Društvo

Liješević nije više v.d. sekretar Ministarstva javne uprave

Vlada Crne Gore donijela je Rješenje u kome se konstatuje da prestaje mandat Ivanu liješeviću, v.d. sekretara Ministarstva javne uprave.
Liješević nije više v.d. sekretar Ministarstva javne uprave
Portal AnalitikaIzvor

“Ministarka javne uprave, na osnovu člana 56 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, predložila je Vladi Crne Gore da donese rješenje o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva javne uprave, Ivana Liješevića. U obrazloženju predloga je navela da je rješenjem Vlade Crne Gore od 9. februara 2017. godine, Ivan Liješević određen za v.d. sekretara Ministarstva javne uprave, a najduže do šest mjeseci, da je imenovani dao saglasnost da mu prestane mandat i razdužio opremu koja mu je ustupljena na korišćenje prilikom vršenja funkcije i da je napustio službenu kancelariju, da se imenovani prijavio na javni konkurs za popunu navedenog radnog mjesta, koji je objavljen 01.03.2017. godine i da je bio jedini kandidat na Listi kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, ali da se nije pojavio na provjeri sposobnosti putem posebno strukturiranog intervjua, koja je bila zakazana za 29. maj 2017. godine, pa na osnovu navedenog, predlaže da Vlada Crne Gore donese rješenje o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva javne uprave Ivanu Liješeviću. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je i prihvatila predlog ministarke javne uprave i podnijela Vladi predlog da Ivanu Liješeviću, v.d. sekretara Ministarstva javne uprave, prestane mandat. Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila predlog rješenja Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i, saglasno svojim ovlašćenjima iz člana 55 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donijela rješenje o prestanku mandata v.d. sekretara Ministarstva javne uprave, Ivana Liješevića. Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu”, navodi se u Rješenju.

Portal Analitika