Crna hronika

Priznao da je švercovao drogu

Su­di­ja za is­tra­gu Jo­kan Va­ra­gić is­pi­tao je al­ban­skog dr­ža­vlja­ni­na Lu­tri­ma Bra­ka­ja (22) i od­re­dio mu jed­no­mje­seč­ni pri­tvor. On je is­pi­tan u bje­lo­polj­skom Vi­šem su­du, u pri­su­stvu bra­ni­o­ca po slu­žbe­noj du­žno­sti Fi­kre­ta Kur­ga­ša, piše Dan.
Priznao da je švercovao drogu
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

–Lo­šeg sam imov­nog sta­nja, ta­ko da sam pri­hva­tio da drogu pre­ne­sem na dru­gu stra­nu gra­ni­ce, u Cr­nu Go­ru, uz na­dok­na­du od 100 eura. Pri­zna­jem dje­lo iako ni­je­sam znao da je pred­vi­đe­na ka­zna za­tvo­ra u tra­ja­nju od dvi­je do 12 go­di­na – ka­zao je Bra­kaj.

On je is­pri­čao da je od ne­po­zna­tog li­ca u Al­ba­ni­ji pre­u­zeo tor­bu, ko­ju je tre­ba­lo da pre­da nje­mu ta­ko­đe ne­po­zna­tom li­cu u Cr­noj Go­ri.

– Kad sam se na­šao s tim čo­vje­kom, on je uzeo tor­bu i sta­vio mi li­si­ce na ru­ke. U tom tre­nut­ku sam shva­tio da je u pi­ta­nju po­li­ca­jac u ci­vi­lu – ka­zao je Bra­kaj.

Po­li­ci­ja je 22. de­cem­bra u mje­stu Vu­sa­nje, u op­šti­ni Gu­si­nje, uhap­si­la Bra­ka­ja ko­ji je, ka­ko se sum­nja, ne­po­sred­no pri­je to­ga iz Al­ba­ni­je na te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re pro­kri­jum­ča­rio džak sa oko 11 ki­lo­gra­ma skan­ka.

Dan

Portal Analitika