Abiznis

Odluka ICSID arbitražnog tribunala je obavezujuća

Odluka ICSID arbitražnog tribunala u Parizu je obavezujuća odmah nakon donošenja i nije podložna žalbi. Podsjećamo da je investicioni arbitražni postupak između CEAC Holdings Limited i Crne Gore okončan 26. jula ove godine tako što se postupajući arbitražni tribunal oglasio nenadležnim da odlučuje o ovom sporu.
Odluka ICSID arbitražnog tribunala je obavezujuća
Portal AnalitikaIzvor

Arbitražni tribunal je odlučio i da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja u iznosu oko 900,000 eura u potpunosti snosi CEAC, uključujući i to da je CEAC dužan da nadoknadi Crnoj Gori troškove koje je ona već snosila u vezi sa ovim postupkom.

CEAC je najavio da će da traži poništenje ove odluke. 

''Jedini mehanizmi koji mogu biti iskorišćeni su vanredna sredstva propisana u ICSID Konvenciji i Arbitražnim pravilima. Svi ovi mehanizmi, međutim, mogu biti pokrenuti pod izuzetno restriktivnim uslovima. Generalno, zahtjevi za poništaj ICSID arbitražnih odluka su u praksi u najvećem broju slučajeva, do sada, bili neuspješni. Primjera radi, statistike pokazuju da su u periodu od 2011. do sada poništene svega dvije od 35 odluka u odnosu na koje je podnijet zahtjev za poništaj'', navodi se u saopštenju.

Mehanizam koji je CEAC najavio da će iskoristiti protiv odluke tribunala da se oglasi nenadležnim da odlučuje u sporu CEAC-a protiv Crne Gore je procedura poništaja. 

''Razlozi koji mogu voditi poništaju se tiču samo najozbiljnijih procesnih nedostataka. Konkretnije, razlog za poništaj može biti samo nepropisan sastav tribunala, očigledno prekoračenje ovlašćenja arbitara, korupcija u tribunalu, kršenje najosnovnijih procesnih pravila ili nedostatak obrazloženja za odluku. Generalno smatramo da će CEAC-u biti izuzetno teško da dokaže postojanje bilo kog ovako ozbiljnog propusta, pogotovo imajući u vidu stručnost, kvalifikacije i iskustvo arbitara koji su vodili i odlučivali u postupku. U svakom slučaju, procedura po zahtjevu za poništaj ne dozvoljava reviziju odluke odnosno preispitivanje suštine odluke jer su nalazi i odluka arbitražnog tribunala konačni. Drugim riječima, zahtjev za poništaj ne dopušta preispitivanje odluke i mišljenja arbitražnog tribunala o nepostojanju CEAC-ovog sjedišta na Kipru'', ističe se u saopštenju Ministarstva ekonomije. 

Dodatno, navodi CEAC-a iz saopštenja koji se tiču navodnog dalekosežnog uticaja odluke na položaj drugih kiparskih kompanija, odnosno navodi u vezi sa namjerama Kipra prilikom zaključenja bilateralnog investicionog sporazuma ne bi trebali da budu od uticaja za odlučivanje o poništaju. 

''O tome je već raspravljano u postupku i to je tribunal sigurno već uzeo u obzir, u mjeri u kojoj je to bilo relevantno. O zahtjevu za poništaj arbitražne odluke odlučuje poseban ad hoc komitet koga imenuje Predsedavajući Administrativnog savjeta. Ovaj ad hoc komitet je sastavljen od tri člana koji se biraju sa ICSID liste. Članovi komiteta ne smijeju da budu (i) istovjetni članovima tribunala koji je donio odluku, niti (ii) iste nacionalnosti kao i arbitri koji su donijeli odluku ili stranke u postupku. Iako je arbitražna odluka odmah nakon donošenja izvršiva, CEAC, kao podnosilac zahtjeva za poništaj, može da zahtijeva zastoj izvršenja arbitražne odluke'', zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika