Abiznis

Glavni grad prodaje 21.875 kvadrata zemlje kod KAP-a

Glavni grad objavio je javni poziv za prodaju dvije urbanističke parcele kod KAP-a, ukupne površine 21. 875 kvadratnih metara. Početna cijena za obje parcele je zbirno oko dva miliona eura, a minimalna cijena kvadrata zemlje je 92 eura. U pitanju je najveća prodaja državnog zemljišta u posljednjih nekoliko godina.
Glavni grad prodaje 21.875 kvadrata zemlje kod KAP-a
Portal AnalitikaIzvor

Katastarski, u pitanju su urbanistička parcele broj 4 i 5 u zahvatu DUP-a „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma“–Izmjene i dopune za koridor južne obilaznice  u Podgorici , Blok 2. Tu je moguće podići dvospratne objekte.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica. Učesnici postupka dužni su kao garanciju učešća, dostaviti dokaz o uplati depozita u visini od 10% od ukupnog minimalnog iznosa naknade za zemljište, na žiro račun Budžeta Glavnog grada - Podgorica br. 550-3574-31.

Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti lične podatke, i to:  za fizička lica - ime i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte ili pasoša, matični broj, dok za za pravna lica - naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica (original ili ovjerena kopija rješenja), ime i prezime direktora i njegov potpis, ovlašćenje - punomoćje za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda.

Ponude se predaju Direkciji za imovinu Glavnog grada - Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, neposredno ili putem preporučene pošte, u zapečaćenom omotu, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda po Javnom pozivu br.04/16, ne otvaraj”,  zaključno sa 23.decembrom 2016.godine.

Ponude za koje se ustanovi da nijesu blagovremeno predate ili formalno ispravne, smatraju se nevažećim.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za  javnu prodaju ako u naznačeno vrijeme prispije makar jedna ponuda.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu.

Kada su ponuđeni isti iznosi naknade za zemljište koje je predmet prodaje, prodaja istog izvršiće se ponuđaču čija je ponuda protokolisana ranije. Ukoliko je ponuda nevažeća ili nije prihvaćena depozit se vraća podnosiocu ponude u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka.

Podnosiocu čija je ponuda prihvaćena depozit se uračunava u cijenu. Ukoliko podnosilac čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor u utvrđenom roku ili ne izvrši uplatu prodajne cijene u ugovorenom roku, gubi pravo na zemljište, kao i pravo na povraćaj depozita.

Tenderska  dokumentacija za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama  Direkcije za imovinu, u periodu od 09 do 14,00 časova .  Za otkup tenderske dokumentacije  potrebno je uplatiti  iznos od 50,00 eura na žiro – račun Budžeta Glavnog grada - Podgorice broj 550-3574-31.

P.Z.

 

Portal Analitika