Crna hronika

Ukrali motor sa čamca

Osnov­ni sud u Her­ceg No­vom po­tvr­dio je op­tu­žni­cu Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­tiv V.I. i K.M. zbog kri­vič­nog dje­la te­ška kra­đa, piše Dan.
Ukrali motor sa čamca
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Pre­ma op­tu­žni­ci, okri­vlje­ni su 13. sep­tem­bra, po­sli­je po­no­ći, u Bi­je­loj, po pret­hod­nom do­go­vo­ru, otu­đi­li gu­me­ni ča­mac sa van­brod­skim mo­to­rom ukup­ne vri­jed­no­sti 1.300 eura, vla­sni­štvo Đ.M.

Kri­vič­no dje­lo iz­vr­še­no je ta­ko što je okri­vlje­ni K.M. do­pli­vao do čam­ca, ko­ji je bio usi­dren u bli­zi­ni pla­že kod na­se­lja Ra­ke, pre­ki­nuo ko­no­pac ko­jim je ča­mac bio ve­zan, po­peo se u plo­vi­lo, sta­vio ga u po­gon i od­ve­zao do pla­že Ro­gač u Ka­me­na­ri­ma. Na isto mje­sto vo­zi­lom je do­šao okri­vlje­ni V.I., na­kon če­ga su oba okri­vlje­na van­brod­ski mo­tor uba­ci­li u vo­zi­lo i od­ve­zli se u prav­cu Bjelj­skih Kru­še­vi­ca.

Po­što su osta­vi­li van­brod­ski mo­tor, okri­vlje­ni su se vra­ti­li na pla­žu Ro­gač, gdje su gu­me­ni ča­mac iz­vu­kli iz mo­ra, is­pu­sti­li va­zduh iz nje­ga i sa­kri­li ga u ze­le­no ra­sti­nje u bli­zi­ni pla­že. 

Osnov­ni sud u Her­ceg No­vom po­tvr­dio je i op­tu­žni­cu pro­tiv K.M. zbog kri­vič­nog dje­la te­ško dje­lo pro­tiv bez­bjed­no­sti jav­nog sa­o­bra­ća­ja. Op­tu­žni­com je pred­sta­vlje­no da je okri­vlje­ni 26. apri­la po­sli­je 11 sa­ti u Ze­le­ni­ci, op­šti­na Her­ceg No­vi, upra­vlja­ju­ći mo­to­ci­klom bez po­lo­že­nog vo­zač­kog is­pi­ta i pod dej­stvom opoj­nih dro­ga, iza­zvao sa­o­bra­ćaj­nu ne­zgo­du ta­ko što je na pje­šač­kom pre­la­zu ra­me­nom uda­rio u ra­me pje­ša­ka S.D. i obo­rio ga na ko­lo­voz.

Tom pri­li­kom je ošte­će­ni za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de – pre­lom li­je­ve tje­me­ne ko­sti sa na­gnje­če­njem ve­li­kog mo­zga.

Dan

Portal Analitika