Crna hronika

Suđenje Ulcinjaninu za ratovanje u Siriji 12. septembra

Ul­ci­nja­nin Ha­mid Be­ha­ro­vić, po­vrat­nik sa ra­ti­šta u Si­ri­ji, 12. sep­tem­bra na­ći će se na op­tu­že­nič­koj klu­pi u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci zbog op­tu­žbe da je uče­stvo­vao u rat­nim su­ko­bi­ma u Si­ri­ji, piše Dan.
Suđenje Ulcinjaninu za ratovanje u Siriji 12. septembra
Portal AnalitikaIzvor

Be­ha­ro­vić je to­kom sa­slu­ša­nja pred tu­ži­o­cem pri­znao je da je bio na ra­ti­štu u Si­ri­ji, tvr­de­ći da je ta­mo po­šao zbog pro­pa­gi­ra­nja vje­re, a ne da bi ra­to­vao. Ka­ko tvr­di, u Si­ri­ju ga je po­ve­lo jed­no li­ce iz Pod­go­ri­ce, ko­je je ka­sni­je na­stra­da­lo na tom ra­ti­štu.

Ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, on je 2015. go­di­ne, po una­pri­jed pri­pre­mlje­nom pla­nu, iz Cr­ne Go­re pre­ko Tur­ske ot­pu­to­vao u Si­ri­ju, gdje se pri­dru­žio te­ro­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji „Islam­ska dr­ža­va” (ISIL), u ko­joj je pro­veo vi­še od go­di­nu da­na.

Na si­rij­sko ra­ti­šte od­veo je su­pru­gu i ma­lo­ljet­nu kćer­ku, a ta­mo se po še­ri­ja­tu ože­nio još jed­nom že­nom. Ka­ko je na­veo na sa­slu­ša­nju, do 2004. go­di­ne bio je vjer­nik Islam­ske vjer­ske za­jed­ni­ce. Me­đu­tim, ka­sni­je po­či­nje da usva­ja ra­di­kal­na vje­ro­va­nja i ide­je. To­kom sa­slu­ša­nja tvr­dio je da je po­čeo da od­la­zi na oku­plja­nja za­tvo­re­nih za­jed­ni­ca i da uče­stvu­je u osni­va­nju pa­ra­dže­ma­ta ko­ji su pro­pa­gi­ra­li ra­di­kal­ne sta­vo­ve. 

U to­ku is­tra­ge, ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­ ovaj list, utvr­đe­no je da je Be­ha­ro­vić bio u stal­nom kon­tak­tu sa bor­ci­ma „Islam­ske dr­ža­ve” ko­ji su ži­vje­li u Ul­ci­nju i Pla­vu. Be­ha­re­vić je do­vo­đen u ve­zu i sa jed­nim od glav­nih agi­ta­to­ra „Islam­ske dr­ža­ve” na ovim pro­sto­ri­ma, ko­ji je ne­dav­no uhap­šen u Be­ču.

Dan

Portal Analitika

Komentari (1)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.