Crna hronika

Grad teatar pod lupom Tužilaštva: Nejednak aršin za Budvane?

Bivši predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović nije jedini član organizovane kriminalne grupe koji je nakon sporazuma sa Tužilaštvom prihvatio robiju zbog priznanja da je učestvovao u nezakonitim poslovima firme “Kopirajt”. Učinili su to prije njega gotovo svi ostali akteri u poslovima te firme. Svi, osim njen osnivač, Budvanin Marko Kentera, koji poriče da je zaslužan za autorstvo u mehanizmu kojim je putem prinudnih, sudskih naplata potraživanja, u više navrata, kako se sumnja, oštetio Opštinu Budva.
Grad teatar pod lupom Tužilaštva: Nejednak aršin za Budvane?
Portal AnalitikaIzvor

Piše: Nebojša REDŽIĆ

Kao čelnik firmi “Kopirajt” i “Multimedija”, Kentera bi, po pravilu, sa čelnicima Opštine zaključivao ugovore o isporuci određene vrste usluga i proizvoda za fiksno utvrđen iznos. Redovni pratilac toga “posla” bio bi podatak da Opština, kao ugovorna strana, garant i platilac, u ugovorenom roku nije izvršila svoje obaveze.

Nakon toga, Kentera u pomoć priziva pravnu državu i obraća se sudu sa zahtjevom za naplatu potraživanja. Sklapa se sporazum o međusobnom regulisanju prava i obaveza u kojem Opština priostaje na sve. Uslijedilo bi sudsko poravnanje, a ako Opština dalje ne izvršava svoje obaveze, potraživanja se naplaćuju sudskim putem, blokadom računa, na iznose koji uz obračunate visoke zatezne kamate i sudske troškove, dostižu milionsku vrijednost.

Novac potom, možda, završava na računima Kenterinih firmi, a sve je lijepo zaogrnuto formom koja odaje utisak da je sve zakonito i regularno. Tako, očito, misle i u Državnom tužilaštvu u kome je Kentera nedavno saslušavan više od četiri sata, ali njegovim poslovima nijesu uspjeli naći manu.

Pet spornih miliona: Pražnjenje kase Opštine Budva, Kentera je, kako se sumnja, sprovodio u poslu koji je zaključio sa čelnicima Grad teatra. Naime, Tužilaštvo je najprije naišlo na dokumentaciju o poslovanju Kenterine firme sa tom Javnom ustanovom koja od marta 2007.godine za organizaciju festivala angažuje Kenterinu firmu “Multimedija”. 

Zbog sumnje da je prilikom zaključenja ugo­vo­ra iz­me­đu bu­dvan­ske Op­šti­ne, JU Grad te­a­tar Bu­dva i Dru­štva za raz­voj tu­ri­zma, za­šti­tu autor­skih pra­va i pru­ža­nja uslu­ga “Mul­ti­me­di­ja”, bilo ozbiljnih neregularnosti, Državno tužilaštvo još od maja provjerava taj posao. Za sada, bez rezultata.

Spor­ni ugo­vo­ri na­sta­li su od 2007. do 2012. go­di­ne, a uku­pan iz­nos ugo­vo­re­nih uslu­ga i is­pla­ta ko­je su na­sta­le dru­gim po­vo­dom je oko pet mi­li­o­na eura!

dokument

U ime fir­me “Mul­ti­me­di­ja” ugo­vo­re je pot­pi­si­vao Mar­ko Ken­te­ra, Op­šti­ne Bu­dva njen ta­da­šnji pred­sjed­nik Raj­ko Ku­lja­ča i JU Grad te­a­tra Me­rin Sma­i­la­gić. JU Grad te­a­tar je bio na­ru­či­lac, a Op­šti­na ga­rant re­a­li­za­ci­je oba­ve­za. 

Grad teatar se obavezao da za svaku pozorišnu sezonu isplati Kenteri fiskni iznos od 460.000 eura, bez PDV. Za tehničku podršku tokom trajanja festivala, dodat je iznos od 40.000 eura. Na teret Grada teatra pala je i obaveza da plati troškove prevoza i smještaja pozorišnih trupa na bazi polupansiona za period do najviše sedam dana, u hotelima sa najmanje tri zvjezdice, isključivo u strogom centru Budve. Ukupan iz­nos ugovora bio je 1.380.000 eura.

Ipak, u ma­ju 2009. go­di­ne po­stig­nut je spo­ra­zum o me­đu­sob­nom re­gu­li­sa­nju pra­va i oba­ve­za, za­to što je fir­ma “Mul­ti­me­di­ja” u fe­bru­a­ru te go­di­ne Pri­vred­nom su­du Cr­ne Go­re pod­ni­je­la pred­log za pri­nud­nu na­pla­tu, jer Opština Bu­dva i nje­na jav­na usta­no­va ni­je­su na vri­je­me is­pla­ći­va­le oba­ve­ze. Umjesto prinudne naplate, desilo se poravnanje.

- Stra­ne pot­pi­sni­ce ovog spo­ra­zu­ma sa­gla­sne su da svo­ja pra­va i oba­ve­ze re­gu­li­šu pot­pi­si­va­njem ovog spo­ra­zu­ma, ko­ji će na­knad­no bi­ti za­klju­čen u for­mi sud­skog po­rav­na­nja, a ko­ji će po­sta­ti iz­vr­šna is­pra­va u po­stup­ku po­kre­nu­tom od stra­ne pred­u­ze­ća Mul­ti­me­di­ja – pi­še u spo­ra­zu­mu. 

Pre­ci­zi­ra­no je da Op­šti­na Bu­dva dug plati u 14 ra­ta, ta­ko što će iz­mi­ri­ti sva du­go­va­nja uče­sni­ci­ma dram­skog pro­gra­ma, du­go­ve firme  “Mul­ti­me­di­ja” pre­ma Ko­mer­ci­jal­noj ban­ci AD Bu­dva, uz na­dok­na­du svih od ban­ke ob­ra­ču­na­tih ka­ma­ta i bu­du­ćih tro­ško­va po tom osno­vu.

Opština sve plaća: Na zaprepašćenje neupućenih, ugo­vor o sa­rad­nji sa firmom  “Mul­ti­me­di­ja” u ci­lju pri­pre­me dram­skog pro­gra­ma za Fe­sti­val Grad te­a­tar istovremeno je pro­du­žen za 2010, 2011. i 2012. go­di­nu!

Grad teatar opet nije izvršio preuzete obaveze, pa je Kentera još jednom bio „primoran" da putem suda, sporazuma, poravnanja i prinude, naplati svoja uvećana potraživanja.

Kra­jem 2011. go­di­ne, fir­ma “Mul­ti­me­di­ja” je opet sa Op­šti­nom na­pra­vi­la spo­ra­zum o me­đu­sob­nom re­gu­li­sa­nju pra­va i oba­ve­za, jer ni­je­su pla­ća­ne oba­ve­ze po re­a­li­za­ci­ji za Grad te­a­tar, ali i ugo­vo­ri­ma ko­ji su na­ve­de­ni, bez ob­ja­šnje­nja o če­mu se kon­kret­no ra­di. 

Zbir­no, fir­ma Mar­ka Ken­te­re po­tra­ži­va­la je 578.334 eura, a na­pra­vljen je plan ot­pla­te do no­vem­bra 2014. go­di­ne. 

U izvještaju Državne revizorske institucije o završnom računu Opštine Budva za 2014.godinu, navode se podaci o poslovanju Grad teatra i Multimedia grupe.  U njemu stoji da je najveći dio obaveza u 2011. godini plaćen prinudnim putem ili poravnanjem, uz navođenje primjera gdje se vidi da je, uz osnovni dug od 650.600 eura, Opština platila i zatezne kamate u iznosu od 274.754 eura.

Opet po mehanizmu gdje bi početni ugovoreni iznosi na kraju čudesno narasli na višestruko veće sume. Slično kao u slučaju poslovanja Opštine sa firmom “Kopirajt”, koje je preraslo u aferu za koju je tužilaštvo okrivilo oba gradonačelnika: Kuljaču i Rađenovića, kao i Svetozara Marovića.

Dramski program festivala Grad teatar, Kentera je pravio zahvaljujući kreditima podignutim uz saglasnost Opštine, kod Komercijalne banke AD Budva. Opština bi se obavezala da podmiri sva dugovanja “Multimedie” po osnovu kredita i sve druge troškove oko realizacije programa uvećane za iznos zateznih kamata i sudskih troškova.

In­te­re­sant­no je da je po­rav­na­njem iz 2009. go­di­ne, Op­šti­na Bu­dva pla­ti­la i kre­dit pred­u­ze­ću Mul­time­di­ja kod Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke AD Bu­dva, u iz­no­su od 425.760 eura. Na­dok­na­di­la je i sve tro­ško­ve ob­ra­de kre­di­ta, re­dov­ne i za­te­zne ka­ma­te. Iz bu­dže­ta su pla­će­ni i tro­ško­vi ko­je je fir­ma Mul­ti­me­di­ja ima­la pri­li­kom sa­sta­vlja­nja pod­ne­ska Pri­vred­nom su­du, ko­ji je za­ve­den pod bro­jem 1657/09, u iz­no­su 1.760 eura!

Tu­ži­la­štvo je, iz­me­đu osta­log, po­seb­no za­ni­mala va­lid­nost sklo­plje­nih ugo­vo­ra u smi­slu re­al­ne pro­cje­ne tro­ško­va, kao i da li je Op­šti­na u tom tre­nut­ku ima­la za­kon­sko pra­vo da na ovaj na­čin re­gu­li­še pra­va i oba­ve­ze sa pri­vat­nom fir­mom. 

U svemu navedenom, građanima Budve željnim pravde, najviše je zasmetao lokalni trač da je Kentera na čudan način zaobiđen prilikom razotkrivanja mehanizma budvanskih mahinacija. Priča se da je, čak, neformalno dobio status svjedoka saradnika, što najblaže rečeno čudi i baca neko drugo svjetlo na rad Tužilaštva.

Ljeto trideseto: Ljeto na zalasku, zaokružilo je tri decenije postojanja Grad teatra. U jubilarnu godinu, ta Javna ustanova ušla je pod teretom tužilačkih istraga zbog finansijskih prevara, sa gomilom dugova, sa platama koje kasne, sa prekobrojnim zaposlenima...

Grad teatar je ove godine dobio zaseban žiro-račun i sredstva iz budžeta za 2016.u iznosu od 900.000 eura, za sve svoje potrebe.

Uprkos neslavnom ljetu, ne gube nadu da će dobiti potvrdan odgovor Ministarstva kulture na više puta upućivan zahtjev da ovaj festival dobije status kulturne manifestacije od nacionalnog značaja.

Nekada ambiciozno zamišljena manifestacija, teško da se po kvalitetu može mjeriti i sa vašarskim zabavama i pučkim svečanostima. Uostalom, zar je to nekome važno?! Ovdje je, ukazuju odavno mediji, sve u funkciji bogaćenja pojedinaca i finansijskih malverzacija, uz maštovite poteze kakvi teško da su svojstveni i holivudskim scenaristima.

Nije jednostavno odgovoriti na pitanje jesu li poznate srpske glumice Mirjana Karanović i Nataša Ninković znale kome su došle u goste kada su, prekidajući ovoga ljeta izvođenje predstava Grada teatra u Budvi, željele skrenuti pažnju na stanje kulture u prijestonici crnogorskog turizma. Ili možda na sebe, ko će ga znati?!

Da su samo konsultovale Google, ili pitale prvog prolaznika, uočile bi da je njihov trideset godina star naručilac posla, nazvan Grad teatar, kompromitovan finansijskim malverzacijama koje sa kulturom nemaju ama baš nikakve veze. Znale bi i da okolni lokali, protiv čije su buke ustale, uredno izmiruju ne male obaveze prema državi, zapošljavaju veliki broj ljudi i obogaćuju imidž Budve kao lidera dobre zabave i noćnog provoda na južnom Jadranu. Jer, nijesu ni ti lokali, ni njihova glasna muzka nimalo krivi niti odgovorni što kulturni koncept koji tri decenije nudi Grad teatar nije zaživio adekvatno milionskim sredstvima koja su u njega uložena. Vjerovatno bi saznale i da je dobar dio uloženih miliona, završio na računu Kenterine firme “Multimedija”, umjesto da je uložen u obogaćivanje kulturne ponude Grad teatra.

Ali, koga je briga za to kada Tužilaštvo, koje sve navedeno odlično zna, već mjesecima ćuti?! (Autor je novinar, navodi izneseni u tekstu nužno ne predstavljaju stavove Portala Analitika)

 

 

Portal Analitika