Politika

MARKOVIĆ: Nema u ovoj godini ništa preče od povećanja kvaliteta života građana

Vlada Crne Gore je danas na 105. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu koji je pokazao da je stepen realizacije obaveza premašio tri četvrtine (77,2 odsto).
MARKOVIĆ: Nema u ovoj godini ništa preče od povećanja kvaliteta života građana
Portal AnalitikaIzvor

Ostvareni su u 2018. godini odlični rezultati koji uključuju visok ekonomski rast, značajno smanjenje stope nezaposlenosti, rast stranih investicija i intenzivnu realizaciju razvojnih projekata – ocijenjeno je u diskusiji.

Usvajajući Informaciju o pripremi Predloga programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu Vlada je definisala pristup i prioritete i zadužila ministarstva da za jednu od narednih sjednica Vlade pripreme predloge koji će se naći u ovogodišnjem Programu rada.

Prioriteti Vlade u ovoj godini, koji treba da čine suštinu Programa rada, su, uz obaveze iz agende evropske integracije, kontinuirane i sveobuhvatne aktivnosti i posvećen rad na nastavku dinamičnog ekonomskog rasta, unapređenju poslovnog ambijenta, prilivu stranih investicija, fiskalnoj stabilnosti, efikasnoj borbi protiv sive ekonomije, realizaciji projekata iz Kapitalnog budžeta i poboljšanja kvaliteta javnih usluga – kao preduslovima za realizaciju najvažnijeg cilja Vlade – otvaranju novih radnih mjesta i povećanju životnog standarda građana.

„Nema u ovoj godini ništa preče i nema važnijeg cilja od povećanja kvaliteta života građana“ – kazao je premijer Duško Marković zaključujući ovu tačku dnevnog reda.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o administrativnim taksama s Izvještajem sa javne rasprave i Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama s Izvještajem sa javne raspraveNovi zakon o administrativnim taksama predlaže se sa ciljem unapređenja uslova za poslovanje i poboljšanje ekonomske aktivnosti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. U skladu sa tim, definisanim rješenjima se postižu niži troškovi poslovanja, posebno za mikro i mala preduzeća kroz primjenu nižih taksi, manjeg broja plaćanja i manjeg broja procedura, kao i niži troškovi za građane, što će za rezultat imati više raspoloživog dohotka za potrošnju ili štednju i pozitivno uticati na ekonomski rast.

Predloženim zakonom o lokalnim komunalnim taksama doprinosi se poboljšanju uslova poslovanja na lokalnom nivou, kroz kreiranje jednostavnijeg modela naplate za jedinice lokalnih samouprava, kao i kreiranje jednostavnijeg modela izmirivanja obaveza prema jedinicama lokalnih samouprava od strane građana i privrednih subjekata.

Donijeta je Uredba o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom se dodatno uređuju pitanja davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova u pogledu načina, uslova i vremena. U tom smislu, precizirani su subjekti prava korišćenja, određeno vrijeme davanja na korišćenje za pojedina dobra, definisano da se postupak po javnom pozivu sprovodi u skladu sa uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i druga pitanja od značaja za sprovođenje zakona.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Platac“ (Grbalj) i prihvatila Aneks 2 Ugovora.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o osnivanju "Naučno-tehnološkog parka Crne Gore"društva s ograničenom odgovornošću i prihvatila Ugovor o osnivanju. Ugovorom je predviđeno da se Društvo osniva kao višečlano društvo, čiji su osnivači Vlada Crne Gore i Univerzitet Crne Gore, pri čemu su osnivači su saglasni da njihovi udjeli iznose: Vlada Crne Gore - udio 57 odsto i Univerzitet Crne Gore – 43 odsto. Kao cilj Društva definisano je sticanje dobiti kroz djelatnost upravljanja građevinskom infrastrukturom i pružanja konsultantskih i srodnih usluga u funkciji objedinjavanja, podsticanja i povezivanja inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u Crnoj Gori i time opšteg ekonomskog razvoja zemlje. Društvo će se nakon osnivanja finansirati iz: sredstava ostvarenih iznajmljivanjem poslovnog prostora koji mu je ustupljen na korišćenje i plodouživanje od strane Osnivača; sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva; nacionalnih i međunarodnih programa i projekata; donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. Osnivači su preuzeli obavezu garancije finansiranja održivosti Društva u prvih 5 godina poslovanja, zaključno sa 2023. godinom. Do sada je za izgradnju postojećeg objekta uloženo 4.333.829,39 eura iz Kapitalnog budžeta Crne Gore.

Vlada je usvojila Izvještaj o rezulatima studije PISA 2015. i preporukama za unapređenje obrazovne obrazovne politike s Predlogom programa za realizaciju prepopuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021. Izvještaj o rezulatima studije PISA 2015 sastavljen je od četiri poglavlja i predstavlja integrisanu i sistematičnu analizu glavnih faktora postignuća učenika u Crnoj Gori u odnosu na ključne kompetencije, kao i prijedlog mjera za unaprijeđenje postojećeg stanja i predstavlja osnov za unapređenje osnovnog obrazovanja. U cilju ispunjenja preporuka izrađen je Program za realizaciju preporuka obrazovne politike 2019-2021. godine na osnovu rezultata studije PISA 2015. Programom su definisani opšti i operativni ciljevi, kao i aktivnosti za njihovu realizaciju. Predviđeno je i fomrianje radne grupe koja će pratiti i kvartalno izvjeđtavati o realizaciji postavljenih ciljeva.

Usvojena je i Informacija o planu implementacije preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije (JUFREX)Ovaj dokument izrađen je na osnovu sprovedene Analize medijskog sektora u okviru projekta projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)” i njime su utvđene preporuke za unapređenje rada svih subjekata koji se bave medijskom djelatnošću. Preporuke iz Plana implementacije predstavljaju smjernice za razvoj i sprovođenje medijske politike koja promoviše i unaprijeđuje slobodu izražavanja i slobodu medija. Efekti plana implementacije podrazumjevaju: garantovanje slobode izražavanja shodno standardima Savjeta Evrope i Evropske unije; garantovanje slobode medija i bezbjednosti novinara; garantovanje pluralističkog medijskog okruženja; osnivanje fonda za pluralizam medija; normativno snaženje političke, institucionalne i finansijske nezavisnosti RTCG; - snaženje institucionalne nezavisnosti Agencije za elektronske medije shodno Direktivi o izmjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama iz oktobra 2018. godine; - podsticanje finansijske održivosti samoregulacije; transparetnost državnog oglašavanja u medijima, kao i promociju medijske pismenosti.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na dodiplomskim studijama „Vojno inženjerstvo”. Predmet ovog sporazuma je regulisanje međusobnih obaveza i definisanje uslova za obrazovanje jednog kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na dodiplomskim studijama Vojno inženjerstvo Univerziteta u Zagrebu i dva kadeta na integrisanim dodiplomskim i diplomskim studijama Vojno pomorstvo Univerziteta u Splitu.

Informacijom o zaključivanju Sporazuma između Ministarstava odbrane Crne Gore i Minstarstva odbrane Republike Hrvatske o obrazovanju kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na diplomskim studijama „Vojno inženjerstvo”, koja je usvojena regulišu se međusobne obaveze i definišu uslova za obrazovanje jednog kadeta Ministarstva odbrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na diplomskim studijama Vojno inžinjerstvo Univerziteta u Zagrebu.

Usvojena je Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata (dopunjenu projektima iz oblasti digitalne infrastrukture). Imajući u vidu preporuku Evropske komisije, kao i realnu potrebu za unapređenjem digitalne infrastrukture u Crnoj Gori, Nacionalna investiciona komisija je, na 8. sjednici održanoj 21. novembra 2018. godine je donijela odluku da se na Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvrsti sektor digitalna infrastruktura i tri projekta iz ove oblasti: Razvoj infratsrukture za širokopojasni pristup internetu; Data centar organa državne uprave i Širokopojasna mreža državnih organa.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu Dani Crne Gore u Zagrebu (4-15. februara 2019. godine) – promocija crnogorske kulture, turizma i privrede u saradnji sa Evropskim domom u Zagrebu i Informaciju o finansiranju aktivnosti na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai za 2019. godinu.

Razmotren je Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – izgradnja I faze petlje Smokovac. Vlada je dala Ministarstvu saobraćaja i pomorstva saglasnost za izvođenje potrebnih radova na petlji „Smokovac“ koja, saglasno važećim dokumentima, predstavlja vezu autoputa Bar – Boljare i Jadransko-jonskog autoputa, kao i priključak na postojeću putnu mrežu.

Portal Analitika