimanja radnika Kombinata.

Ukoliko kupac odustane od kupovine imovine, stečajni upravnik za kupca može proglasiti drugog po redu najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko stečajni upravnik proglasi kupca o tome će obavijestiti ostale ponuđače tri radna dana od njegovog proglašenja. Izabrani kupac dužan je da u roku od deset, najkasnije 15 dana, od proglašenja kupca zaključi ugovor o kupoprodaji.

Stečajni upravnik će bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana od proglašenja kupca vratiti položeni depozit svakom ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena.

Javna prodaja se proglašava neuspjelom ako u oglasom ostavljenom roku nije prispjela nijedna ponuda za kupovinu cjelokupne imovine.

Prethodni oglas za prodaju imovine KAP-a raspisan je 6. decembra prošle godine, po početnoj cijeni od 52,47 miliona EUR.

Stečajni upravnik, Veselin Perišić prihvatio je ponudu kompanije Politropus Alternative za pojedine djelove imovine fabrike, uključujući bazen crvenog mulja. Kompanija sa sjedištem u Tivtu, ponudila je 450 hiljada EUR za bazen crvenog mulja, objekat bivšeg Instituta za istraživanje i razvoj aluminijuma i zemljište u Spužu.

Kompanija za bazen nudi 100 hiljada EUR, za objekat bivšeg Instituta 200 hiljada, a za zemljište 150 hiljada. Politropus Alternative je crnogorska kompanija, sa međunarodnim kapitalom. Njen osnivač i vlasnik je Ukrajinac Roman Denkovič.

Ponude za kupovinu imovine, koje je Perišić tada odbio, dostavili su i nikšićki Uniprom i Get Sales, sa sjedištem u Londonu, iza koje stoji njemački HGL, kao i Alemani Trade iz Beograda.

(MINA-BUSINESS)

Portal Analitika