Crna hronika

Klan iz Holandije naručio likvidaciju Strugara

In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je na tra­gu su da ra­svi­je­tle li­kvi­da­ci­ju Vi­ne­tua Stru­ga­ra (50), ko­ji je u ma­ju pro­šle go­di­ne li­kvi­di­ran u Pod­go­ri­ci. Raz­mje­nom ope­ra­tiv­nih po­da­ta­ka pre­ko In­ter­po­la, do­šlo se do in­for­ma­ci­je, da je li­kvi­da­ci­ja, naj­vje­ro­vat­ni­je, na­ru­če­na iz Ho­lan­di­je. Mo­tiv ubi­stva su ne­ra­šči­šće­ni po­slo­vi u ve­zi sa tr­go­vi­nom nar­ko­ti­ci­ma i pra­njem nov­ca, piše "Dan".
Klan iz Holandije naručio likvidaciju Strugara
Portal AnalitikaIzvor

Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da je ubi­stvo Stru­ga­ra po­ve­za­no sa li­kvi­da­ci­ja­ma Alek­san­dra Bu­la­to­vi­ća u Am­ster­da­mu, ko­ji je ubi­jen 2003. i Sr­đa­na Mi­ra­no­vi­ća, ko­ji je ubi­jen 2006. go­di­ne.
Pre­ma po­li­cij­skim po­da­ci­ma, Stru­gar je sa Bu­la­to­vi­ćem i Mi­ra­no­vi­ćem bio i u po­slov­nim i u pri­ja­telj­skim ve­za­ma, a du­gi niz go­di­na ži­vio je i ra­dio u Ho­lan­di­ji. Pre­ma jed­noj od po­li­cij­skih ver­zi­ja, Stru­gar je bio u auto­mo­bi­lu sa Bu­la­to­vi­ćem, ka­da je on li­kvi­di­ran u Ho­lan­di­ji, či­me je po­stao ne­zgo­dan svje­dok.
– Ope­ra­tiv­na sa­zna­nja do ko­jih se do­šlo uka­zu­ju da iza li­kvi­da­ci­je sto­ji jed­na od kri­mi­nal­nih gru­pa­ci­ja iz Ho­lan­di­je, zbog pre­vla­sti na nar­ko-tr­ži­štu. Stru­gar je ne­ko vri­je­me bo­ra­vio u ze­mlja­ma za­pad­ne Evro­pe i bio je u kon­tak­tu sa Alek­san­da­rom Bu­la­to­vi­ćem i Sr­đom Mi­ra­no­vi­ćem. Bio je upo­znat sa nji­ho­vim po­slo­vi­ma, a u ne­kim od njih je bio i ak­ti­van uče­snik – ka­že sa­go­vor­nik iz po­li­ci­je.
Iz­vr­ši­o­ci ubi­stva naj­vje­ro­vat­ni­je su an­ga­žo­va­ni iz Sr­bi­je ili Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, jer ho­land­ske kri­mi­nal­ne gru­pe u ova­kvim si­tu­a­ci­ja­ma naj­če­šće an­ga­žu­ju ubi­ce sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je.
Vi­ne­tu Stru­gar i Mir­ko Ra­do­vić ubi­je­ni su oko po­no­ći 30. ma­ja pro­šle go­di­ne, na Za­bje­lu, u sa­če­ku­ši u bli­zi­ni „He­mo­mon­ta”. Ne­po­zna­ti na­pa­da­či iz auta u po­kre­tu is­pa­li­li su na njih vi­še hi­ta­ca. Ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon ubi­stva, na pe­de­se­tak me­ta­ra od mje­sta zlo­či­na, ču­la se eks­plo­zi­ja. Po­li­ci­ja je u bli­zi­ni pum­pe Dak pe­trol u jed­noj ga­ra­ži pro­na­šla za­pa­lje­no vo­zi­lo, ko­je su naj­vje­ro­vat­ni­je ko­ri­sti­le ubi­ce. (Dan)

Portal Analitika