Abiznis

Nema zakona koji nijesu prekršili

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na završni račun budžeta opštine Kolašin za prošlu godinu. Zbog obima i težine nepravilnosti koje je utvrdila državna revizija Kolegijum DRI je odlučio da se izvještaj dostavi Vladi, ministarstvima finansija i javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama.
Nema zakona koji nijesu prekršili
Nova PobjedaIzvor

Izvještaj je proslijeđen i skupštinskom Odboru za ekonomiju.

GREŠKE

Iz izvještaja koji su sačinili članovi Senata DRI Zoran Jelić i Radule Žurić može se zaključiti da je opština, čiji predsjednik je u prošloj godini bila Željka Vuksanović (SDP), prekršila brojne zakone - o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, finansiranju lokalne samouprave, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, o poreskoj administraciji, o planiranju prostora i izgradnji objekata, o zaradama u javnom sektoru, o državnim službenicima i namještenicima, o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, o državnoj imovini kao i pravilnike…

- Državnom revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama, ne odgovaraju realnim, što je dovelo do razlike u finansijskom rezultatu u iznosu od 136.783 eura. Gotovinski suficit prema finansijskim podacima za 2017. iskazan je na 330.139 eura, a trebalo je 466.922 eura - navodi se u izvještaju DRI.

Opština je, kako se navodi, prikazala prihode od 1.574.848 eura umjesto 1.495.108 eura. Do toga je, kako se objašnjava, došlo zbog uključivanja 78.448 eura na računu prenesenih iz prethodne godine, koja se ne uključuju u prihode,

- Izdatke su iskazali u iznosu od 2.127.045 eura umjesto 1.927.045 eura. Do netačnog iskazivanja došlo je zbog uključivanja 200.000 eura pozajmica i kredita i koja se prilikom izračunavanja finansijskog rezultata ne uključuje u izdatke. Na osnovu toga za 200 hiljada eura umanjeni su izdaci. Uz to na računu - lokalni porez knjiženi su prihodi od 1.290 eura koji su vraćeni zbog preplate poreza dva poreska obveznika. Nije ga trebalo evidentirati kao trošak već stornirati. I na osnovu toga umanjen je za toliko račun – konstatuje se u izvještaju.

Opština je obaveze za kamate od 17.267 eura evidentirala kao otplatu duga pa su i na osnovu toga korigovani računi.

IZVJEŠTAJ

Državna revizija je ustanovila da u Opštini ne prave mjesečne izvještaje o potrošnji goriva koji trebaju biti dostavljeni predsjednici opštine. Kod troškova reprezentacije pojedini računi nijesu zavedeni na arhivi opštine, što je takođe suprotno zakonu.

- Opština Kolašin je donijela uputstvo o radu trezora lokalne samouprave koje nije usklađeno sa zakonima o lokalnoj samoupravi i o njenom finansiranju, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti koji su više puta mijenjani. Revizijom je utvrđeno da se plaćanja sa konsolidovanog računa opštine Kolašin ne vrše uskladu sa Uputstvom o radu trezora. Skupština opštine Kolašin je na sjednici 27. novembra prošle godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu kojom su uvećani primici i izdaci za 2.674.223 eura. Opština o tome nije pribavila mišljenje Ministarstva finansija.

Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta opštine nije blagovremeno dostavljen lokalnom parlamentu– konstatovano je, između ostalog.

Navodi se takođe da u Sekretarijatu za finansije i opštu upravu nije funkcionisao link koji ih povezuje sa Ministarstvom finansija i koji omogućava uvid i štampanje analitičke kartice prihoda po vrsti i iznosu, koji su zbirno uplaćeni prethodnog dana.

Revizijom je utvrđeno da opština nije obezbijedila nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse i vođenjem evidencije. Mnogi računi, punomoćja i troškovnici nijesu zavedeni na arhivi…

Opština Kolašin je iskazala da je na kraju prošle godine bila zadužena 5.605.214 eura.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika