Abiznis

Država će garantovati za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj

EBRD daje zajam od 30 miliona eura za kupovinu novih vozova

Projekat podrazumijeva kupovinu do tri seta četvorodjelnih elektromotornih garnitura koje će Željeznički prevoz koristiti na cijeloj željezničkoj mreži Crne Gore, a zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju. Ugovorena vrijednost kredita iznosi 30 miliona eura sa rokom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine, uz polugodišnju otplatu

Ilustracija Foto: Bar.info
Ilustracija
PobjedaIzvor

Željeznički prevoz (ŽPCG) trebalo bi da kupi tri voza, a sredstva za to bi trebalo da se obezbijede iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) vrijednog 30 miliona eura. Vlada je usvojila informacija o zaključenju ugovora o garanciji za kreditni aranžman između ŽPCG i EBRD za potrebe finansiranja nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, i prihvatila tekst ugovora.

Projekat podrazumijeva kupovinu do tri seta četvorodjelnih elektromotornih garnitura (EMV) koje će ŽPCG koristiti na cijeloj željezničkoj mreži Crne Gore, a zamijeniće stare, energetski neefikasne garniture sa lokomotivskom vučom koje su trenutno u saobraćaju.

Bezbjednost

Novi vozovi će, kako se navodi u Vladinom dokumentu, doprinijeti boljoj usluzi, većoj bezbjednosti i pristupačnosti željezničkog prevoza za sve građane, kao i smanjenju emisije CO2.

"Očekuje se da će se projekat završiti u roku od tri godine od datuma stupanja na snagu. Takođe, kupovina novih vozila smanjiće operativne troškove i povećati prihode ŽPCG, što će doprinijeti finansijskoj održivosti preduzeća", poručuju iz Vlade.

EBRD zajam, uz garanciju države, trebao bi da pokrije sve troškove projekta, koji ukupno iznose 30 miliona eura.

"Ugovorena vrijednost kredita iznosi 30 miliona eura sa rokom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine, uz polugodišnju otplatu. Kamatna stopa je varijabilna, sastoji se od šestomjesečnog Euribora i margine od jedan odsto, uz polugodišnju otplatu", kazali su iz Vlade.

Rok raspoloživosti kreditnih sredstava je tri godine od datuma stupanja na snagu ugovora.

"Sredstva iz navedenog kreditnog aranžmana bi se povlačila shodno dinamici realizacije projekta, pri čemu minimalan iznos povlačenja sredstava iznosi jedan milion eura", saopšteno je iz Vlade.

Kreditna sposobnost

Uslov za zaključenje ugovora o kreditu je izdavanje državne garancije.

"Predmetnom garancijom predviđeno je da garant bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, ne samo kao jemstvo, pravovremeno i tačno plaćanje obaveza u skladu sa ugovorom o kreditu, kao i tačno izvršenje svih drugih obaveza zajmoprimca, kako je definisano ugovorom o kreditu. Dodatno, u skladu sa ugovorom o garanciji, garant je dužan da podrži zajmoprimca u izvršavanju svih obaveza iz ugovora o kreditu, osigura izuzeće od oporezivanja za robu i usluge nabavljene za projekat, te preduzme potrebne mjere za odobrenje i sprovođenje Akcionog plana korporativnog upravljanja" rekli su iz Vlade.

Daju da takođe garant mora obezbijediti izmjene ugovora o javnim uslugama i adekvatnu budžetsku podršku zajmoprimcu u skladu sa dogovorenim operacijama i finansijskim obavezama.

U dokumentu se navodi da je su u cilju potvrde da je ŽPCG kreditno sposoban da redovno otplaćuje svoje obaveze po osnovu ovog kreditnog aranžmana, dostavljeni izvještaji o finansijskom poslovanju, odnosno bilansi uspjeha i bilansi stanja za posljednje dvije poslovne godine, kao i trogodišnju projekciju prihoda i rashoda.

"Uvidom u dokumentaciju, a na osnovu procjene prihoda i rashoda za naredni trogodišnji period, očekuje se da će ŽPCG poslovati sa pozitivnim rezultatom", kaže se u dokumentu.

Ukupni prihodi Željezničkog prevoza u periodu od januara do decembra prošle godine ostvareni su u iznosu od 11,36 miliona eura i oni su veći za deset odsto u odnosu na uporedni period 2022. godine.

"U istom periodu ostvareni su ukupni troškovi od 10,99 miliona eura i veći su za 17 odsto u odnosu na uporedni period. ŽPCG je u posmatranom periodu ostvarilo dobitak prije oporezivanja u iznosu od 377.973 eura, odnosno 60 odsto manje u odnosu na uporedni period. U okviru kategorije prihoda evidentan je rast prihoda iz lokalnog i međunarodnog saobraćaja za oko 590.000 eura u odnosu na uporedni period, dok su subvencije po osnovu obaveze javnog prevoza bile takođe veće 300.000 eura u odnosu na uporedni period", precizira se u informaciji.

Navedeno je da je u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, kao i Zakona o zaštiti konkurencije, Agencija za zaštitu konkurencije dostavila mišljenje 28. decembra prošle godine, kojim se potvrđuje da izdavanje predmetne garancije isključuje prisustvo državne pomoći.

"Na zahtjev Ministarstva finansija, Agencija je dopisom potvrdila da je predmetno mišljenje relevantno i za ovu godinu, odnosno da izdavanje predmetne garancije ne predstavlja državnu pomoć", saopšteno je iz Vlade.

Portal Analitika