Politika
  • Portal Analitika/
  • Politika /
  • MANS: Izmjene zakona suprotne Ustavu i međunarodnim standardima, najteže pogođeni siromašni građani

Pozvali poslanike da ne usvajaju predložene izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu

MANS: Izmjene zakona suprotne Ustavu i međunarodnim standardima, najteže pogođeni siromašni građani

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike da ne usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu, jer su, kako smatraju u toj organizaciji, suprotne Ustavu i međunarodnim standardima, a najteže će pogoditi siromašne građane.

MANS: Izmjene zakona suprotne Ustavu i međunarodnim standardima, najteže pogođeni siromašni građani Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

U MANS-u navode da je tim izmjenama predviđeno da greške državne uprave plaćaju građani, tako što će snositi troškove postupka, čak i kada sud potvrdi da su mu prava prekršena.

Napominju da je ovakvo rješenje suprotno Ustavu i nizu medunarodnih standarda.

"Njime se ograničava pravo na pristup sudu, a sredstva koja se koriste nisu proporcionalna ni jed nom legitimnom cilju, krši se Ustavom zajamčeno pravo jednakosti svih pred zakonom, kao i odredba kojom se garantuje da niko ne može trpjeti štetne posljedice zbog obraćanja državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja", navodi se u saopštenju.

U toj organizaciji kažu da se rješenjem iz Nacrta nameće neproporcionalan teret građanima da snose sve troškove, bez obzira na uspjeh u postupku ili sporu, čak i kada im je više puta povrijeđeno pravo od strane organa vlasti.

"To će nesumnjivo, odvratiti građane, posebno najranjivije kategorije stanovništva, od pokretanja postupaka i sporova za zaštitu njihovih prava. Ovo posebno jer praksa pokazuje da Upravni sud gotovo nikada ne odlučuje u meritumu, već utvrduje nezakonitost akata i vraća na ponovno odlučivanje, nerijetko i po više puta. U tim slučajevima troškovi građans se uvećavaju sa svakim novim ciklusom", ističe se u saopštenju.

Ovakvim rješenjem se, ističu u MANS-u, građanima ograničava pravo na pristup sudu, što je u suprotnosti sa članom 6 Evropske konvencije za zaštitu Ijudskih prava i osnovnih sloboda. U skladu sa članom 6 Konvencije, objašnjavaju, stranka mora imati pristup sudu i u vezi sa obeštećenjem i naknadom troškova koje je uzrokovala druga stranka, u ovom slučaju država.

U MANS-u napominju da su upravni sporovi nesporno sporovi koji su pravno složeni i u kojima je neophodno angažovanje stručnih lica - advokata.

"Izmjenama i dopunama Zakona se predviđa da ti troškovi ne budu nadoknađeni građanima, čak ni kada sud potvrdi da su im prava prekršena. Tako se ograničava pristup sudu, posebno građanima koje nemaju pravnih znanja, niti finansijskih mogucnosti da sami snose troškove advokata. Svako ograničenje pristupa sudu mora imati legitiman cilj, a sredstva koja se koriste moraju biti proporcionalna tom cilju (Tinnelly & S017s Ltd. i oslali ; McElduff i oslali Protiv Ujedinjenog Kraljevstva (1998.)). U konkretnom slučaju taj legitimni cilj je izostao, a od građana se zahtijeva da snose "preveliki teret", čime se narušava pravedna ravnoteža, a time i strankama krši pravo na imovinu, zajemčeno odredbom Člana 58. Ustava i članom 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju. Odnosno, stranka koja je već oštećena nezakonitim upravnim aktom organa vlasti, trpi i dodatnu štetu jer sama snosi troškove upravnog spora. Time se grubo narušava princip proporcionalnosti, jer je stranka koja uspije u sporu protiv organa vlasti primorana da snosi pretjeran i neproporcionalan teret zato što je takav postupak pokrenula", pojasnili su u MANS-u.

Ovo rješenje je, navode u MANS-u, u suprotnosti i sa članom 57 Ustava, prema kome niko ne može trpjeti štetne posljedice zbog obraćanja državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.

"U ovom slučaju, građanin koji se osnovano obrati tužbom Upravnom sudu trpi štetne posljedice jer mu se troškovi stavljaju na teret, iako se utvrdi da je akt koji osporava nezakonit, odnosno da je tužba osnovana. Zbog svega toga pozivamo poslanike da ne podrže izmjene i dopune ovog zakona, ukoliko one ne budu usklađene sa međunarodnim standardima",  zaključeno je u saopštenju.

Portal Analitika