Društvo

"Razriješen prije isteka mandata na koji je izabran"

Osnovni sud: Vuković nezakonito smijenjen sa direktorske funkcije u “Plantažama”

Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku o smjeni Miroslava Vukovića sa mjesta izvršnog direktora kompanije “13. Jul – Plantaže” a.d. Podgorica, čime je zaključeno da ga je Odbor direktora nezakonito smijenio.

Osnovni sud: Vuković nezakonito smijenjen sa direktorske funkcije u “Plantažama” Foto: Pobjeda
RTCGIzvor

Kako piše u presudi u koju je Portal RTCG imao uvid, prvostepenom presudom podgoričkog Osnovnog suda poništena je kao nezakonita odluka o razrješenju Vukovića, od 27. oktobra 2021. godine i Aneks ugovora o radu, od 01. novembra 2021. godine kojim je Vuković nezakonito raspoređen na najniže referentsko radno mjesto u kompaniji.

Ovo je utvrdila sutkinja Osnovnog suda u Podgorici Vesna Banjević.

Sud je naložio da Plantaže isplate Vukoviću 1.928,44 eura radi naknade parničnog postupka.

Banjević je ocijenila da je bilo neophodno da odluka o smjeni sadrži obrazloženje o relevantnim činjenicama, pravnim propisima i razlozima koji istu opravdavaju, kao i pouku o pravnom lijeku koja je u konkretnom slučaju izostavljena.

“Pa u tom smislu samo citiranje odredbi Zakona i Statuta tuženog kojim se predviđaju slučajevi kada izvršni direktor može biti razriješen kao i ko razrješava izvršnog direktora, ne može se smatrati obrazloženom odlukom jer rješenje o razrješenju mora biti valjano obrazloženo i zasnovano na odgovarajućem činjeničnom stanju, potkrijepljeno pravnovaljanim dokazima, odnosno u konkretnom slučaju rješenje mora da sadrži razloge zbog kojih je tužiocu prestala funkcija izvršnog direktora, tj. razloge za razrješenje, kao i pravnu pouku, obzirom da isti ne može biti lišen svog Ustavom zagarantovanog prava na ulaganje pravnog lijeka”, piše u obrazloženju presude.

Vuković je razriješen prije isteka mandata na koji je izabran.

“Što implicira da rješenje nema konstitutivni karakter, kao što je to slučaj sa prestankom funkcije istekom mandata, već kao takvo mora sadržati razloge zbog kojih se tužilac razrješava dužnosti prije isteka mandata, već kao takvo mora sadržati razloge zbog kojih se tužilac razrješava dužnosti prije isteka mandata. Usljed navedenog, zbog izostanka obrazloženja u osporenom rješenju tuženog i bez ikakvog ukazivanja, odnosno nenavođenja razloga zbog kojih je tužilac razriješen sa funkcije izvršnog direktora, kao i izostanka pravne pouke, pobijeno rješenje se ne može okarakterisati kao zakonito”, navodi se u presudi.

Pored ostalog, u presudi se navodi i da “upravo zbog činjenice da odluka o razrješenju tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje, to se i ne može utvrditi da li je kod tuženog postojala potreba procesa i organizacije rada da se tužilac razriješi sa mjesta izvršnog direktora i rasporedi na mjesto referenta za kadrovske poslove.”

Portal Analitika