Abiznis

Opera na obali Morače

Republički zavod za urbanizam i projektovanje uradio je prijedlog plana urbanistički Projekat „Kasarna Morača“, po kojem će na ovom podgoričkom lokalitetu biti podignuta samo zgrada opere. 
Opera na obali Morače
Nova PobjedaIzvor

Ukoliko, shodno Studiji zaštite kulturnih dobara dva postojeća objekta na urbanističkoj parceli UP1 budu zadržana, dozvoljava se samo rekonstrukcija i adaptacija u postojećim gabaritima, a sadržaji mogu biti samo muzej, galerija i druge kompatibilne namjene.

JAVNA RASPRAVA

Prethodno urađeni nacrt plana UP „Kasarna Morača“, čiji je autor bila kompanija Arhient, izazvao je veliko interesovanje i kritike stručne i šire javnosti. Nakon toga, RZUP je samostalno pristupio izradi prijedloga plana koji nudi potpuno novu prostornu organizaciju na ovom vrijednom prostoru u užem dijelu Podgorice.

Izradi Prijedloga plana prethodila je analiza mišljenja Savjeta za reviziju plana i analiza primjedbi u toku javne rasprave. Novi prostorni koncept zasnovan je na međusobnoj usaglašenosti prirodnih i stvorenih uslova, uz poštovanje smjernica plana višeg reda. Urbanističkim projektom „Kasarna Morača“ obuhvaćeno je područje od 12 hektara. Granice zahvata su definisane rijekom Moračom, ulicom Vaka Đurovića i dijelom bulevara Ivana Crnojevića, neposredno uz most ,,Millenium“.

Prijedlog plana je urađen u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i Prostorno-urbanističkim planom Podgorice do 2025. godine. Primjedbe sa javne rasprave uglavnom su se odnosile na povećanje stepena ozelenjenosti i maksimalno očuvanje postojećeg zelenila, definisanje detaljnih namjena, na način da se ne planiraju stambeni objekti. PUP-om Podgorice na tom su području određene „centralne djelatnosti“, poštovanje zatečenih prirodnih uslova, u cilju očuvanja postojećih ambijentalnih vrijednosti i stvaranja novog urbanog repera grada, planiranje boljih rješenja za raskrsnice ulice Vaka Đurovića, pomjeranje građevinske linije na veće odstojanje od ulice Vaka Đurovića, problematično planiranje objekata na strmim djelovima terena i zaštitu vrijednog zelenila u zahvatu plana.

Takođe je traženo da se planom predvidi gradnja javnih, kulturnih i sportskih sadržaja, očuvanje postojećih objekata u najvećoj mogućoj mjeri, poklapanje granica katastarskih parcela sa granicama urbanističkih parcela , planiranje biciklističkih staza i rješavanje izgleda budućeg kompleksa kroz međunarodni konkurs.

Obrađivač RZUP je uvažio sve sugestije koje su bile u skladu sa PUP-om i pravilima struke, kako je i obećao na centralnoj javnoj raspravi, koja je održana februara ove godine u zgradi Skupštine glavnog grada. Novu prostornu organizaciju karakteriše planiranje objekta na deset odsto ukupne površine urbanističkih parcela, a 20 procenata ukupne površine urbanističke parcele UP1, na pažljivo odabranoj lokaciji na kojoj nova izgradnja neće izazvati negativne uticaje na prostor sa aspekta očuvanja prirodnih i stvorenih uslova.

Planom se poštuje izgrađen sistem saobraćajnica i urađen Glavni projekat ulice Vaka Đurovića. Planirano je uređenje i urbano opremanje terena, kao i značajne zelene površine na lokaciji i uz rijeku Moraču. Formirane su tri urbanističke parcele, a u okviru jedne od njih UP1 planirana je izgradnja reprezentativnog objekta multifunkcionalne dvorane (opere) sa pratećim sadržajima. 

Opširnije u Pobjedi

Portal Analitika