Podgorica

Mitropolija manipuliše, parcela na Koniku je vlasništvo Glavnog grada

Kao i u mnogim ranijim slučajevima, sveštenstvo MCP manipuliše činjenicama i zloupotrebljava svoju ulogu u društvu, ocijenjeno je iz Glavnog grada.
Mitropolija manipuliše, parcela na Koniku je vlasništvo Glavnog grada
Portal AnalitikaIzvor

"Parcela na Koniku, na kojoj je sveštvenstvo MCP protestovalo koristeći se kletvama i sličnim vidovima pritiska na radnike koji koji izvode radove na lokaciji, vlasništvo je Glavnog grada Podgorica, a upravljanje je prenijeto na gradsko preduzeće Tržnice i pijace DOO", navodi se u saopštenju.

U potpuno jasnoj i transparentnoj proceduri, preko raspisivanja javnog poziva, do odluke Skupštine Glavnog grada, parcela je izdata na privremeno korišćenje privatnom preduzeću, kako bi do privođenja namjeni bila valorizovana na odgovarajući način.

Osim toga, predstavnici MCP su imali sastanke u Glavnom gradu, na kojima su precizno informisani o svim detaljima vezanim za ovu parcelu.

"Detaljni urbanistički plan na toj parceli zaista predviđa gradnju vjerskog objekta, ali DUP-om svakako nije previđeno koji objekat i koje vjerske zajednice će tu biti građen, niti je to zadatak DUP-a. Osim MCP, za gradnju na lokaciji su zainteresovane i ostale vjerske zajednice i Glavni grad će tu odluku donijeti takođe u zakonskoj i transparentnoj proceduri, bez favorizovanja bilo koga.
Skupština Glavnog grada je na svojoj Devetoj sjednici od 11. aprila 2019. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora „Tržnica i pijaca ”d.o.o. Podgorica broj 1970 o davanju u zakup zemljišta iz lista nepokretnosti broj 5610 KO Podgorica III - dio katastarske parcele broj 1820/1. Sve sjednice Skupštine Glavnog grada su otvorene za javnost, materijali se dostavljaju svim odbornicima i dostupni su svim građanima na sajtu http://skupstina.podgorica.me", poručili su iz Glavnog grada.

„Tržnice i pijace ”d.o.o. su, kako dalje navode, zemljište dali u zakup na način, u postupku i po uslovima koji su propisani Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.

"U tom smislu, objavljen je Javni poziv 24.04.2019. godine za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera – auto perionice. Nakon sprovedenog postupka po Javnom pozivu, donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom je kao najpovoljniji ponuđač u postupku prikupljanja ponuda izabran “Tecon Montenegro” d.o.o. Sa ovim privrednim društvom “Tržnice i pijace” zaključile su 07.05.2019. godine Ugovor o zakupu zemljišta za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera – autoperionice", dodaje se u saopštenju.
Rješenjem Sekretarijata za komunalne poslove odobrena je privrednom društvu “Tecon Montenegro” d.o.o. lokacija za postavljanje i izgradnju privremenog objekta montažnog karaktera – objekat za obavljanje privredne djelatnosti – samouslužna autoperionica na katastarskoj parceli broj 1820/1, po listu nepokretnosti broj 5610 KO Podgorica III, površine 102m². Odobrenje važi do 26. juna 2022. godine.
Crnogorsko-primorska eparhija Srpske pravoslavne crkve izjavila je žalbu na Rješenje Sekretarijata za komunalne poslove koja je dana 23.08.2019. godine odbijena od strane drugostepenog organa.

Glavni grad će preko svojih službi i u saradnji sa državnim organima obezbijediti nesmetano korišćenje svoje imovine, u skladu sa zakonima države Crne Gore, koji se odnose na sve građane, bez obzira na to kojoj vjerskoj zajednici pripadaju.

Portal Analitika