Abiznis

"Zaposleni da preuzmu svoj dio odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva"

Vuković: Maraš raspoređena na poslove savjetnika, pred novom upravom naporan rad

Novi izvršni direktor kompanije "13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica Miroslav Vuković saopštio je da Odbor direktora odlučio da razriješena izvršna direktorica Verica Maraš bude raspoređena na poslove savjetnika čime će, kako je rekao, znanje i iskustvo koje je stekla tokom 35 godina biti na raspolaganju kompaniji.

Vuković: Maraš raspoređena na poslove savjetnika, pred novom upravom naporan rad Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

Odbor direktora je na jučerašnjoj sjednici razriješio Maraš sa funkcije izvršnog direktora Plantaža na lični zahtjev, a odlučio da na njeno mjesto bude imenovan Miroslav Vuković, dosadašnji direktor Sektora pravnih i opštih poslova.

- Kako je poznato, nedavne poitičke promjene u našoj zemlji dovele su do formiranja nove parlamentarne većine, iz čijih redova je kandidovan mandatar za sastav nove Vlade Crne Gore. Legitimitet nove političke većine implicirao je potrebu za određenim usaglašavanjem političkih i upravljačkih djelatnosti kompanije čiji je većinski vlasnik sama država Crna Gora - rekao je Vuković.

On je istakao da se kadrovske promjene dešavaju u vremenu koje je u našoj zemlji, regionu i svijetu obilježeno spiralom ekonomske recesije, klimatskim promjenama, usložnjavanjem epidemiološke situacije usljed pandemije zarazne bolesti Covid-19, zatvaranjem nacionalnih tržišta putem uvođenja formalnih i neformalnih trgovinskih barijera, značajnim usporavanjem međunarodnog prometa radne snage, kapitala, roba i usluga i pogoršanjem političkih odnosa između ključnih globalnih političkih činilaca.

- Budućoj upravi predstoji naporan rad na izradi i sprovođenju nove razvojne strategije kompanije, koja će imati za cilj uspostavljanje racionalnog i održivog poslovnog i razvojnog modela koji će generisati profit, neutralizaciju (u mjeri mogućeg) negativnih efekata sadašnje makroekonomske situacije, uvođenje planirane racionalizacije i modernizacije poslovanja, povećanje vrijednosti imovine kompanije i očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenih - poručio je Vuković.

On je rekao da kompanija upravlja imovinom koju su mukotrpnim radom stvarale generacije vrijednih ljudi. Ambicija uprave mora biti, poručuje on, da se bogatstvo kojim upravljamo umnoži, zaštiti i ostavi u nasljeđe budućim generacijama, uz obezbjeđivanje profitabilnog poslovanja.

- Imovina kompanije mora biti detaljno evidentirana, zaštićena od uzurpacije i degradacije vrijednosti i u maksimalnoj mogućoj mjeri stavljena u funkciju, odnosno u poslovne svrhe. Dio imovine kompanije, za koju Odbor direktora procijeni da nije potrebna za obavljanje budućih poslovnih aktivnosti, biće prodat po tržišnim uslovima i pod uslovima koji garantuju punu zakonitost i transparentnost sprovedenih postupaka, nakon čega će tako pribavljena sredstva biti reinvestirana u projekte za koje Odbor direktora procijeni da imaju prioritet - naglasio je Vuković.

On je istakao da vjeruje da postoji nacionalni politički konsenzus da kompanija treba da svoj poslovni život nastavi kao privredni subjekt u većinskom državnom vlasništvu.

- Na drugoj strani, da bi kompanija ubrzo postigla performanse koje garantuju profitabilno poslovanje, i privatna inicijativa treba da dobije priliku, uz zaštitu strateških interesa kompanije. Model vlasništva koji počiva na premisama državnog kapitalizma ne treba da bude prepreka da se efikasnost određenih segmenata poslovanja unaprijedi primjenom različitih modela javno-privatnog partnerstva, u skladu sa zakonskim propisima - pojašnjava Vuković.

U susret predstojećoj ekonomskoj krizi, Vuković navodi da uprava mora sagledati alternativne modele privređivanja i učiniti ih ravnopravnim modelu koji je prepoznat kao osnovna djelatnost kompanije.

- Materijalni i ljudski resursi kojima kompanija raspolaže daju za pravo očekivanjima da se unutar sljedećeg petogodišta mora postići potpuna ekonomska valorizacija svih potencijala kompanije, uz očuvanje supstance zahvaljujući kojoj je kompanija izgradila međunarodno prepoznat brend i očuvala svoju prepoznatljivost - poručuje Vuković.

Prema njegovim riječima, gdje bude procijenjeno da su unutrašnji kadrovski potencijali nedovoljni za ostvarivanje planiranih zadataka, pristupiće se angažovanju eksternih eksperata sa neupitnom profesionalnom reputacijom.

- Određene usluge i funkcije biće eksternalizovane, uz imperativ da se ukupnim troškovima upravlja racionalno i odgovorno, sa ambicijom da dođe do njihovog progresivnog umanjenja. Imaćemo težak zadatak da u vremenu ozbiljne ekonomske kontrakcije obezbijedimo preduslove za očuvanje dostignutog nivoa standarda zaposlenih, koji se ogleda u redovnosti isplate zarada i drugih socijalnih davanja - naglasio je Vuković.

Pravilna kadrovska politika, koja treba da uvaži veliki radni potencijal kojim kompanija raspolaže, mora, ističe on, počivati na principima lične odgovornosti za postavljene ciljeve i rezultate rada.

Dodaje da zaposleni moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva kompanije, svjesni činjenice da je zaposlenje u kompaniji ravnopravan izvor i privilegija i obaveza.

- Polažući nadu u već tradicionalnu kompanijsku nesalomivost, jedinstvo zaposlenih i valjanu artikulaciju vizije njenih osnivača iz vremena “socijalističkih juriša na nebo”, sadašnja uprava će preduzeti sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti i u primjerenom roku, uz pomoć referentnih međunarodnih eksperata, podnijeti Odboru direktora strategiju poslovanja i poslovni plan na razmatranje, što će biti preduslov za poslovno djelovanje u ovim višestruko izazovnim vremenima - zaključio je Vuković.

Portal Analitika