Društvo

Uvode kontrolu kvaliteta procjena uticaja na životnu sredinu

Vlada je danas utvrdila predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu kojim je, između ostalog, uvedena kontrola kvaliteta procjena.
Uvode kontrolu kvaliteta procjena uticaja na životnu sredinu
MinaIzvor

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, predloženi zakon je u potpunosti usklađen sa direktivama Evropskog parlamenta i Savjeta, tako što su precizirani određeni rokovi i dopunjen dio koji se odnosi na način obavještavanja javnosti.

Na današnjoj sjednici donijeta je Odluka o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (NVO) kojom je, u skladu sa Strategijom unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, redefinisan postojeći mandat i sastav Savjeta

„Tako da je to tijelo zaduženo, prije svega, za praćenje sprovođenja Strategije, odnosno Akcionog plana, kao i poslove davanja mišljenja na propise, odnosno strateška i druga dokumenta koja se odnose na rad i razvoj NVO u Crnoj Gori“, precizirali su iz Vlade.

Savjet će, kako je saopšteno, činiti predstavnici resornih ministarstava i Kancelarije za evropske integracije u čijoj su nadležnosti oblasti koje su predmet Strategije, odnosno imenovani predstavnici NVO koji djeluju u tim oblastima.

„Broj članova smanjen je sa 23 na 13, što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu. Predsjedavanje Savjetom povjerava se ministru javne uprave, a zamjenik predsjednika će kao i do sada biti iz reda nevladinih organizacija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će stručne i administrativne poslove za potrebe budućeg Savjeta obavljati Nacionalna kancelarija za saradnju s NVO.

Donijeta je i Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Uredbom se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika NVO u radne grupe i druga radna tijela koje obrazuju ministarstva i organi državne uprave, radi sagledavanja pitanja od zajedničkog interesa, ili za normativno uređivanje odgovarajućih pitanja, kao i postupak i način sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

„Najvažnija novina u odnosu na važeća rješenja je proširenje obuhvata sprovođenja javne rasprave i na strateška dokumenta, a ne samo na zakone kako je do sada bio slučaj, a propisuju se i nužni izuzeci od obaveze sprovođenja javne rasprave“, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, propisano je da javna rasprava traje od 20 do 40 dana, u zavisnosti od značaja i složenosti materije, što, kako je ocijenjeno, doprinosi efikasnijem procesu kreiranja akata javnih politika.

„U diskusiji je istaknuto opredjeljenje Vlade za jačanje participativne demokratije koja doprinosi otvorenom i transparentnom radu organa izvršne i predstavničke vlasti i njihov rad čini bližim građanima, doprinosi kvalitetu usvojenih zakona i njihovoj efikasnoj primjeni“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta i Uredba o dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade, Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kabineta predsjednika Vlade.

„Čime je u normativnom i administrativnom smislu u potpunosti zaokružen proces preuzimanja dijela poslova bivšeg Ministarstva evropskih integracija“, dodaje se u saopštenju

Vllada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima 2015-2018, za 2017. godinu.

Prilikom predstavljanja Izvještaja, konstatovano je da prošle godine nastavljen posao na zaokruživanju podzakonskih akata, a u drugom kvartalu ove godine se očekuje i donošenje novog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.

„Nastavljeno je organizovanje manifestacija i skupova u cilju očuvanje i promocije crnogorske kulture i tradicije, a u sklopu aktivnosti na očuvanju državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, prvi put su na „Danima iseljenika“ uručene nacionalne nagrade u šest oblasti saradnje sa iseljenicima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se nastavilo sa uključivanjem visokoobrazovnog kadra iz iseljeništva, povezivanjem obrazovnih ustanova iz Crne Gore sa organizacijama iseljenika, organizovanjem Ljetnje škole jezika i kulture u Crnoj Gori i nastavom dopunskog obrazovanja i vaspitanja u državama prijema u okviru iseljeničkih organizacija, te saradnjom sa sportskim organizacijama i istaknutim sportskim radnicima.

„U oblasti zaštite prava i položaja iseljenika, počelo je izdavanje iseljeničih knjižica, a nastavilo i sa zaključivanjem bilateralnih sporazuma između Crne Gore i zemalja prijema o međusobnom priznavanju ličnih dokumenata“, kaže se u saopštenju.

Vlada je prihvatila Opšti kolektivni ugovor o dopuni Opšteg kolektivnog ugovora.

„S obzirom na činjenicu da je u toku rad na izradi novog Zakona o radu, čije je utvrđivanje planirano za III kvartal 2018. godine, dopunom je predviđeno da se važenje OKU produži do 30. juna 2019. Godine“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

„U okviru kadrovskih pitanja, na dužnost državnog sekretara u Ministarstvu kulture imenovan je Dražen Blažić, a na dužnost savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji imenovana je Dragana Marković“, kaže se u saopštenju.

Portal Analitika