Politika

Vujanović: Da sam imao glas manje od Lekića, priznao bih poraz

274Filip-Vujanovic
G
rađani su, jednostavno, iskazali svoju volju, a moja pobjeda je, u postojećim uslovima, i jasna i uvjerljiva, izražena ne desetinama ili stotinama glasova više - nego sa 7.700 glasova više, u odnosu na gospodina Lekića. Očekivao sam da će gospodin Lekić imati demokratskog kapaciteta da prizna poraz, tim prije sto očigledno da za pet godina na narednim predsjedničkim izborima ima ozbiljne šanse da uspije, kaže Filip Vujanović u intervjuu za Dnev­ne novine.

Vujanović: Da sam imao glas manje od Lekića, priznao bih poraz
Portal AnalitikaIzvor

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kaže da nezadovoljstvo iz­bornim porazom njegovog protivkandidata Miodraga Lekića nije ugrozilo političku stabilnost Crne Gore. On je u intervjuu za Dnev­ne novine istakao daje Crna Gora politički stabilno društvo i zahvaljuju­ći i tome ostvareni su značajni integracioni uspjesi i obezbijeden je, po­sebno u nekoliko godina poslije referenduma, snažan ekonomski razvoj.

"Da sam izgubio sa jednim jedinim glasom manje, niko na svije­tu me ne bi mogao ubijediti da ne priznam poraz", ističe Vujanović.

On smatra da je njegov protivkandidat imao mogućnost i sam da se uvjeri da je poražen i da je koristio sva demokratska sredstva da provjeri rezultat.

"Drago mi je da je protest opo­zicije prošao bez ekscesa, kao što mi je i žao što je gospodin Lekić pokazao da nije u stanju da de­mokratski doživi poraz, što je bi­lo za očekivati od čovjeka koji je posljednje dvije decenije proživio u zemlji demokratije u kojoj se iz­borni porazi demokratski prizna­ju", kaže Vujanović.

Govoreći šta Crna Go­ra može očekivati od njega u novom mandatu vujanović je kazao:

-U novom mandatu nastaviću da afirmišem Crnu Goru kao dr­žavu koja je dobar primjer regiona. Državu koja sa svojim su­sjedima nema otvorenih pita­nja, već otvoren i širok prostor saradnje. Državu koja uživa vi­sok ugled u regionu i pouzdan je partner svih međunarodnih or­ganizacija u kojima je član. Na­staviću da učestvuj em i promovišem stratešku potrebu Crne Gore u njenim evropskim i evroatlantskim integracijama. U pristupnim pregovorima za EU već smo otvo­rili i zatvorili dva poglavlja, a vi­soki zvaničnici NATO osnovano prognoziraju da će na narednom samitu proširenja Crna Gora do­biti poziv za članstvo. U odnosu na NATO integraciju moramo snaž­nijom komunikacijom sa javno­šću objašnjavati prednosti NA­TO da bismo dobili znatniju po­dršku naših građana za ovu važ­nu integraciju koja će, naravno, ubrzati i naše članstvo u EU. U no­vom mandatu nastaviću i inten­zivirati promociju ekonomskih i prirodnih resursa Crne Gore kako bi pomogao Vladi da obezbijedi nove investicije i investitore, a kroz to i uslove za bolju ekonomiju. Vje­rujem da ću biti u prilici da snažnije utičem na afirmaciju preduzetništva u kome vidim, posebno na sje­veru, veliku šansu za zapošljavanje i bolji način života.

Komentarišući trenutnu po­litičku situaciju u Crnoj Gori i da li je njegovim izborom za predsjednika došlo do još jedne podjele u našoj državi Vujanović je kazao:

-Crna Gora je politički stabil­no društvo i zahvaljujući i tome ostvarili smo značajne integracio­ne uspjehe i obezbijedili, posebno u nekoliko godinama poslije refe­renduma, snažan ekonomski ra­zvoj. Godine krize su taj razvoj us­porile, ali smo sačuvali visoku po­litičku stabilnost koja je i sada nuž­na da bismo nastavili da budemo država koja je primjer u regionu i sa šansama za novi i ubrzani eko­nomski razvoj. Zato političku sta­bilnost smatram i dobrom i obave­zom svih. Nezadovoljstvo gospodi­na Lekića izbornim porazom nije ugrozilo političku stabilnost Crne Gore. Drago mi je da je njihov pro­test prošao bez ekscesa kao što mi je i žao što je gospodin Lekić poka­zao da nije u stanju da demokrat­ski doživi poraz, što je bilo za oče­kivati od čovjeka koji je posljednje dvije decenije proživio u zemlji de-mokratije u kojoj se izborni porazi demokratski priznaju. Ne smatram da su presjednički izbori podijelili Crnu Goru. Građani su, jednostav­no, iskazali svoju volju, a moja po­bjeda je, u postojećim uslovima, i jasna i uvjerljiva. I izražena ne de­setinama ili stotinama glasova vi­še nego sa oko 7.700 glasova više u odnosu na gospodina Lekića. Ponoviću - da sam izgubio sa jednim je­dinim glasom manje, niko na svi­jetu me ne bi mogao ubijediti da ne priznam poraz. Očekivao sam da će gospodin Lekić imati demo­kratskog kapaciteta za to, tim prije Što očigledno da za pet godina na narednim predsjedničkim izbori­ma ima ozbiljne šanse da uspije.

Iznoseći stav povodom za­htjeva opozicije da izbori za predsjednika budu poništeni Vujanović je naveo da su Predsjednički izbori su bili kraj­nje regularni.

-Brojni međunarod­ni posmatrači su to jasno saopštili, ocjenjujući da su oni obezbijedi­li sve uslove da se iskaže politička volja građana. Moj protivkandidat je koristio sva sredstva u okviru in­stitucija sistema provjeravajući iz­borni rezultat. Koristio je prigovore opštinskim izbornim komisijama, žalbe Državnoj izbornoj komisiji i izbornu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore. Ovo su prvi izbori na kojima je dozvoljen potpun pregled izbor­nog materijala iako je moj protiv­kandidat imao više posmatraca na izbornim mjestima nego ja. Takođe iako su potpisani svi zapisnici na svim biračkim mjestima, pregledan je svaki glasački listić i nijesu utvr­đene bilo kakve neregularnosti. Da­kle, rezultat je i jasan i uvjerljiv i već sam konstatovao da bi ga sva­ki demokratski profilisan protivnik pri­znao. Mislim da je iz ovoga jasno mo­je mišljenje o be­smislenosti po­navljanja izbora-kazao je on.

Portal Analitika